Dokumentacja
Program Prof.-Wychow. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 28 stycznia 2018 20:55

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej

na lata 2017 -2022

 

WSTĘP

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny przeznaczony jest dla uczniów klas I–VIII Niepublicznej

Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej. Program dostosowany jest do potrzeb rozwojowych

uczniów oraz potrzeb środowiska. Tworzy spójną całość. Opracowany program sporządzony

został w oparciu o aktualne przepisy prawa oświatowego. Tworzenie Szkolnego Programu

Wychowawczo-Profilaktycznego zostało poprzedzone diagnozą potrzeb naszych uczniów,

ich problemów, możliwości oraz uwarunkowań otoczenia. Diagnozę zachowań problemowych

przeprowadzono na podstawie rozmów, obserwacji, ankiet i ewaluacji wśród nauczycieli,

uczniów i rodziców. Na jej podstawie powstał program wychowawczo-profilaktyczny.

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe  DzU z 2017r. poz. 59

z póżniejszymi zmianami


 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia

ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia,

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego

dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017r poz.356)


 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r.

w sprawie wymagań wobec szkół i  placówek(Dz.U z 2017r. poz1611)


 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizowania

i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach, placówkach

(Dz.U z 2017r. poz.1591)


 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie indywidualnego o

bowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

(Dz.U z 2017r. poz.1616)


 • Rozporządzenie MEN z dn. 18.08.2015r. W sprawie zakresu i formy prowadzenia w szkołach i placówkach

systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania

narkomanii, rozwijanie kompetencji informacyjnych dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw, wychowanie do wartości.


 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

( Dz.U. z 2012r. poz. 977 ze zmianami)

 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka;
 • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych;
 • Konwencja o Prawach Dziecka

 

 

Dokumenty wewnątrzszkolne:

 

 • Statut Szkoły

 

Cele i wartości:

 

Uważamy, że szkoła naszych dzieci powinna być im przyjazna i jednocześnie umożliwiać wszechstronny

rozwój osobowy.

Najważniejsze w naszej pracy z dziećmi jest wychowanie dobrego człowieka. Pragniemy także, aby każdy

uczeń mógł osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości.

W pracy wychowawczej największy nacisk kładziemy na stosunki międzyludzkie: tolerancję,

komunikację, tworzenie trwałych więzi, wrażliwość, szacunek dla innych i siebie.

Uważamy, że główny ciężar wychowania spoczywa na rodzinie, ale każda lekcja jest lekcją wychowującą,

a wszyscy nauczyciele są wychowawcami odpowiedzialnymi za realizację szkolnego program

profilaktyczno- wychowawczego. Każdy pracownik szkoły prowadzi działania wychowawcze na terenie szkoły

i kontaktuje się z wychowawcami klas, informując o zaistniałych sytuacjach.

 

CELE PROGRAMU:

 

 • stworzenie warunków bezpiecznego funkcjonowania szkoły,
 • stworzenie warunków powstania szkoły wolnej od zagrożeń,
 • promocja zdrowego stylu życia, kształtowanie właściwych postaw wobec zdrowia fizycznego i psychicznego
 • kształtowanie właściwego zachowania uczniów,
 • utrwalenie postaw i zachowań społecznych warunkujących właściwą komunikacje.
 • mobilizowanie do przestrzegania zasad obowiązujących w szkole
 • zpobieganie nadmiernemu spędzaniu czasu przy komputerze, przestrzeganie przed cyberprzemocą
 • utrwalanie postaw i zachowań społecznych warunkujących prawidłowy rozwój, zmiana obiegowych przekonań na temat nałogów
 • wsparcie  osób niepełnosprawnych

 

Profilaktyka i Wychowanie  w naszej szkole będzie koncentrować się na wzmacnianiu czynników chroniących:

 

 • rozwijanie zainteresowań uczniów oraz przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym (zainteresowanie nauką szkolną),
 • wspomaganie kultury osobistej  i rozwoju moralnego uczniów (respektowanie norm społecznych, poszanowanie wartości i     autorytetów),
 • stwarzanie uczniom możliwości przynależenia do pozytywnych grup rówieśniczych: kół zainteresowań, przedmiotowych, artystycznych, sportowych,
 • wspomaganie rodziców w prawidłowym pełnieniu przez nich funkcji wychowawczych ( więź emocjonalna między dzieckiem a rodzicem),
 • wspieranie rozwoju dziecka młodszego  na 1-szym i kolejnych etapach realizacji obowiązku szkolnego,
 • profilaktyka agresji i przemocy w szkole profilaktykę uzależnień ( zachowania asertywne)
 • wspomaganie rozwoju  i edukacji uczniów niepełnosprawnych.

 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA UCZNIA:

Dążymy do tego, aby absolwent Niepublicznej Szkoły Podstawowej  w Bzinicy Starej był człowiekiem

twórczym, pozytywnie nastawionym do ludzi i świata oraz komunikatywnym.

Ponadto:

 

 • dbał o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych,
 • jego kultura osobista wyrażała się odpowiednim wyglądem i postawą,
 • troszczył się o środowisko przyrodnicze,
 • samodzielnie i odpowiedzialnie korzystał z mediów,
 • sprawnie komunikował się z innymi, wykorzystując różne modele zachowań,
 • konstruktywnie współpracował z grupą,
 • rozumiał wartość rodziny w życiu człowieka,
 • miał poczucie więzi z ojczyzną i regionem oraz świadomość obywatelską
 • był tolerancyjny wobec siebie i innych
 • działał aktywnie na rzecz innych(wolontariat)

 

Droga ucznia i szkoły do przedstawionej powyżej i świadomie kształtowanej sylwetki absolwenta szkoły

jest bardzo indywidualna, a postępy dokonywane są w różnym tempie i z różną skutecznością.

Opis oczekiwanych osiągnięć absolwenta naszej szkoły to pewien ideał, do którego prowadzić powinna

działalność pedagogiczna szkoły.

 

ZADANIA SZKOŁY

 

Szkoła realizuje następujące zadania wychowawczo-profilaktyczne:

 

 • wspomaga pełny i integralny rozwój ucznia;
 • rozwija umiejętności budowania prawidłowych relacji;
 • uczy radzenia sobie z uczuciami i asertywnego wyrażania siebie;
 • rozwija umiejętność współżycia w grupie społecznej i rozwiązywania konfliktów;
 • rozwija samodzielność i odpowiedzialność za siebie i najbliższe otoczenie;
 • zachęca do systematycznej pracy nad sobą;
 • kształtuje postawę braterstwa i wrażliwości na potrzeby innych;
 • uwrażliwia na wartość rodziny i dba o pogłębianie więzi rodzinnych;
 • rozbudza wrażliwość na piękno i różnorodność świata oraz przyrodę;
 • rozwija ciekawość w poznawaniu otaczającego świata i dążeniu do prawdy;
 • kształtuje nawyki zdrowego, aktywnego trybu życia i wypoczynku;
 • zapewnia warunki do działalności twórczej;
 • rozwija poczucie przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej, narodowej
 • uczy tolerancji wobec innych kultur, narodów, wyznań
 • dba o potrzeby niepełnosprawnych

 

ZASADY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z RODZICAMI

 

Pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami dziecka odpowiedzialnymi za jego rozwój są rodzice.

Rodzice współpracują ze Szkołą, tworząc jednolity system oddziaływań wychowawczych.

 

Współpraca odbywa się poprzez:

 

 • spotkania z wychowawcą ucznia, co pozwala rodzicom uzyskać rzetelną informację o funkcjonowaniu

ich dziecka w różnych obszarach życia szkoły oraz o postępach w nauce; spotkania te dają też możliwość

współdecydowania o ścieżce wychowawczo – edukacyjnej ucznia;

 • ogólne zebrania dyrekcji i wychowawcy z rodzicami;
 • pomoc   w rozwiązywaniu ewentualnych wątpliwości czy trudności;
 • indywidualne spotkania z pedagogiem
 • zajęcia rodziców z uczniami mające na celu wzajemne poznanie się, zintegrowanie grupy oraz doświadczenie zabawy z dzieckiem;
 • aktywne uczestnictwo w pozostałej działalności szkoły m.in. w organizowaniu imprez, wycieczek, przedstawień, kół zainteresowań.

 

W trakcie wspólnych zebrań rodzice zapoznają się ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczo-Profilaktycznym,

Planem Parcy Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz Przedmiotowymi Systemami Oceniania.

 

Środkiem codziennej  komunikacji z rodzicami jest.:

zeszyt korespondencji klas I- III, dzienniczek ucznia,

plan lekcji; zasady wychowania; kontrakt klasowy; wyniki postępów w nauce; nagrody i pochwały;

korespondencja między rodzicami a nauczycielem.

 

 

 

 

KLUCZOWE ZAŁOŻENIA KONCEPCJI WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEJ

 

Podstawowe założenia koncepcji wychowawczo -profilaktycznej szkoły dotyczą nauczycieli, rodziców i uczniów Szkoły.

 

NAUCZYCIELE

 

a) Nauczyciele okazują dziecku akceptację i szacunek poprzez:

 

 • szacunek dla jego uczuć i potrzeb;
 • akceptację dla trudności i ograniczeń dziecka;
 • unikanie ocen moralnych i diagnoz;
 • dostrzeganie starań i mocnych stron dziecka;
 • obdarzanie zaufaniem, wspieranie samodzielności dziecka;
 • nieużywanie siły i przemocy jako kary;
 • poświęcanie dziecku czasu i uwagi.

 

b) Nauczyciele stawiają dziecku granice, przekazują normy i wymagania poprzez:

 

 • pokazywanie dziecku praw rządzących światem fizycznym i społecznym;
 • wspólne wyznaczanie celów;
 • pozwalanie na poniesienie konsekwencji własnych zachowań przez dziecko;
 • egzekwowanie wymagań.

 

 

RODZICE

 

Szkoła dokłada starań, aby powyższe założenia realizowali również rodzice poprzez:

 

 • pedagogizację rodziców podczas spotkań z rodzicami, organizowanie warsztatów tematycznych dla rodziców;
 • spotkania rodziców z wychowawcą, który zauważa mocne strony ucznia i dobiera metody pracy z nim.
 • spotkania indywidualne z wychowawcą, pedagogiem

 

UCZNIOWIE

 

Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny zakłada realizację w szkole programów, które:

 

 • pomagają w dbaniu o swoje zdrowie i higienę
 • pomagają dziecku budować stabilność emocjonalną;
 • rozwijają optymalne strategie radzenia sobie z nieprzyjemnymi uczuciami;
 • rozwijają umiejętności wypowiadania się, słuchania innych;
 • uczą rozwiązywania problemów i konfliktów;
 • wyposażają ucznia w umiejętności radzenia sobie z trudnościami, ze stratą i zmianą;
 • uczą wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu.
 • uczą tolerancji wobec słabszych i niepełnosprawnych
 • poszanowania innych kultur i wyznań
 • uczą świadomego i umiejętnego korzystanie z komputera, Internetu, TV,

 

 

Nauczyciele, rodzice i uczniowie komunikują się ze sobą z szacunkiem, akceptacją dla wzajemnych uczuć i potrzeb,

z poszanowaniem godności drugiej osoby.

 

MEDOTY REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCO-PROFILAKTYCZNEGO

 

A.  Informacyjne :

 

 • pogadanka podczas lekcji,
 • spotkanie ze specjalistami – psychologiem, pielęgniarką, policjantem,
 • prezentacje filmowe i multimedialne,
 • praca w oparciu o tekst przewodni (książkę),
 • prezentacje teatralne,

 

B.  Edukacyjne :

 

 • realizacja programów edukacyjnych w formie warsztatów,
 • krąg uczuć,
 • rysunki,
 • drama,
 • przedstawienia,
 • burza mózgów,
 • dyskusja,
 • symulacja różnych sytuacji życiowych, np.: rozwiązywanie konfliktu,
 • technika uzupełniania zdań,
 • gry i zabawy dydaktyczne,
 • praca w  grupach
 • uroczystości ,obrzędowość szkolna itp.

 

C.    Działania alternatywne :

 

 • koła zainteresowań,
 • wycieczki, rajdy
 • festyny,
 • zajęcia i zawody sportowe itp.,
 • konkursy szkolne i pozaszkolne

 

D.    Działania interwencyjne :

 

 • interwencja w środowisku domowym ucznia prowadzona przez upoważnione osoby lub instytucje,
 • interwencja w środowisku szkolnym ucznia,
 • pomoc psychologiczna, pedagogiczna( prowadzona przez specjalistę Poradni oraz nauczycieli w szkole i pedagoga szkolnego),
 • terapia specjalistyczna indywidualna, grupowa (prowadzona przez specjalistę w Poradniach).

 

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE PROGRAMU

 

 • Dyrektor szkoły,
 • wychowawcy klas,
 • Opiekun Samorządu Uczniowskiego
 • nauczyciele przedmiotów,
 • rodzice,
 • pielęgniarka szkolna
 • pedagog.

 

EWALUACJA PROGRAMU

 

 • obserwacje,
 • wywiad,
 • rozmowy wychowawcze,
 • opinie uczniów i rodziców,
 • analiza dokumentów szkoły (analiza frekwencji i wyników nauczania).
 • przeprowadzanie ankiet

 

SPODZIEWANE EFEKTY

 

 • zmniejszenie liczby nieodpowiednich zachowań  w szkole
 • utrwalenie zachowań asertywnych,
 • wzrost wiedzy uczniów oraz rodziców na temat uzależnień i przeciwdziałania im,
 • dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne,
 • umiejętność organizowania czasu wolnego,
 • świadome i umiejętne korzystanie z komputera, Internetu, TV,
 • prawidłowe reakcje w sytuacji zagrożenia- umiejętność wzywania pomocy, ułożenia w pozycji bocznej i resuscytacji
 • zachowanie higieny osobistej,
 • sukcesy uczniów w szkole,
 • respektowanie zarządzeń szkolnych
 • respektowanie  przyjętych zasad i norm społecznych,
 • świadome i bezpieczne zachowanie w szkole i poza nią

 

Realizacja zagadnień na godzinie z wychowawcą
i na poszczeg
ólnych przedmiotach

 

Treści

Termin

Odpowiedzialni

 

I. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc:

 • poznanie i wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego poruszania się na drodze
 • przepisy bezpieczeństwa w domu, szkole i     miejscu publicznym,
 • pierwsza pomoc w najczęstszych sytuacjach zagrożenia życia: wzywanie pomocy, ułożenie w pozycji bezpiecznej, resuscytacja
 • realizacja ogólnopolskiego programu WOŚP „Ratujemy i uczymy ratować”- zajęcia praktyczne z fantomami
 1. Tworzenie bezpiecznego środowiska szkoły:
 • pełnienie dyżurów przez nauczycieli i kontrole toalet i pomieszczeń szkoły
 • reagowanie na przebywanie na terenie szkoły osoby z zewnątrz
 • zajęcia dotyczące asertywnego zachowania wobec rówieśników i zagrożeń
 • propagowanie właściwego korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego
 • przestrzeganie przed cyberprzemocą i uzależnieniem od internetu
 • realizacja zajęć uświadamiających uczniom niebezpieczeństwo zażywania substancji psychoaktywnych i  zagrożenia wynikajace z ich używania

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

1 x w semestrze

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

Wychowawcy klas I-III,Policja, nauczyciele

 

 

 

Nauczyciele-    Instruktorzy WOŚP:

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele, pedagog

 

II. Zdrowie i wypoczynek:

 • aktywność fizyczna w różnych okresach życia i stanach zdrowia
 • wypoczynek bierny i czynny
 • jak się uczyć efektywnie-  sposoby i metody
 • higiena pracy umysłowej i snu
 • zapobieganie trudnościom w uczeniu się
 • zapoznanie z rolą sportu, wypoczynku i rozwijania zainteresowań

1.Promocja zdrowego trybu życia :

 • prowadzenie gazetki szkolnej promującej zdrowy tryb życia
 • lekcje na temat prawidłowego odżywiania się
 • Dzień Profilaktyki w szkole
 • zawody rajdy wycieczki

2. Działania  sprzyjające zdrowiu :

 • Kontrola higieny osobistej
 • Fluoryzacja zębów
 • Programy zdrowotne:
 • "Trzymaj Formę„
 • Nie pal przy mnie proszę” kl. 1-3
 • „Znajdź właściwe rozwiązanie” kl. 4
 • Szklanka mleka w szkole
 • Owoce i warzywa w szkole

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

II semestr

 

 

 

Na bieżąco

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

Nauczyciele wychowania fizycznego,  nauczyciele przedmiotów, wychowawcy,

pedagog, opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

 

pedagog

 

pedagog

wyznaczeni nauczyciele

 

 

Pielęgniarka    szkolna

 

 

nauczyciele,

pedagog,dyrektor

Wychowawca kl. I-III

 

 

 

 

 

III Poznanie środowiska rodzinego w którym przebywa uczeń:

 • wywiad  z rodzicami klas pierwszych
 • diagnoza umiejętności dla uczniów klas I-III na początku roku szkolnego i na zakończenie
 • indywidualne rozmowy z rodzicami, uczniami
 • współpraca z OPS Dobrodzień i PPP Olesno
 • wywiady środowiskowe z rodzicami
 • informowanie rodziców o dostępnych formach pomocy w szkole i poza nią
 • ścisła współpraca z Radą Rodziców
 • obecność rodziców na zebraniach

1. Pedagogizacja rodziców:

 • prowadzenie regularnych spotkań z rodzicami mających na celu poinformowania o wynikach edukacyjnych i zachowaniu dziecka
 • przygotowanie pogadanek i broszurek dla rodziców dotyczących zachowań ryzykownych dzieci, a także konsekwencji tych zachowań

 

 

 

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku szkolnego

 

1x w rok

 

 

 

Wychowawcy, pedagog, nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

wychowawcy, pedagog szkolny

 

IV.   Kształtowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby i poczucia wartości:

 • sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • akceptacja i tolerancja,
 • dawanie i przyjmowanie wsparcia,
 • asertywność, pozytywne emocje,
 • umiejętność współpracy i radzenia sobie z porażką i stresem,
 • panowanie nad negatywnymi emocjami
 • wyrabianie umiejętności dobrego kontaktu między uczniami i nauczycielami, -kształtowanie prawidłowych relacji: nauczyciel - uczeń, uczeń - nauczyciel
 • zachęcanie do otwartości w stosunku osób niepełnosprawnych i słabszych
 • Wychowanie do wartości i życia w rodzinie

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

Wychowawcy klas, wszyscy nauczyciele

psycholog, pedagog opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

 

Praca wychowawcza wszystkich nauczycieli

 

 

 

Nauczyciel religii

 

V. Kultura osobista i kultura słowa:

 • propagowanie kulturalnych sposobów komunikowania się,
 • używanie słów grzecznościowych
 • walka z wulgaryzmami
 • szacunek wobec nauczycieli, rodziców i rówieśników
 • rozpowszechnianie informacji o szkole w środowisku lokalnym  poprzez informacje na stronie internetowej
 • współpraca na linii szkoła- Stowarzyszenie, Samorząd lokalny, Policja, PPP Olesno i itp.

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele, pedagog pracownicy szkoły, rodzice, opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

VI. Respektowanie zarządzeń szkolnych , przyjętych  zasad i norm właściwego zachowania oraz poszanowania wartości:

 • Natychmiastowe i konsekwentne reagowanie na niewłaściwe zachowania uczniów w szkole i poza nią (praca nad dyscypliną)
 • Rzetelne pełnienie dyżurów przez nauczycieli
 • Omawianie  przypadków niewłaściwego zachowania
 • Uświadamianie skutków niewłaściwego zachowania w świetle prawa szkolnego i karnego
 • Wypracowanie jasnych reguł, norm postępowania w grupie klasowej i szkolnej, utrwalanie zasad  społecznych  i mobilizowanie do ich przestrzegania - zasady usprawiedliwiania nieobecności
 • Postępowanie zgodnie ze Statutem Szkoły, WSO, wymaganiami edukacyjnymi, Programem Wychowawczo-Profilaktycznym, konsekwentne stosowanie systemu nagród i kar
  • Przypominanie statutowych praw i obowiązków ucznia/ zawsze w połączeniu/
  • · Zapoznanie z regulaminami pracowni
  • · Udział uczniów w uroczystych apelach
  • Organizowanie zajęć wzmacniających pozytywne zachowanie uczniów- spotkania z psychologiem,

 

Systematycznie przez cały rok

 

 

 

wg planu dyżurów

 

Na bieżnco

 

 

Na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

Wg potrzeb

 

1 x w roku

 

 

cały rok

 

 

1x w roku

 

 

Wszyscy pracownicy szkoły, rodzice, dyrektor

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy,

opiekun Samorządu

Uczniowskiego,  pedagog szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

dyrektor, pedagog

 

 

zaproszony gość - psycholog

 

VII. Wspomaganie rozwoju ucznia:

 • zindywidualizowane wspomaganie rozwoju ucznia(rozmowy indywidualne, indywidualizacja pracy podczas zajęć, współpraca z pedagogiem

 

 • diagnozowanie potrzeb i umiejętności ucznia

 

 • kształtowanie dystansu wobec przekazów medialnych i wyrabianie krytycyzmu wobec treści informacji medialnej
 • wyrabianie nawyku samodzielnej pracy i myślenia, prowadzenie dyskusji na temat przeczytanego tekstu, obejrzanej sztuki

 

 • dostosowanie wymagań do możliwości dziecka i wskazań PPP

 

 

 • dostosowanie warunków w szkole do możliwości psychofizycznych ucznia niepełnosprawnego
 • praca z uczniem zdolnym
 • wspieranie zdolności i pasji uczniów
 • umożliwianie uczniom udział w zajęciach pozalekcyjnych i konkursach
 • prowadzenie ciekawych zajęć metodami aktywizującymi
 • praca z uczniem słabym na zajęciach wyrównawczych

 

 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele, wychowawcy ,pedagog

w

 

VIII.Integrownie społeczności szkolnej:

 • zajęcia integrujące klasę- organizacja imprez klasowych i szkolnych, wycieczki, rajdy, imprezy, spektakle i wyjscia do kina
 • zajęcia z pedagogiem
 • motywowanie do efektywnej pracy w samorządach klasowych,
 • współpraca z Samorządem Szkolnym
 • tworzenie imprez szkolnych według pomysłów uczniów
 • budowanie relacji koleżeńskich i integrowanie społeczności

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

Według potrzeb

 

 

 

Pedagog, wychowawcy, nauczyciele

 

 

 

Opiekun samorząd uczniowskiego

 

IX. Kształtowanie postaw bezinteresownej pomocy:

 • organizacja wolontariatu w szkole

i angażowanie uczniów do czynnego udziału

 • promowanie uczniów zaangażowanych w wolontariat pochwały, wpisy w dziennikach, uwzględnianie w ocenie z zachowania
 • rozbudzanie i rozwijanie zdolności twórczych uczniów

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

Opiekun samorządu uczniowskiego

 

X. Rozwijanie postaw proekologicznych

podczas zajęć, w tym zajęć w terenie:

 • zbieranie surowców wtórnych
 • budzenie szacunku do przyrody
 • wyrabianie refleksyjnego stosunku do przyrody
 • uzmysławianie uczniom zagrożeń płynących z zanieczyszczeń środowiska i ich skutków
 • przygotowanie do konkursów i przeglądów o tematyce przyrodniczo-leśnej

 

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

Nauczyciele

Wychowawcy, nauczyciel biologii

 

 

 

 

XI. Utrwalenie szacunku do godła, państwa polskiego, symboli narodowych

 • propagowanie szacunku do innych kultur
 • uczestnictwo w obchodach świąt państwowych i ważnych dla kraju rocznic
 • prezentacja sylwetek wielkich Polaków
 • poznanie własnego regionu i jego charakterystycznych miejsc
 • udział w konkursach o tematyce historycznej
 • kształtowanie własnej tożsamości regionalnej
 • angażowanie się w funkcjonowanie własnego środowiska i otwarcie na inne społeczności i kultury
 • udział w wycieczkach do miejsc ważnych w historii państwa polskiego

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

wychowawcy, nauczyciel historii, biologii

 

XII. Szkolenie się nauczycieli w zakresie umiejętności wychowawczych:

 • Rady szkoleniowe
 • konsultacje, warsztaty metodyczne

 

 

według potrzeb

 

dyrektor

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Koordynator działań profilaktycznych

 

 

Wszystkie wymienione zadania realizowane będą w ramach podstawowych zadań szkoły.

Zagadnienia programowe mogą ulegać modyfikacji lub poszerzeniu o zadania wynikające z bieżących potrzeb szkoły.

 

 

Program na rok szkolny 2017/2018 został przedstawiony na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu …………… i zatwierdzony do realizacji Uchwałą Rady Rodziców nr …………… oraz Radzie Pedagogicznej w dniu …………… i zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej

nr     …………….

 

Przewodniczący Rady Rodziców: ……………………………………………

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej: …………………………………………………

 

 

 

Poprawiony: niedziela, 28 stycznia 2018 21:15
 
Procedury PPP PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 28 stycznia 2018 17:47

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami.

(Dz.U. z 2004r, Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

- Rozporz_dzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

- Rozporz_dzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniaj_ce rozporz_dzenie sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkoBach i placówkach.

- Rozporz_dzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoBy placówki dokumentacji przebiegu nauczania, dziaBalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

- Rozporz_dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia wychowania i opieki dla dzieci młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

- Statut szkoBy.

§1

 

1.Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły, uwzględniając potrzeby placówki.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole polega na:

1) rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;

2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole

3) Objęcia opieką psychopedagogiczną ucznia z:

a) niepełnosprawnością,

b) niedostosowanego społecznie,

c) zagrożonego niedostosowaniem społecznym,

d) zaburzeniem zachowania lub emocji,

e)szczególnymi uzdolnieniami,

f) specyficznymi trudności w uczeniu się,

g) deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowej,

h) chorobą przewlekłą,

i) sytuacjami kryzysowymi lub traumatycznymi,

j) niepowodzeniami edukacyjnymi,

k) trudnościami wynikającymi z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,

sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,

l) trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego,

w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą,

m) innymi potrzebami .

3) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych

oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.

3. Pomocy psychologiczno -pedagogicznej udzielają:

1) nauczyciele;

2)wychowawcy;

3) specjaliści (pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi, terapeuci pedagogiczni, psycholodzy i inni);

we współpracy z

4) rodzicami uczniów;

5) poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

6) placówkami doskonalenia nauczycieli;

7) innymi szkołami;

8) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci
i młodzieży.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

1) ucznia;

2) rodziców ucznia;

3) dyrektora szkoły;

4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;

6) poradni;

7) asystenta edukacji romskiej;

8) pracownika socjalnego;

9) asystenta rodziny;

10) kuratora sądowego;

11) organizacji pozarządowej, oraz innej instytucji lub podmiotu działającego na rzecz rodziny, dzieci
i młodzieży.

 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana:

a) w trakcie bieżącej pracy z uczniem

b) przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów

c) oraz w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających

kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;

7) warsztatów;

8) porad i konsultacji.

6. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest udziela na

a) w trakcie bieżącej pracy ze uczniem

b) przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów

 

7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie:

1) porad, konsultacji;

2) warsztatów i szkoleń.

§2

 

1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia:

1) organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy;

2) liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów, czas trwania – 45 min.

2. Rozwijające umiejętności uczenia się

1) organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się;

2) czas trwania – 45 min.

2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

1) organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych

wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego;

2) liczba uczestników zajęć wynosi 8 uczniów, czas trwania – 45 min.

3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

1) organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi w tym specyficznymi trudnościami
w uczeniu się;

2) liczba uczestników wynosi do 5 uczniów, czas trwania – 45 min.

4. Zajęcia logopedyczne

1) organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych;

2) liczba uczestników zajęć wynosi do 4 uczniów, czas trwania – 45 min.

5. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

1) organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym;

2) liczba uczestników do 10 uczniów, jeśli jest to uzasadnione potrzebami uczniów może być powyżej 10,

czas trwania – 45 min.

6. Inne o charakterze terapeutycznym

1) organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu
w szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły;

2) liczba uczestników do 10 uczniów, czas trwania – 45 min

7. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu

1) organizuje się w celu uzupełnienia działania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego;

8. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia

dydaktyczno – wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą

nauczyciele, wychowawcy i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

 

9. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści.

 

§3

 

1.Nauczyciele lub specjaliści, niezwłocznie po stwierdzeniu, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną udzielają

tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem  informują o tym wychowawcę klasy.

2. Wychowawca klasy

1) informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia  pomocą psychologiczno – pedagogiczną

w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem oraz w ramach zintegrowanych działań zespołu;

2) w razie potrzeby wychowawca we współpracy z nauczycielami  lub specjalistami planuje i koordynuje

pomoc psychologiczno - pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem

3) wychowawca lub pedagog szkolny  stwierdza, że konieczne jest objęcie ucznia dodatkową pomocą

psychologiczno-pedagogiczną w jednej (lub kilku) z form określonych w rozporządzeniu. Wychowawca przekazuje taką informację dyrektorowi.

3. Dyrektor

1) ustala formy udzielania pomocy, okres ich udzielania, wymiar godzin, w których będą realizowane

2) przekazuje  niezwłocznie rodzicowi informacje o ustalonych formach pomocy, okresie udzielania, wymiarze godzin.

 

§4

 

1.W przypadku ucznia  posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowaniem,

koordynowaniem, udzielaniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole zajmuje się zespół.

2.W skład zespołu wchodzą: nauczyciele, wychowawcy, pedagog oraz inni specjaliści prowadzący zajęcia
z uczniem.

3. Koordynatorem zespołu jest wychowawca lub pedagog szkolny.

4. Szczegółowe zadania zespołu:

1) analiza orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) opracowanie INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO TERAPEUTYCZNEGO

a)do dnia 30 września dla uczniów klas pierwszych,

b) 30 dni od daty wpływu dokumentu,

3)dokonanie OCENY EFEKTYWNOŚCI i OKRESOWEJ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA  udzielanej pomocy

a) 14 dni po klasyfikacji śródrocznej,

b) 14 dni po klasyfikacji rocznej.

5. W spotkaniach zespołu, opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych

ocen ma prawo uczestniczyć opiekun prawny ucznia.

6.Dyrektor szkoły informuje opiekuna prawnego ucznia za pośrednictwem dzienniczka ucznia o:

1) terminach spotkań zespołu;

2) sposobie przekazania kopii IPET oraz wielospecjalistycznych ocen.

7.Dla ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie o potrzebie

nauczania indywidualnego zespół opracowuje KARTĘ WSPARCIA

§5

 

1. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną informuje się rodziców ucznia.

2. O ustalonym  dla ucznia, okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin,

w których poszczególne formy będą realizowane dyrektor szkoły informuje (pisemnie)

za pośrednictwem dzienniczka ucznia: rodziców wg wzoru określonego

§6

 

Dokumentacja udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dokumentacja badań i innych czynności

uzupełniających dla każdego ucznia gromadzona jest przez wychowawcę klasy i przekazywana pedagogowi szkolnemu w wyznaczonym terminie.

 

Wchodzi w życie z dniem  14 września 2017 r .  zarządzeniem Dyrektora Szkoły.

 

 

 
Statut NSP PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 02 stycznia 2018 22:01

 

 

 

 

 

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BZINICY STAREJ

 

Bzinica Stara 2017

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bzinicy Starej zwana dalej „szkołą” jest niepubliczną szkołą podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej obejmującą klasy I-VIII działającą na podstawie:

1) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z póź. zm.;

2) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59);

3) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949);

4) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z póź. zm.;

5) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2017, poz. 649).

6) Zaświadczenia Burnistrza Dobrodzienia w sprawie przekształcenia szkoły z dnia 20 lipca 2017 r.

 

§2

1) Ustalona nazwa Szkoły używana jest w pełnym brzmieniu.

2) Na pieczęciach i stemplach może być okazjonalnie używany czytelny skrót nazwy Szkoły.

3) Siedzibą Szkoły jest Bzinica Stara , ul. Karola Miarki 2 46-380 Dobrodzień.

4) Organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka z siedzibą w Bzinicy Starej.

5) Stowarzyszenie decyduje o istnieniu Szkoły oraz o materialnych podstawach jej

a. funkcjonowania.

6) Stowarzyszenie opracowuje i zatwierdza projekt budżetu Szkoły.

7) Stowarzyszenie zatrudnia Dyrektora Szkoły.

8) Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator Oświaty.

 

§ 3

1. W Szkole mogą być gromadzone dochody własne zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej regulują odrębne przepisy.

3. Za prawidłową obsługę księgową i finansową jednostki odpowiada Biuro Podatkowe, z którym umowę zawarło Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka, reprezentowane przez Prezesa SRW.

 

 

§4

1. Szkoła używa pieczęci w pełnym brzmieniu na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.

2. Tablica urzędowa szkoły zawiera pełną nazwę szkoły.

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

4. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów określają odrębne przepisy.

5. Szkoła ma własny hymn i logo.

 

§ 5

1.Cykl kształcenia trwa osiem lat w dwóch etapach:

1) I etap – klasy I-III – edukacja wczesnoszkolna;

IIetap – klasy IV-VIII.

2). Zasady i tryb postępowania w sprawie spełniania obowiązku szkolnego określają

odrębne przepisy.

3) Dyrektor może zezwolić uczniowi na indywidualny tok lub program nauczania albo

na spełnianie obowiązku szkolnego poza Szkołą, na zasadach określonych odrębnymi

przepisami.

 

§ 6

1. Szkoła posiada: bibliotekę, pracownię komputerową posiadającą dostęp do usług internetowych i odpowiednie oprogramowanie zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego ich rozwoju

psychicznego i moralnego, sale gimnastyczną, salę przeznaczoną na miejsce zabaw oraz pracownie zajęć edukacyjnych. Szkoła zapewnia możliwość korzystania ze świetlicy.

 

§ 7

Cele i zadania szkoły

1. Podstawowym celem i zadaniem szkoły jest realizacja celów i zadań określonych w ustawie o systemie oświaty, ustawie prawo oświatowe, ustawie wprowadzającej prawo oświatowe, ustawie karta nauczyciela oraz przepisach wydanych na ich podstawie oraz wymienione w niniejszym Statucie, respektując zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania, wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka w warunkach poszanowania godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej uczniów.

2. W szkole każdy uczeń, z wszystkimi jego możliwościami i trudnościami jest ważny i wobec każdego ucznia prowadzone są działania na najwyższym poziomie nauczycielskich możliwości, ukierunkowane na rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny oraz ochronę dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.

3. Szkoła zapewnia wysoką jakość oraz skuteczność kształcenia zorientowanego na potrzeby uczniów i potrzeby współczesnego świata, a w szczególności na:

a) wpajanie miłości do ojczyzny, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, symboli narodowych, oraz polskiej i regionalnej kultury i tradycji;

b) rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz tożsamości narodowej;

c) integrowanie nauczanych treści i umiejętności w celu pełniejszego zrozumienia świata,ludzi i siebie;

d) pielęgnowanie tradycji oraz upowszechnianie zdrowego i higienicznego trybu życia oraz działań na rzecz środowiska i społeczności lokalnej;

e) upowszechnienie wiedzy i umiejętności informatycznych tak, aby stały się one narzędziem, a nie celem kształcenia.

f) opanowanie języka obcego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację językową.

g) poznawanie i rozbudzanie zainteresowań uczniów oraz rozwijanie chęci uczenia się.

h) wdrażanie uczniów do samokształcenia, planowania i organizowania własnej nauki, pracy i wypoczynku oraz wykonywania swoich obowiązków samodzielnie i z pełną odpowiedzialnością.

 

§ 8

1. Szkoła realizuje cele i zadania szkoły poprzez:

1) szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym którą określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania;

2) w arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, rozwijających zainteresowania i innych zajęć pozalekcyjnych, dalej zwanych zajęciami dodatkowymi;

3) Zajęcia dodatkowe w szkole są finansowane z budżetu szkoły, a nadrzędnym celem w ich planowaniu jest efektywność realizacji zadań statutowych szkoły oraz potrzeby uczniów.

2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę zgodnie z procedurą określona innymi przepisami do 30 maja danego roku – w terminie umożliwiającym dyrektorowi realizację polityki kadrowej.

3. Realizację zadań wychowawczo – profilaktycznych ustalanych corocznie wspólnie przez nauczycieli i rodziców.

4. W celu stworzenia środowiska wspomagającego wychowawczą rolę rodziny i sprzyjającego rozwojowi uczniów szkoła współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami), instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz i dla dobra dzieci.

5. W celu zapewnienia uczniom opieki oraz bezpieczeństwa w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych szkoła realizuje zadania opiekuńcze wynikające z potrzeb uczniów i możliwości szkoły poprzez:

1) wykonywanie zadań opiekuńczych, polegających w szczególności na respektowaniu obowiązujących w szkole zasad oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny;

2) sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad potrzebującymi takiej opieki uczniami;

3) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów;

4) zapewnianiu możliwości korzystania z pomocy pedagoga szkolnego;

5) opiece logopedy, nauczyciela zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych.

6) możliwości spędzenia czasu w szkolnej świetlicy pod opieką nauczyciela.

 

§ 9

Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej

1. Szkoła organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną służącą wspomaganiu rozwoju każdego ucznia.

2. Korzystanie z pomocy jest bezpłatne i dobrowolne.

3. W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest przez nauczycieli, wychowawców na każdej lekcji oraz specjalistów na zajęciach specjalistycznych we współpracy z rodzicami uczniów, poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

4. Pomoc udzielana jest z inicjatywy ucznia, rodziców ucznia, dyrektora szkoły, nauczyciela wychowawcy, higienistki szkolnej, poradni, tylko na wniosek lub za zgodą rodziców.

5. Nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia w klasie, do której uczęszczają uczniowie objęci pomocą psychologiczno – pedagogiczną, tworzą zespół którego koordynatorem jest wychowawca klasy. Zadaniem zespołu jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

7. Dla ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej zespół:

1) opracowuje informację o rozpoznanych potrzebach ucznia uwzględniający zalecenia zawarte w opinii;

2) opracowuje zasady oraz formy realizacji wsparcia uczniom w danej klasie, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno –pedagogicznej.

3) do 15 kwietnia każdego roku zgłasza dyrektorowi szkoły potrzeby w zakresie zapewnienia uczniom wsparcia psychologiczno – pedagogicznego w nowym roku szkolnym.

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole realizowana jest na wszystkich lekcjach i zajęciach oraz w formie zajęć specjalistycznych, w szczególności w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

5) porad i konsultacji;

6) warsztatów.

9. Liczbę uczniów na poszczególnych zajęciach specjalistycznych określają odrębne przepisy.

10.Godzina tych zajęć trwa 45 min.

11.Dyrektor szkoły na piśmie informuje rodziców ucznia o proponowanych formach wsparcia dla jego dziecka na każdej lekcji oraz na zajęciach specjalistycznych.

12. Nauczyciele prowadzą dokumentację dotyczącą realizacji pomocy psychologiczno –

pedagogicznej na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

§ 10

Organizacja opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym

1. Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi.

2. Każdy uczeń posiadający orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej objęty jest szczególna opieką i troska uwzględniającą zalecenia zawarte w orzeczeniu.

3. Każdy uczeń niepełnosprawny jest objęty zajęciami rewalidacyjnymi prowadzonymi przez specjalistów zgodnym z orzeczona niepełnosprawnością w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

4. Nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia w klasie do której uczęszczają uczniowie posiadający orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej, tworzą zespół którego koordynatorem jest wychowawcz klasy ,

5. Zadaniem zespołu jest w szczególności :

1) ustalenie zestawu programów nauczania wraz z zasadami oceniania, dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie

w miarę potrzeb;

2) opracowanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka;

3) opracowanie dla każdego ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) , uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu,

4) nie rzadziej niż dwa raz w roku szkolnym należy dokonać oceny efektywności pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej uczniowi, w miarę potrzeb należy dokonać modyfikacji programu.

6. W klasie do której uczęszcza uczeń z autyzmem, w tym zespółem Aspergera, lub niepełnosprawnościami sprzężonymi dyrektor zatrudnia dodatkowo nauczyciela wspomagającego.

7. W przypadku ucznia z inną niepełnosprawnością dyrektor może zatrudnić nauczyciela wspomagającego w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

8. Dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub utrudnia uczęszczanie do szkoły organizuje się indywidualne nauczanie określone w orzeczeniu o potrzebie nauczania indywidualnego wydanym przez poradnie, zgodnie z odrębnymi przepisami.

9. Uczniowi niepełnosprawnemu można na wniosek nauczyciela, w uzgodnieniu z rodzicami, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor może wydłużyć każdy etap edukacyjny przynajmniej o 1 rok.

10. Dyrektor szkoły na piśmie informuje rodziców ucznia o proponowanych formach wsparcia dla jego dziecka na każdej lekcji oraz na zajęciach specjalistycznych.

11. Nauczyciele prowadzą dokumentację dotyczącą realizacji pomocy psychologiczno –

pedagogicznej na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

§ 11

 

Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej

 

1. Szkoła umożliwia dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości

narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

2. Szkoła realizuje proces wychowawczy w duchu tolerancji dla tożsamości narodowej, religijnej, etnicznej i językowej;

3. Uznając prawo Rodziców do religijnego wychowania dzieci, dyrektor na wniosek rodziców organizuje naukę religii na zasadach określonych innymi przepisami.

4. Na wniosek rodziców szkoła organizuje zajęcia umożliwiające

podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej.

5. Sposób realizacji celów i zadań podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej,

etnicznej, językowej określają odrębne przepisy.

 

 

§ 12

1. W zakresie zadań opiekuńczych:

1) szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:

a) sprawowuje opiekę nad uczniami przebywającymi w niej podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,

b) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie lub zajęcia inne z grupą uczniów ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów,

c) nauczyciel ponosi odpowiedzialność za stan techniczny urządzeń i narzędzi, którymi posługują się uczniowie,

d) w przypadku złego samopoczucia danego ucznia nauczyciel sprawujący bezpośredni nadzór powiadamia rodziców lub prawnych opiekunów o zaistniałym przypadku. Jednocześnie powiadomiony rodzic ma obowiązek zgłosić się po dziecko do szkoły;

 

2) sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć poza jej terenem, w trakcie wycieczek szkolnych:

 

a) organizator zajęć lub wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej ilości opiekunów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) osoba podejmująca się opieki ponosi całkowitą odpowiedzialność

za bezpieczeństwo dzieci,

c) uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom kadry opiekuńczej;

 

3) Organizację dyżurów nauczycielskich w trakcie przerw między zajęciami dydaktycznymi, reguluje:

 

a) regulamin dyżurów nauczycielskich,

b) harmonogram dyżurów nauczycielskich,

 

4) omawianie zasad bezpieczeństwa na zajęciach edukacyjnych, wychowawczych oraz przed feriami i wakacjami;

5) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

6) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu do wzrostu uczniów

i rodzaju pracy;

7) omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenia komunikacyjnego oraz zdobywanie karty rowerowej;

8) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w miarę równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu;

9) umożliwienie w uzasadnionych przypadkach skorzystania z telefonu stacjonarnego, telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Wprowadza się zakaz używania telefonów i innych urządzeń elektronicznych w szkole bez pozwolenia nauczyciela.

 

§ 13

1. Szczególną troską otaczani są uczniowie klas I–III oraz uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

2. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

3. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca prowadzi swój oddział przez cały tok nauczania, szczególnie w klasach I–III.

4. Szkoła systematycznie diagnozuje i monitoruje zachowania uczniów.

5. Uczniów klas pierwszych rozpoczynających naukę, wychowawcy klas zaznajamiają

ze strukturą szkoły, zasadami właściwego zachowania w szkole, zasadami bezpiecznego

poruszania się po drogach publicznych łącznie z nauką praktyczną

6. Zapewnia dożywiania finansowe ze środków MEN „Owoce i Warzywa”, „Mleko w szkole” i inne programy.

7. Szkoła udziela pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej

(w miarę posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel).

8. Szkoła podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi .

podręcznikami.

 

Organy Szkoły

§ 14

 

1. Organami szkoły są:

a. Dyrektor.

b. Rada Pedagogiczna.

c. Rada Rodziców.

d. Samorząd Uczniowski.

 

2. Organy szkoły działają w ramach kompetencji określonych niniejszym statutem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

 

§ 15

1. Powierzenia stanowiska dyrektora szkoły oraz odwołania z niego dokonuje zarząd stowarzyszenia .

2. Dyrektor może być odwołany ze stanowiska przed upływem kadencji zgodnie z przepisami kodeksu pracy lub na własna prośbę.

3. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

 

1) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły:

 

a) przygotowanie projektu organizacyjnego pracy szkoły w danym roku szkolnym,

b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, na zasadach określonych odrębnymi przepisami

c) . sprawowanie opieki nad uczniami, zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki, ochrona przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej poprzez stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

d) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej,

e) reprezentowanie szkoły na zewnątrz,

 

 

f) współpraca z Radą Pedagogiczną , Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim oraz organem prowadzącym,

g) wnioskowanie do organu prowadzącego w sprawie rozwoju bazy materialno-technicznej szkoły,

h) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,

i) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły ,

j) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,

k) współpraca z pielęgniarką, lekarzem , sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi , w tym udostępnia numer pesel ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.

 

4. Dyrektor Szkoły w ramach swoich kompetencji:

 

1) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli

i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje oraz sprawuje nadzór nad pracownikami Szkoły;

2) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

3) określa warunki pracy i zakres obowiązków nauczycieli i pracowników pedagogicznych szkoły, po akceptacji organu prowadzącego;

4) wprowadza zmiany w przydziale obowiązków nauczycieli i wychowawców zgodnie z potrzebami szkoły, w szczególnie uzasadnionych przypadkach także w trakcie roku szkolnego ;

5) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

6) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;

7) przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru;

8) organizuje doskonalenie zawodowe nauczycieli;

9) przyjmuje uczniów do szkoły, jak również skreśla ich z listy.

 

5. Dyrektor odpowiada za:

 

1) zapewnienie właściwej opieki uczniom przebywającym w Szkole;

2) zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego statutu;

3) właściwą realizację podstawy programowej oraz poziom uzyskiwanych przez Szkołę wyników nauczania;

4) bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie Szkoły;

5) całość dokumentacji szkoły oraz prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania i pracowniczej zgodnie z odrębnymi przepisami;

6) właściwe przechowywanie druków ścisłego zarachowania i pieczęci

 

 

§ 16

Rada Pedagogiczna

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. Przewodniczącym rady jest dyrektor, który przygotowuje i prowadzi zebrania oraz odpowiada za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

 

4. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców , a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

5. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa regulamin działalności uchwalony przez Radę.

6. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

7. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły.

§17

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) uchwalania zmian w statucie szkoły;

2) zatwierdzanie planu pracy szkoły opracowanego przez Dyrektora Szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;

3) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;

5) ustalanie organizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;

6) podejmowanie uchwał w sprawach upoważnienia dyrektora do wystąpienia do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły;

7) dokonywanie diagnozy sytuacji wychowawczej szkoły pod względem bezpieczeństwa, zatwierdzanie w drodze uchwały po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników.

§18

1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych

i pozalekcyjnych;

2) wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

3) wniosek o indywidualny program lub tok nauki;

4) dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych;

 

§19

1. Rada Pedagogiczna ma prawo do:

1) występowania do organu prowadzącego szkołę z umotywowanym wnioskiem

o odwołanie ze stanowiska dyrektora Szkoły

2) przygotowywania projektu Statutu Szkoły lub jego zmian;

3) pracy nad opracowaniem Szkolnego Programu Wychowawczo - profilaktycznego,

w uzgodnieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;

4) uchwalania i nowelizacji regulaminu działalności Rady Pedagogicznej;

5) delegowanie swoich przedstawicieli, jako reprezentantów do prac w innych organach szkoły i do składu komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły;

6) w przypadku wstrzymania przez Dyrektora Szkoły uchwał Rady Pedagogicznej sprawę rozstrzyga organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

§ 20

Rada Rodziców

1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów szkoły.

2. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców określający cele, zadania i organizację Rady Rodziców, a także opisuje: tryb podejmowania uchwał, określa szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów, oraz ramowy plan pracy, zasady gromadzenia funduszy oraz harmonogram wydatków.

3. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Wybory te przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym a jednego ucznia reprezentuje w nich jeden rodzic.

 

§21

1. Rada Rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami, w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, opieki i wychowania.

2. Współdziałanie rodziców i nauczycieli sprzyja podnoszeniu kultury pedagogicznej

i prawidłowemu realizowaniu funkcji wychowawczej przez rodzinę, która dzięki naturalnej więzi uczuciowej najwcześniej kształtuje postawy dziecka, jego system wartości i przekonań, ambicje i dążenia oraz daje pierwszą wiedzę o życiu i świecie.

3. Udział rodziców w życiu szkoły przyczynia się do ciągłego podnoszenia poziomu nauczania, rozwiązywania problemów wychowawczych i zaspokajania potrzeb opiekuńczych dzieci – do angażowania środowiska społecznego w udzielaniu wydatnej pomocy szkole.

 

§22

1. W sprawach dotyczących kształcenia, wychowania i profilaktyki między nauczycielami i rodzicami obowiązują normy współpracy uwzględniające prawo rodziców do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych szkoły;

2) znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;

3) uzyskiwania w czasie określonym przez szkołę informacji o postępach dziecka i jego zachowaniu;

4) uzyskiwania informacji i wskazówek dotyczących wychowania i kształcenia dzieci;

5) wyrażania opinii i przekazywania wniosków dotyczących pracy szkoły;

6) wyrażania sprzeciwu dotyczącego uczęszczania ich dziecka na zajęcia wychowania do życia w rodzinie.

2. Odpowiedzialność za realizację praw rodziców opisanych w ust.1 spoczywa na wychowawcach poszczególnych klas.

3. Kontakty rodziców z nauczycielami mogą mieć formę:

1) zebrania ogółu rodziców uczniów danej klasy z wychowawcą zgodnie z kalendarzem roku szkolnego;

2) zebrania ogółu rodziców uczniów danej klasy z wychowawcą, poza kalendarzem, na wniosek dyrektora, nauczyciela lub rodzica;

3) spotkań indywidualnych z nauczycielem po uprzednim umówieniu się, niedopuszczalne jest kontaktowanie się z nauczycielem w czasie prowadzonych przez niego zajęć lekcyjnych.

 

 

§23

1. W czasie zebrań ogółu rodziców niedopuszczalne jest przekazywanie informacji o charakterze osobistym, mogących naruszyć przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Dopuszcza się możliwość podawania informacji zbiorczych i podsumowujących oraz innych nienaruszających dóbr osobistych ucznia.

2. Za działalność na forum klasy przewiduje się dla rodziców list gratulacyjny, przyznawany przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy klasy.

3. Za działalność na forum szkoły oraz zasługi dla ogółu jej uczniów przyznawany jest tytuł „Przyjaciel Szkoły”. Tytuł przyznaje Dyrektor Szkoły na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 24

1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) występowanie do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły;

2) inicjowanie i organizowanie pomocy rodziców dla szkoły;

3) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców, prowadzenie działalności celem pozyskania środków finansowych z innych źródeł i przeznaczanie ich na potrzeby szkoły;

4) zasady ich wydatkowania określa Regulamin Rady Rodziców;

5) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczna w sprawie programu wychowawczego i profilaktyki szkoły , program ten opracowuje dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną;

6) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

7) opiniowanie Statutu Szkoły i innych spraw istotnych do szkoły;

8) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania.

 

§ 25

Samorząd Uczniowski

1. Samorząd Uczniowski, dalej zwany Samorządem, to społeczny organ szkoły tworzony przez wszystkich uczniów szkoły.

2. Organami Samorządu są:

1) Rada Samorządu Uczniowskiego;

2) Rady Klasowe.

3. Kadencja wszystkich organów Samorządu trwa 1 rok szkolny.

4. Rada Samorządu składa się z:

1) Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego;

2) Zastępcy Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego;

3) Sekretarza;

4) Skarbnika;

5. Rady Klasowe składają się z przewodniczącego, jego zastępcy oraz skarbnika.

6. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez Zebranie Przewodniczących Rad Klasowych w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów

7. Do kompetencji i obowiązków Rady Samorządu Uczniowskiego należy:

1) przygotowanie projektu regulaminu samorządu;

2) opracowywanie planu prac samorządu;

3) organizowanie w porozumieniu z dyrektorem szkoły działalności kulturalno – oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami organizacyjnymi szkoły;

4) we współpracy z Radą Pedagogiczną organizowanie pomocy charytatywnej lub udział w akcjach niesienia pomocy potrzebującym;

5) opieka nad gablotą informacyjną samorządu;

6) reprezentowanie ogółu uczniów wobec organów szkoły, instytucji i organizacji działających w szkole i poza nią;

7) współpraca z Radami Klasowymi;

8) monitorowanie przestrzegania podstawowych obowiązków i praw uczniów, w tym prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu oraz prawa do zapoznania się ze stawianymi wymaganiami;

9) opracowanie raz w roku sprawozdania z działalności samorządu .

10)występowanie do Rady Pedagogicznej z wnioskami o zmianę statutu szkoły.

 

§ 26

1. Rady Klasowe samorządu:

1) reprezentują wszystkich uczniów danego oddziału;

2) współpracują z Radą Samorządu Uczniowskiego;

3) inspirują uczniów do udziału w pracach na rzecz klasy, szkoły oraz środowiska;

4) mogą wystąpić do wychowawcy i dyrektora z wnioskiem o zatarcie kary dla ucznia danej klasy.

2. Opiekuna samorządu uczniowskiego powołuje i odwołuje dyrektor szkoły na wniosek Rady Samorządu Uczniowskiego.

1)Zadaniem Opiekuna Samorządu Uczniowskiego jest doradzanie, wspieranie w działalności, wspomaganie inicjatyw uczniowskich, zapobieganie i pośredniczenie w rozwiązywaniu konfliktów między organami samorządu.

 

§ 27

 

Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu.

 

1. Szkoła tworzy warunki do działalności wolontariatu prowadzonego przez uczniów, nauczycieli, rodziców poprzez:

1) udostępnianie nieodpłatne pomieszczeń do działań wolontariatu;

2) opiekę i wsparcie nauczyciela w przypadku wolontariatu prowadzonego przez uczniów i rodziców.

2. Szczegółowe zasady działań wolontariatu określają odrębne przepisy

 

§ 28

Współdziałanie organów szkoły

 

1. Organy szkoły współpracują z sobą w celu prawidłowego wykonywania udzielonych im kompetencji oraz stworzenia prawidłowych warunków do funkcjonowania szkoły oraz nauki uczniów, przepływu informacji i podejmowania decyzji. W tym celu organy szkoły:

 

1) spotykają się w miarę potrzeb, co najmniej 2 razy w roku;

2) przekazują sobie plany działania na dany rok szkolny, celem umożliwienia włączenia się do jego realizacji;

3) prawomocnie podjęte decyzje organów podawane są do publicznej wiadomości poprzez ich wywieszanie na tablicy ogłoszeń;

4) w pracy organów mogą, na ich zaproszenie, uczestniczyć przedstawiciele innych organów, pod warunkiem, że posiedzenie nie jest tajne.

 

§ 29

1. W ramach współdziałania organów szkoły:

 

1) prowadzone są lekcje otwarte dla rodziców;

2) organizowane są zebrania okresowe dla rodziców poszczególnych klas w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż 3 razy w roku szkolnym.

3) rodzice zapraszani są do udziału w imprezach okolicznościowych organizowanych przez wychowawców klas i szkołę;

4) rodzice mają prawo do:

 

a) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,

b) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,

c) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły,

d) wyrażania opinii dotyczących pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli i przekazywanie jej dyrektorowi szkoły.

 

5) rodzice wspierają proces nauczania i wychowania;

6) rodzice utrzymują systematyczny kontakt z wychowawcą klasy;

7) rada pedagogiczna zobowiązana jest do rozpatrywania skarg i wniosków skierowanych do niej prze radę rodziców lub samorząd uczniowski.

 

§ 30

 

1. Sytuacje konfliktowe wewnątrz szkoły załatwiane są z zachowaniem następujących relacji:

 

1) uczeń – uczeń; wychowawca – SU – zespół wychowawczy (w zależności od wagi problemu);

2) uczeń – nauczyciel przedmiotu; wychowawca, dyrektor szkoły;

3) nauczyciel przedmiotu – uczeń; wychowawca, dyrektor szkoły;

4) nauczyciel przedmiotu – wychowawca; dyrektor szkoły;

5) rodzice – nauczyciel przedmiotu; wychowawca, dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną;

6) nauczyciel – nauczyciel; dyrektor szkoły;

7) poważniejsze wykroczenia uczniów rozpatruje dyrektor szkoły.

 

§ 31

 

1. Dyrektor szkoły pełni rolę mediatora w sporach między kolegialnymi organami szkoły.

2. Gdy stroną konfliktu jest dyrektor szkoły lub gdy, mimo prowadzonych rozmów nie udało się osiągnąć porozumienia, dyrektor szkoły kieruje sprawę do rozpatrzenia do organu prowadzącego lub nadzorującego szkołę zgodnie z kompetencjami.

 

§ 32

 

1. Efektywne działania społecznych organów szkoły wpływają na:

 

1) wspieranie dyrektora szkoły, ułatwiając mu podejmowanie decyzji oczekiwanych przez społeczność szkolną;

2) prowadzenie do lepszych efektów kształcenia, nauczania i opieki;

3) tworzenie dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa;

4) utrwalanie demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły.

 

 

§ 33

Organizacja szkoły

 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa

arkusz organizacyjny szkoły.

1. Arkusz organizacyjny opracowuje dyrektor z uwzględnieniem: szkolnego planu nauczania o którym mowa w przepisach w sprawie ramowego planu nauczania oraz planu finansowego.

2. W szkole może być organizowane nauczanie w klasach łączonych na zajęciach:

1) w klasie I – III z edukacji muzycznej, plastycznej, wychowania fizycznego oraz zajęć informatycznych;

2) w klasach IV- VIII z muzyki, plastyki, techniki i wychowania fizycznego.

4. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.

5. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się liczbę pracowników szkoły, łącznie

z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych i zajęć

obowiązkowych oraz liczbę godzin zajęć nadobowiązkowych w tym kół zainteresowań

i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ

prowadzący szkołę.

6. Dla zapewnienia ciągłości działań wychowawczych.

 

1) wychowawstwo powierza się jednemu nauczycielowi na okres I etapu nauczania

(w klasach I-III), a następnie jednemu nauczycielowi na okres II etapu nauczania (w klasach IV -VIII);

2) w sytuacjach szczególnie uzasadnionych na wniosek zainteresowanego wychowawcy, rodziców, uczniów lub dyrektora szkoły wychowawstwo powierza się po wnikliwym rozpatrzeniu przez radę pedagogiczną i dyrektora szkoły innemu nauczycielowi;

 

§ 34

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów , którzy

w danym roku szkolnym realizują zajęcia edukacyjne określone szkolnym planem.

2. Maksymalna ilość uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 18 osób.

 

§ 35

 

1. Szkoła w miarę posiadanych środków organizuje zajęcia pozalekcyjne. Do zajęć takich zalicza się: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, koła zainteresowań, koła przedmiotowe , sportowe,koła zainteresowań i inne zajęcia.

2. Zajęcia pozalekcyjne mogą być prowadzone w grupach międzyklasowych.

3. Liczebność uczniów uczestniczących w poszczególnych zajęciach w szkole ustala się

z uwzględnieniem wysokości posiadanych środków finansowych, przy czym:

 

1) liczba uczestników zajęć dydaktyczno-wyrównawczych wynika z potrzeb wyrównywania braków edukacyjnych uczniów lecz nie może przekroczyć liczby 8;

2) zespołów korekcyjno-kompensacyjnych od 2 do 5;

3) zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie dyrektor szkoły

z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych szkoły.

 

§ 36

 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym na jedną zmianę. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 8.00. Są prowadzone przez pięć dni w tygodniu. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców , podaje do wiadomości na początku roku szkolnego.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę czasu trwania jednostek lekcyjnych, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 min.

3. Dyrektor szkoły, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych – obowiązkowych, nadobowiązkowych w tym wynikających

z potrzeby prowadzenia eksperymentów i innowacji uwzględniając następujące zasady:

1) sporządzający rozkład zajęć stosuje zasady ochrony zdrowia i higieny pracy;

2) tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych klas I -VIII ustala się zachowując równomierność ilości zajęć w poszczególnych dniach tygodnia;

3) tygodniowy rozkład zajęć klas I-III ustala nauczyciel, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, określony ramowym planem nauczania;

4) z powodu nieobecności nauczyciela w pracy uczniowie mogą rozpoczynać zajęcia edukacyjne później lub kończyć naukę w danym dniu wcześniej, ich plan zajęć będzie inny od rozkładu na dany dzień ustalony w tygodniowym planie, zmiany będą odnotowywane w księdze zastępstw i dzienniku lekcyjnym.

 

§ 37

 

1. Termin rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz rozpoczęcia i zakończenia ferii określają przepisy odrębne.

2. Terminy klasyfikacji śródrocznej, rocznej, ferii zimowych oraz wakacji przedstawia we wrześniu nauczycielom, uczniom i rodzicom dyrektor szkoły.

3. Wymagania edukacyjne i szczegółowe kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów zawarte są w Przedmiotowych Systemach Oceniania, z którymi uczniowie zostają zapoznani na początku każdego roku szkolnego – przez poszczególnych nauczycieli przedmiotu.

4. Zajęcia z religii/etyki organizowane są na życzenie rodziców lub uczniów.

5. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych szkoła prowadzi zajęcia opiekuńczo--wychowawcze, zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, koła zainteresowań, koła przedmiotowe i inne i w tym czasie przyjmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów.

 

§ 38

 

Kalendarz każdego roku szkolnego określają odrębne przepisy.

 

§ 39

 

Szkoła może przyjmować na praktyki studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli.

 

§ 40

 

Szczegółowe zasady i kryteria oceniania uczniów zawarte są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

 

§ 41

Biblioteka Szkoły

1. Biblioteka służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli. Jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i edukacji ustawicznej.

2. Biblioteka realizuje swoje zadania poprzez:

 

1) zaspakajanie zgłaszanych przez użytkownika potrzeb czytelniczych i informacyjnych;

2) prowadzenie różnych form pracy dydaktyczno-wychowawczej z zakresu kierowania czytelnictwem oraz edukacji czytelniczej i medialnej;

3) przygotowania uczniów do korzystania z informacji naukowej.

 

3. Do zadań biblioteki szkolnej należy:

 

1) rozwijanie i rozbudzanie potrzeb czytelniczych;

2) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji;

3) kształcenie kultury czytelniczej;

4) wdrażanie czytelników do poszanowania książki, czasopism i innych materiałów bibliotecznych;

5) udzielanie pomocy nauczycielom w pracy dydaktyczno-wychowawczej;

6) pomaganie nauczycielom w doskonaleniu zawodowym;

7) współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami w rozpoznawaniu uzdolnień

i zainteresowań uczniów, ich osiągnięć i trudności;

8) otaczanie opieką uczniów zdolnych w ich poszukiwaniach czytelniczych;

9) okazywanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce;

10) uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego uczniów;

11) zapewnienie pomocy kołom zainteresowań w organizowaniu czasu wolnego;

12) popularyzowanie i udostępnianie literatury pedagogicznej dla rodziców;

13) poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, informowanie rodziców o czytelnictwie uczniów;

14) popularyzowanie wiedzy o regionie.

 

4. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice,

a także inne osoby zgodnie z regulaminem.

5. Czas pracy biblioteki:

 

1) biblioteka udostępnia swe zbiory podczas przerw w czasie trwania zajęć dydaktyczno - wychowawczych zgodnie z organizacją roku szkolnego;

2) czas pracy biblioteki ustalony jest na początku roku szkolnego z dyrektorem szkoły.

3) uczniowie otrzymują bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe, które stanowią własność szkoły. Podręczniki zostają wypożyczone uczniom na określony rok szkolny za pisemną zgodą rodzica. Uczniowie na koniec roku szkolnego zwracają wypożyczone podręczniki, w przypadku zniszczenia lub zgubienia, uczeń jest zobowiązany ponieść koszty materialne. ( Regulamin Biblioteki Szkolnej).

6. Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami i instytucjami.

§ 42

Świetlica szkolna

 

1. Do świetlicy przyjmuje się uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

1) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców;

2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki

w szkole.

 

2. Świetlica otwarta jest pięć dni w tygodniu, w godzinach niezbędnych dla zapewnienia opieki uczniom.

3. Uczniowie przebywają w świetlicy na podstawie wypełnionej wcześniej przez rodziców deklaracji.

4. Dla uczniów przebywających w świetlicy zapewniona jest opieka wychowawcza, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki.

5. Do zadań nauczyciela świetlicy należy:

 

1) udzielenie pomocy w nauce;

2) organizowania zabaw, gier w pomieszczeniu i na wolnym powietrzu;

3) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, pedagogiem szkolnym, wychowawcą klasy;

4) kształtowanie zasad bezpieczeństwa i higieny;

5) rozwijanie zainteresowań uczniów.

 

§ 43

Doradztwo zawodowe

 

1. Zadaniem działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa jest systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu dalszego kształcenia, a także gromadzenie, aktualizacja, udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych oraz wskazywanie osobom zainteresowanym (uczniom, ich rodzicom, nauczycielom) rzetelnych informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:

 

1) sieci szkół średnich;

2) rynku pracy;

3) trendów rozwojowych w sferze zatrudnienia, wykonywanych zawodów;

4) instytucji wspierających poradnictwo zawodowe;

5) programów edukacyjnych Unii Europejskiej;

6) udzielanie indywidualnych porad w zakresie wyboru dalszej drogi rozwoju uczniom i ich rodzicom;

7) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących i przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery;

8) koordynowanie działań informacyjno-doradczych szkoły;

9) wspieranie rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-

-informacyjnych;

10) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolne systemy doradztwa zawodowego: kuratorium oświaty, urzędem pracy, centrum informacji i planowania kariery zawodowej, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi itp.;

11) systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji nauczycieli w zakresie doradztwa zawodowego.

 

2. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia są prowadzone:

 

1) w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy klasy;

2) w ramach spotkań z rodzicami;

3) w ramach spotkań z pedagogiem;

4) przez udział w spotkaniach i wyjściach do szkół ponadgimnazjalnych;

5) po 10 godzin dydaktycznych począwszy od roku szkolnego 2017/2018 uwzględnionych w arkuszu organizacyjnym szkoły w klasie siódmej, w następnych latach w klasie siódmej i ósmej.

 

 

 

Rozdział 5

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 

§ 44

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi. Zasady ich zatrudniania określają odrębne przepisy

2. Nauczycieli zatrudnia i zwalnia z zachowaniem przepisów prawa pracy dyrektor szkoły

po konsultacji z zarządem stowarzyszenia.

3. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.

4. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych

i opiekuńczych wynosi 20 godzin tygodniowo.

5. Wynagrodzenie nauczycieli ustala zarząd stowarzyszenia.

6. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonania innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły związanych z procesem dydaktyczno - wychowawczym i opiekuńczym szkoły.

 

§ 45

Nauczyciele

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Do zadań nauczyciela należy:

 

1) dokonanie wyboru programu nauczania i podręcznika spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, przedstawienie ich do zaopiniowania przez rade pedagogiczną celem wpisu do szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników;

2) realizowanie obowiązujących w szkole programów nauczania oraz programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły;

3) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów;

4) stosowanie zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz zaznajomienie z nim rodziców i uczniów na początku każdego roku szkolnego;

5) rozwijanie zdolności oraz zainteresowań uczniów poprzez koła przedmiotowe i koła zainteresowań, przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych, stosowanie indywidualnych form pracy z uczniem uzdolnionym w czasie lekcji;

6) eliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz udzielanie uczniom pomocy w ich przezwyciężaniu poprzez różnicowanie wymagań, zespoły wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne, nauczanie zindywidualizowane i indywidualne;

7) kierowanie się bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów oraz sprawiedliwym traktowaniem wszystkich uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania;

8) współudział w organizacji i wyposażaniu pracowni przedmiotowej w pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny oraz racjonalne wykorzystanie ich w procesie lekcyjnym;

9) podnoszenie kwalifikacji zawodowych, doskonalenie umiejętności dydaktycznych

i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej – czytanie literatury fachowej, udział

w konferencjach szkoleniowych rady pedagogicznej, metodycznych, konsultacjach

organizowanych przez nauczycieli-doradców i innych;

10) kierowanie się dobrem uczniów, a także poszanowanie godności osobistej ucznia, dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie pobytu w szkole i na imprezach szkolnych;

11) systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;

12) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizowanie jej postanowień i uchwał;

13) współpraca z rodzicami;

14) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami;

15) uczestniczenie w szkoleniach w zakresie bhp;

16) śledzenie aktualnych przepisów prawa oświatowego;

17) pełnienie nauczycielskich dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem.

18) w przypadku absencji nauczyciela dyżurującego, obecny nauczyciel pełniący dyżur, gromadzi wszystkich uczniów na I piętrze szkoły i sprawuje nad nimi opiekę;

3. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim:

1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada, na zasadach

określonych w odrębnych przepisach , za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo;

2) realizuje cele i zadania wynikające z podstawy programowej

3) zapewnia prawidłowy przebieg procesu edukacyjnego, w szczególności poprzez:

a) realizację dopuszczonego do użytku własnego programu nauczania

b) dostosowanie wymagań z nauczanego przedmiotu na podstawie opinii Publicznej i

Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub innej poradni

specjalistycznej wobec ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w

uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom

edukacyjnym wynikającym z programu nauczania,

c) informowanie na początku każdego roku szkolnego uczniów i rodziców o

kryteriach oceniania ze swojego przedmiotu;

d) stosowanie skutecznych metod nauczania, systematyczne przygotowywanie się do

zajęć lekcyjnych.

 

4. Nauczyciel ma prawo do:

1) decydowania w sprawie własnego programu nauczania, wyboru podręczników spośród dopuszczonych przez MEN do użytku szkolnego, metod pracy, środków dydaktycznych oraz form organizacyjnych zajęć dydaktycznych i wychowawczych;

2) decydowania o śródrocznej i rocznej ocenie ucznia w oparciu o zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania;

3) zgodnego z higieną pracy tygodniowego rozkładu zajęć i dyżurów;

4) korzystania z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks Karny;

5) poszanowania własnej godności osobistej, wolności religijnej i światopoglądowej;

6) znajomości kryteriów :

a) oceny pracy,

b) polityki kadrowej.

 

§ 46

Wychowawca zespołu klasowego

1.Zakres zadań i obowiązków wychowawcy klasy.

1.1 Nauczyciele pełniący dodatkowo funkcję wychowawcy klasy w celu stworzenia

właściwych warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz

przygotowanie do życia społecznego:

1) opracowują roczny plan pracy wychowawczo - profilaktyczny zgodny z programem

potrzeb uczniów oraz zapoznają z nim rodziców;

2) podejmują działania na rzecz integracji zespołu klasowego;

3) organizują uczestnictwo klasy w życiu szkoły, we współpracy z rodzicami

organizują życie klasy.

1.2 Obowiązki nauczyciela pełniącego funkcję wychowawcy w szczególności

obejmują:

1) informowanie uczniów i ich rodziców o zasadach oceniania z zachowania oraz

przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych

2) poinformowanie rodziców o zasadach usprawiedliwiania nieobecności ucznia

3) rozpoznawanie potrzeb i trudności uczniów danej klasy, a następnie w miarę możliwości szkoły zaspokajanie tych potrzeb bądź niwelowanie trudności;

4) zapoznanie uczniów ze Statutem szkoły;

5) nauczanie o prawach i obowiązkach człowieka i ucznia;

6) prowadzenie zajęć edukacyjnych i wychowawczych mających na celu kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach przemocy, demoralizacji oraz zagrożeń uzależnieniami;

7) działanie na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

8) prowadzenie dokumentacji według odrębnych przepisów;

9) wnioskowanie o nagradzenie lub ukaranie ucznia.

1.3 Formy spełniania zadań nauczyciela pełniącego funkcję wychowawcy są dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

 

§47

 

1. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy:

1) prowadzi dziennik lekcyjny i arkusze ocen;

2) wypisuje świadectwa szkolne;

3) prowadzi dokumentację wychowawcy według zasad określonych innymi przepisami;

4) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy zgodnie z zarządzeniami dyrektora oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.

 

§ 48

Zakres zadań i obowiązków pedagoga

1. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczej w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich

do rozpoznanych potrzeb;

4) prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym;

5) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

6) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

7) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

8) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

9) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

10) podejmowanie działań na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

§ 49

Nauczyciel bibliotekarz

 

1. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza:

 

1) praca pedagogiczna z czytelnikami obejmuje:

a) udostępnianie zbiorów,

b) udzielanie informacji, rozmowy z czytelnikami o książkach,

c) realizację programu „edukacja czytelnicza i medialna,

d) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego,

e) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów,

f) prowadzenie różnych form wizualnej informacji i propagandy książki.

g) współpraca z nauczycielami, rodzicami (prawnymi opiekunami) i z innymi

bibliotekami w dziedzinie realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły,

w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i w przygotowaniu ich do

samokształcenia;

 

2) Praca organizacyjna obejmuje:

a) gromadzenie zbiorów,

b) ewidencję i opracowanie biblioteczne zbiorów,

c) selekcję zbiorów,

d) konserwację zbiorów,

e) organizację warsztatu informacyjnego,

f) uzgodnienie stanu majątkowego z księgowością,

g) sprawozdanie z pracy biblioteki dla rady pedagogicznej zawierające ocenę stanu

czytelniczego,

h) udział w kontroli księgozbioru.

 

§ 51

Nauczyciel świetlicy

 

1. Do zadań nauczyciela świetlicy należy:

1)udzielenie pomocy w nauce;

2) organizowania zabaw, gier w pomieszczeniu i na wolnym powietrzu;

3) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, pedagogiem

szkolnym, wychowawcą klasy.

 

 

 

 

 

 

 

§ 52

Zespoły przedmiotowe

 

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów tworzą zespoły przedmiotowe. Rodzaje zespołów i ich skład osobowy określa rada pedagogiczna na posiedzeniu plenarnym przed rozpoczęciem roku szkolnego.

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu.

3. Zadaniami zespołu przedmiotowego są:

 

1) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji;

2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów i badania ich osiągnięć;

3) opiniowanie programów autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych;

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli;

5) współdziałanie w organizowaniu sal lekcyjnych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia.

 

§ 53

Zespół wychowawczy

 

1. Zespół wychowawczy wybierany jest spośród członków rady pedagogicznej w celu rozwiązywania ważnych problemów wychowawczych szkoły.

2. Zdania zespołu wychowawczego:

 

1) współudział w tworzeniu szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego;

2) pomoc w projektowaniu rocznych planów wychowawczych klas;

3) inspirowanie zamierzeń wychowawczych w zakresie doboru tematyki lekcji wychowawczych;

4) koordynacja działań opiekuńczych i bytowych uczniów;

5) rozwiązywanie problemów wychowawczych szkoły;

6) ewaluacja pracy wychowawczej szkoły.

 

§ 54

Inni pracownicy szkoły

 

1. Pracownicy administracyjno- obsługowi pracują zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy i przydziałem czynności określonym przez dyrektora szkoły.

2. Pracowników niepedagogicznych zatrudnia i zwalnia z zachowaniem ogólnych przepisów

dyrektor szkoły, działając z upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia.

3. Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych ustala Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 55

Uczniowie

 

1. Uczeń ma prawo do:

1) zapoznania się z programami nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych na zajęciach wprowadzających oraz w bibliotece szkolnej;

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny umysłowej;

3) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa;

4) poszanowania swej godności, przekonań i własności;

5) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,

a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych.

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

7) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki;

8) jawnej i uzasadnionej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

9) pełnej wiedzy na temat wewnętrznego systemu oceniania obowiązującego w szkole;

10) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową;

11) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych

i ferii;

12) uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły, dostępnych dla określonych grup wiekowych;

13) korzystania z pomocy materialnej i świadczeń socjalnych jakimi dysponuje szkoła zgodnie z przyjętymi kryteriami na dany rok;

14) korzystania z poradnictwa i terapii pedagogicznej oraz psychologicznej;

15) korzystania z opieki zdrowotnej na warunkach określonych odrębnymi przepisami.

16) korzystania w razie uzasadnionej konieczności ze szkolnego telefonu stacjonarnego;

17) uczniowie mają prawo do wyboru Rzecznika Praw Ucznia i korzystania z jego pomocy w celu zapewnienia procedury dochodzenia swoich praw;

18) dostępu do Internetu na określonych przez nauczyciela zasadach;

19) otrzymania nagrody za:

 

a) wyróżniające wyniki w nauce,

b) wzorowe zachowanie,

c) wybitne osiągnięcia w nauce, działalności artystycznej lub sportowej,

d) pracę społeczną na rzecz klasy i szkoły,

e) 100% frekwencje w ciągu całego roku szkolnego.

 

§ 56

 

1. Uczeń jest w szczególności zobowiązany do:

1) przestrzegania obowiązujących w szkole przepisów zawartych w Statucie oraz regulaminach poszczególnych pracowni,

2) podporządkowywania się zarządzeniom i zaleceniom Dyrektora Szkoły, nauczycieli, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,

3) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w życiu Szkoły i zajęciach edukacyjnych,

4) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli innych pracowników Szkoły oraz rodziców,

5) dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,

6) dbania o własne dobro, ład i porządek w Szkole,

7) dbania o honor i tradycje szkoły.

2. Uczeń zobowiązany jest również do udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowywania w ich trakcie, poprzez:

1) regularne, systematyczne i punktualne uczestniczenie we wszystkich obowiązkowych zajęciach edukacyjnych wynikających z planu lekcji oraz zajęciach nieobowiązkowych na które rodzic lub prawny opiekun wyraził pisemną zgodę – podczas planowanych zajęć uczeń ma zakaz bez uzgodnienia z nauczycielem opuszczania szkoły,

2) rzetelne przygotowywanie się do zajęć – odrabianie zadań domowych, przynoszenie podręczników, zeszytów i przyborów szkolnych,

3) uzupełnianie przy pomocy i wsparciu nauczycieli braków wynikających z nieobecności na zajęciach w ciągu 1 tygodnia od momentu powrotu do szkoły,

4) stosowanie się do poleceń nauczyciela,

5) aktywnego uczestniczenia na zajęciach,

6) dbania o kulturę słowa i zachowania,

7) dbania o ład i porządek wokół siebie,

8) przestrzegania zasad i norm współżycia społecznego podczas:

a) zajęć edukacyjnych,

b) zajęć organizowanych poza terenem szkoły ( wycieczki, kino, muzeum),

c) przerw, zabaw,

9) dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i swoich kolegów,

10) zawiadamianie opiekunów prowadzących zajęcia ( bądź dyrektora szkoły) o wypadku jaki zdarzył się na terenie szkoły lub w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub poza jej terenem,

11)przeciwstawianie się przejawom agresji i używania wulgaryzmów.

3. Uczeń zobowiązany jest do właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów poprzez:

1) pozdrawiania wszystkich pracowników szkoły,

2) używania form grzecznościowych na co dzień,

3) odnoszenia się do wszystkich pracowników szkoły z szacunkiem i kulturą,

4) taktownego uczestniczenie w dyskusjach,

5) kulturalnego zachowywanie się w miejscach publicznych,

6) przestrzegania zasad „fair play” – w grach, zabawach i zawodach sportowych organizowanych na terenie szkoły i poza nią,

7) dbania o kulturę słowa i zachowania,

8) dotrzymywania zobowiązań.

4. Uczeń zobowiązany jest do usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych

w określonym terminie:

1) rodzice lub prawni opiekunowie usprawiedliwiają pisemnie nieobecność ucznia do 7 dni od dnia powrotu do szkoły.

2) w uzasadnionych przypadkach ( np. wizyta u lekarza) rodzic lub prawny opiekun może zwolnić z części zajęć osobiście lub w formie pisemnej,

3) w przypadku rezygnacji ucznia z uczestnictwa w zajęciach nieobowiązkowych wymagana jest pisemna informacja od rodzica lub prawnego opiekuna,

4) o przewidywanej dłuższej niż tydzień nieobecności ucznia ( np. pobyt w sanatorium, szpitalu, przewlekła choroba) rodzice lub prawni opiekunowie są zobowiązani powiadomić wychowawcę w ciągu 3 dni,

5) jeżeli nieobecność nie zostanie usprawiedliwiona w wyznaczonym terminie, wychowawca wyjaśnia przyczyny nieobecności z rodzicami lub prawnymi opiekunami,

6) informacja o częstej absencji uczniów jest przekazywana do pedagoga szkolnego, rodzice zostają wezwani do szkoły w celu wyjaśnienia nieobecności ucznia,

5. Uczeń zobowiązany jest do dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju do sytuacji.

1) każdego ucznia obowiązują następujące ustalenia dotyczące wyglądu i stroju:

a) uczeń zobowiązany jest nosić na co dzień jednolity strój umożliwiający uczestnictwo we wszystkich zajęciach,

b) strój sportowy obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego - zgodny z wymaganiami nauczycieli,

c) strój galowy to: dla dziewcząt – biała bluzka oraz ciemna spódnica lub spodnie; dla chłopca – biała koszula i ciemne spodnie. Strój galowy obowiązuje na wszystkich uroczystościach szkolnych oraz na uroczystościach, na których uczeń reprezentuje szkołę,

2) każdego ucznia obowiązuje zakaz stosowania makijażu, utleniania i farbowania włosów,

3) uczesanie każdego ucznia powinno być estetyczne,

6. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania zakazu dotyczącego korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć edukacyjnych chyba że ich używanie jest niezbędne do prowadzenia zajęć określonych przez nauczyciela.

1) W przypadku stwierdzenia, korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie sprawdzania wiedzy i umiejętności, nauczyciel stwierdza niesamodzielność pracy i ustala ocenę niedostateczną.

2) Zabrania się filmowania i nagrywania innych osób na terenie szkoły bez wyrażenia przez nich zgody.

3) Zabrania się upubliczniania nagrań innych osób bez ich zgody

4) W przypadku stwierdzenia sytuacji zawartej w pkt 2) i 3) dyrektor zawiadamia organy Policji.

 

7. Ucznia obowiązuje zakaz picia alkoholu, palenia tytoniu, używania narkotyków oraz innych środków odurzających i stosowania przemocy fizycznej.

8. Nie przestrzeganie obowiązujących zasad skutkuje niższą oceną z zachowania oraz karą zgodnie ze Statutem Szkoły.

 

§ 57

Nagrody i wyróżnienia

 

1. Za wzorową i przykładną postawę, za wybitne osiągnięcia, uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:

1) pochwałę wychowawcy wobec klasy, odnotowaną w dzienniku lekcyjnym;

2) pochwałę wychowawcy na apelu, odnotowaną w dzienniku lekcyjnym;

3) pochwałę dyrektora na apelu, odnotowaną w dzienniku lekcyjnym;

4) pochwałę na zebraniu z rodzicami, odnotowaną w dzienniku lekcyjnym;

5) list pochwalny dla rodziców;;

6) list gratulacyjny dla rodziców z okazji ukończenia szkoły;

7) świadectwo z wyróżnieniem - w klasach IV-VIII, uzyskując średnią ocen 4,75 i wyżej oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;

8) nagrody rzeczowe dostosowane do możliwości finansowych szkoły;

9) wyróżnienie zamieszczone na tablicy informacyjnej w szkole;

 

2. O udzielonych pochwałach należy powiadomić rodziców.

 

§ 58

Kary

 

1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły i regulaminów szkolnych,

a w szczególności za:

1) lekceważenie zarządzeń szkolnych;

2) samowolne opuszczenie budynku szkolnego, bez zezwolenia nauczyciela;

3) zniesławienie szkoły, np. na stronie internetowej

4) korzystanie z telefonu komórkowego na terenie szkoły bez zezwolenia nauczyciela;

5) rejestrowanie przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy

i zgody zainteresowanych;

6) łamanie dyscypliny na terenie szkoły i poza nią oraz brak poprawy po wielokrotnym upomnieniu nauczyciela;

7) naruszenie godności osobistej rówieśników i dorosłych;

8) demoralizowanie i znęcanie się nad innymi uczniami, nauczycielami, bądź innymi pracownikami szkoły;

9) spóźnianie się do szkoły, nieestetyczny wygląd, wulgaryzmy, nieodpowiednie zachowanie.

2. Karą dla ucznia może być:

1) upomnienie wychowawcy klasy – rozmowa odnotowana w dzienniku lekcyjnym;

2) rozmowa w obecności rodziców lub prawnych opiekunów w obecności wychowawcy odnotowana w dzienniku lekcyjnym;

3) rozmowa w obecności rodziców ( prawnych opiekunów) i wychowawcy prowadzona przez dyrektora szkoły odnotowana w dzienniku lekcyjnym;

4) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych ( kółka);

5) polecenie wykonania prac na rzecz szkoły w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, odnotowane w dzienniku lekcyjnym;

6) wykluczenie z udziału w imprezach szkolnych, również w wycieczkach;

7) upomnienie lub naganę dyrektora szkoły;

8) upomnienie lub naganę dyrektora wobec uczniów;

9) dyrektor szkoły może wystąpić do Opolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się gdy:

 

a) notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego,

b) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu

i życiu innych osób,

c) dopuszcza się czynów łamiących prawo.

 

3. Udzielenie kary za większe przewinienie musi być konsultowane z zespołem wychowawczym i samorządem uczniowskim.

4. Uczeń ma obowiązek dokonać naprawy lub wymiany zniszczonego przez siebie mienia lub pokrycia strat finansowych.

5. Wykroczenia ucznia, niezależnie od otrzymanej kary, będą uwzględniane przy wystawianiu oceny zachowania.

6. Dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie wobec ucznia kar, jeśli uzyska poręczenie nauczyciela, samorządu uczniowskiego lub rady rodziców.

7. W zaistniałych konfliktach między uczniem a nauczycielem, uczeń ma prawo odwołać się do wychowawcy, a następnie do dyrektora szkoły.

 

8. Przed wymierzeniem kary osoba ją wymierzająca ma obowiązek:

1) wysłuchać ucznia

2) wysłuchać rodzica (opiekuna prawnego)

3) wymierzyć karę z poinformowaniem ucznia, rodzica /opiekuna prawnego o możliwości odwołania do kogo i w jakim terminie

4) informację o przeprowadzonej procedurze wychowawca klasy lub dyrektor szkoły dołącza do dokumentacji szkolnej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§59

Tryb postępowania przy udzielaniu kary:

1. Bezpośrednio po nałożonej na ucznia karze, szkoła ma obowiązek powiadomić o tym

fakcie rodziców ( rodzice potwierdzają przyjęcie kary podpisem)

2. Rodzice mają prawo w ciągu 3 dni od powiadomienia odwołać się od kary, która ma być

udzielona jego dziecku :

1) za pośrednictwem wychowawcy do dyrektora szkoły, jeżeli wykonawcą kary jest wychowawca klas;

2) za pośrednictwem dyrektora szkoły do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jeżeli wykonawcą kary jest dyrektor szkoły.

3. Zastosowana kara musi być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być

stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.

4. Odwołanie rodziców od zamiaru udzielenia kary, której wykonawcą jest wychowawca

rozpatruje komisja powołana przez dyrektora szkoły.

5. Komisja odwoławcza składa się z:

1) Przewodniczącego – dyrektora szkoły;

2) Członków komisji – wychowawcy klasy. nauczyciela wnioskującego karę, przedstawiciela SU, przedstawiciela Rady Rodziców, przedstawiciela Zarządu Stowarzyszenia.

 

6. Komisja rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia odwołania.

7. Komisja ponownie ustala stopień winy ucznia, nakłada lub odwołuje karę.

8. Decyzja komisji odwoławczej jest ostateczna.

 

§ 60

Przeniesienie do innej szkoły

1. Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może wystąpić z wnioskiem do Opolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

2. Kara, stosowana jest za :

1) umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu osoby trzeciej ( rówieśnika, nauczyciela, innych osób);

2) kradzieże i wymuszenia ;

3) demoralizację innych uczniów ;

4) systematyczne naruszanie postanowień Statutu Szkoły .

3. Wniosek do Opolskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia podejmuje dyrektor szkoły po wyczerpaniu wszelkich możliwych środków zaradczych oraz działań wychowawczych, których zastosowanie nie przyniosło pożądanego rezultatu polegającego na poprawie zachowania ucznia oraz gdy został wyczerpany system kar przewidzianych w statucie szkoły.

§61

Rozwiązywanie sporów

1. Spory wynikłe pomiędzy wychowankami rozstrzygają wychowawcy klas w porozumieniu

z pedagogiem szkolnym.

2. Spory pomiędzy wychowankami, a pracownikami szkoły rozstrzyga doraźnie powołany Zespół Wychowawczy.

3. Spory pomiędzy Rodzicami, a pracownikami szkoły rozstrzyga doraźnie powołana Komisja Rozjemcza, w skład której wchodzą : dyrektor Szkoły, trzech przedstawicieli Rady Rodziców, trzech przedstawicieli pracowników szkoły.

4. Spory wynikłe pomiędzy pracownikami szkoły rozstrzyga dyrektor Szkoły .

5. Spory wynikłe pomiędzy pracownikami, a dyrektorem szkoły rozstrzyga Rada Pedagogiczna, a w razie nie rozstrzygnięcia sporu organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny .

6. Rozstrzygnięcia, o których mowa w ust. 1 – 4 są ostateczne w wewnętrznym trybie postępowania w szkole.

7. Skargę w przypadku naruszenia (łamania) praw dziecka (ucznia) złożyć może uczeń lub w jego imieniu rodzic (prawny opiekun), Samorząd Uczniowski, pedagog, wychowawca.

8. W powyższej sytuacji ustala się następujący tryb postępowania:

1) Przedmiotem skargi może być łamanie praw dziecka (ucznia) przez innego ucznia, nauczyciela lub innego pracownika szkoły. Skarga winna być złożona do dyrektora szkoły w formie pisemnej i podpisana przez osobę składającą skargę w ciągu 3 dni od zaistniałego zdarzenia, powinna wskazywać osobę skarżoną.

2) Dyrektor Szkoły powołuje komisję rozpatrującą skargę w składzie: wicedyrektor szkoły, opiekun Samorządu Uczniowskiego, nauczyciel – wychowawca, pedagog,

3) Komisja w ciągu 14 dni rozpatruje skargę i udziela na piśmie odpowiedź w podmiotowej sprawie.

4) Komisja wydaje decyzję na piśmie zainteresowanym stronom.

5) Uczeń ma prawo odwołania się od stanowiska komisji do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

 

Rozdział 7

Uzyskiwanie środków finansowych na działalność szkoły

 

§ 62

1. Działalność szkoły finansowana jest z dotacji Urzędu Miasta i Gminy Dobrodzień;

 

 

Rozdział 8

Zasady przyjmowania uczniów do szkoły

§ 63

1. Naboru uczniów dokonuje dyrektor szkoły z radą pedagogiczną kierując się dobrem szkoły, po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z dzieckiem oraz jego rodzicami lub prawnymi opiekunami.

2. Warunkiem wpisu na listę uczniów jest zgłoszenie przez rodziców lub prawnych opiekunów.

3. Pierwszeństwo w przyjęciu w poczet uczniów szkoły ma rodzeństwo dzieci uczęszczających już do szkoły, dzieci pracowników zatrudnionych w szkole.

4. Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej. Obowiązek ten nie może jednak trwać dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym rok kalendarzowym, w którym dziecko kończy 18 lat.

5. Na wniosek rodziców i po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, dyrektor szkoły przyjmuje informację o odroczeniu dziecka sześcioletniego i nie wpisuje go na listę uczniów .

6. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:

 

1) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę z której uczeń odszedł;

2) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

8. Dziecko może, w uzasadnionych przypadkach, realizować obowiązek szkolny w innej

placówce (nauczanie indywidualne w domu dziecka, w placówkach szkolno –

wychowawczych, w szpitalu, sanatorium) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, który

jednocześnie określa warunki nauki.

9. Dziecko może otrzymać świadectwo szkoły lub ukończenia klasy na podstawie

egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę.

 

§ 64

Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej.

 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

4. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

 

5. Informacje, o których mowa w ust. 4, nauczyciele i wychowawcy przekazują:

 

1) uczniom – na zajęciach edukacyjnych i godzinach wychowawczych w pierwszym tygodniu po rozpoczęciu roku szkolnego oraz dokumentują to zapisem w dzienniku lekcyjnym;

2) rodzicom – na klasowych zebraniach rodziców zorganizowanych przez wychowawców najpóźniej do 30 września oraz dokumentują to zapisem w dzienniku lekcyjnym.

 

6. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu według następujących zasad:

 

1) uczeń – na zajęciach edukacyjnych;

2) rodzic – na zebraniu klasowym lub indywidualnych spotkaniach z nauczycielem.

7. Ocenianie jest integracyjną częścią procesu nauczania i uczenia się, dlatego powinno być rytmiczne i zaplanowane w czasie:

1) Ustala się następującą liczbę ocen dla przedmiotów realizowanych w wymiarze tygodniowym:

a) 1 godz. tygodniowo – minimum trzy oceny, ( 3 „+” – ocena bardzo dobra; 3 „-” – ocena niedostateczna)

b) 2 godz. tygodniowo – minimum cztery oceny, ( 4 „+” – ocena bardzo dobra; 4 „-” – ocena niedostateczna)

c) 3 godz. tygodniowo – minimum pięć ocen, ( 5 „+” – ocena bardzo dobra; 5 „-” – ocena niedostateczna)

d) 4 i więcej godz. tyg. – minimum sześć ocen, ( 6 „+” – ocena bardzo dobra; 6 „-” – ocena niedostateczna)

2) Ocenianiu towarzyszą systematycznie dokonywane formy sprawdzania wiedzy i umiejętności z różnych rodzajów aktywności.

8. Ocenianiu bieżącemu podlegają:

1) odpowiedzi ustne;

2) testy;

3) kartkówki (nauczyciel ma prawo sprawdzić przygotowanie się ucznia do lekcji, wykorzystując w tym celu materiał z trzech ostatnich tematów), mogą odbywać się codziennie na każdej lekcji;

4) sprawdziany (prace klasowe) według specyfikacji przedmiotu (nauczyciele uzgadniają między sobą datę sprawdzianów, zachowując wymóg nieprzekraczania dwóch sprawdzianów/prac klasowych w tygodniu w danej klasie);

5) nauczyciele zapisują ołówkiem w dzienniku termin przewidywanego sprawdzianu jeden tydzień wcześniej. Sprawdzian niewpisany nie może się odbyć;

6) testy lub prace pisemne, których celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności z całego półrocza lub roku (odbywa się w terminie wyznaczonym przez nauczyciela);

7) testy osiągnięć szkolnych, badanie wyników nauczania odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora na początku roku szkolnego;

8) oceny ze sprawdzianów nauczyciel wpisuje do dziennika kolorem czerwonym, z kartkówek zielonym.

9. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach

wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach

wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej

opinii.

10.Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych

lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych

zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

11.Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 7 i 8, uniemożliwia

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

12.Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

 

3) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno terapeutycznym opracowanym dla ucznia;

4) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

5) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających;

6) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno pedagogiczną w szkole – na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających opracowanym dla ucznia.

 

14. W przypadku uczniów szczególnie uzdolnionych nauczyciel przedmiotu poszerza zakres

treści nauczania o zagadnienia ponadprogramowe, dostosowując go indywidualnie do

potrzeb, zainteresowań i zdolności uczniów.

15. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

16. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę poprzez:

 

1) bieżący komentarz ustny;

2) recenzję pod pracą;

3) omówienie zasad oceniania prac pisemnych podczas analizy ich wyników;

4) rozmowę indywidualną z rodzicami w czasie konsultacji, zebrań z rodzicami oraz indywidualnych rozmów w oparciu o wymagania edukacyjne.

 

§ 65

Organizacja klasyfikacji śródrocznej i rocznej

 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza..

2. Klasyfikację roczną i śródroczną przeprowadza się na pięć dni przed rozpoczęciem ferii zimowych lub letnich, rozpoczęcie których określają odrębne przepisy.

3. Nauczyciele poszczególnych obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz wychowawcy klas podsumowują na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej osiągnięcia edukacyjne uczniów, wystawiając oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne oraz oceny zachowania.

4. W dzienniku lekcyjnym na stronie przeznaczonej na wpisywanie danego rodzaju zajęć edukacyjnych jedną z kolumn nauczyciel oznacza symbolem „P” w kolorze zielonym z przeznaczeniem na wpisanie propozycji ocen klasyfikacyjnych.

5. O przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych nauczyciele poszczególnych przedmiotów, a wychowawcy o ocenie zachowania informują w następujący sposób:

 

1) uczniów – na zajęciach edukacyjnych – ustnie na 20 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej;

2) rodziców – pisemnie w dzienniczkach lub zeszytach przedmiotowych w terminach ustalonych w ust. 5 pkt 1.

 

6. Rodzice powinni zapoznać się z przewidywanymi ocenami klasyfikacyjnymi śródrocznymi i rocznymi oraz potwierdzić ten fakt swoim podpisem.

 

 

 

§ 66

Szczegółowe zasady oceniania zachowania

 

1. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:

 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

 

3. W klasach I–III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną opisową.

1) Ustala się następującą symbolikę i skalę bieżącego oceniania zachowania:

 

a) A – uczeń reprezentuje postawę wzorową,

b) B – uczeń reprezentuje postawę bardzo dobrą,

c) C – uczeń reprezentuje postawę dobrą,

d) D – uczeń reprezentuje postawę niewłaściwą,

 

2) Kryteria oceny bieżącej zachowania:

 

a) A – Uczeń bardzo sumiennie przygotowuje się do zajęć, często podejmuje zadania dodatkowe. Nie opuszcza zajęć szkolnych, a sporadyczne nieobecności ma zawsze usprawiedliwione. Zawsze uzupełnia braki wynikające z nieobecności. Zawsze zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników, nigdy nie używa „brzydkich słów". Zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest zawsze koleżeński. Nigdy nie bierze udziału w bójkach, kłótniach i sporach. Nigdy się nie spóźnia na zajęcia. Wzorowo zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Zawsze dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Aktywnie i chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Zawsze utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.

b) B – Uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć. Ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności i uzupełnia braki z nimi związane. Najczęściej zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Jest koleżeński. Nie bierze udziału w bójkach, kłótniach i sporach. Sporadycznie spóźnia się na zajęcia. Bez zastrzeżeń zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Bez zastrzeżeń pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje np. dyżurnego. Dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy,

c) C – Uczeń zazwyczaj jest dobrze przygotowany do zajęć, a jego nieobecności są zazwyczaj usprawiedliwione Zwykle zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Zdarza mu się nie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, ale poprawia swoje zachowanie po zwróceniu uwagi przez nauczyciela, zwykle jest koleżeński. Zdarza mu się brać udział w bójkach, kłótniach i sporach. Często spóźnia się na zajęcia. Nie sprawia większych trudności podczas wycieczek, wyjść i zajęć szkolnych. Zwykle sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Zwykle dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Zwykle utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.

d) D – Uczeń bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć. Jego nieobecności są często nieusprawiedliwione .Uczeń niegrzecznie i nietaktownie zwraca się do dorosłych osób i rówieśników, używa wulgaryzmów. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest niekoleżeński. Jest konfliktowy, często bierze udział w kłótniach, bójkach i sporach. Nagminnie spóźnia się na zajęcia. Sprawia kłopoty wychowawcze podczas wyjść, wycieczek i zajęć szkolnych. Nie wywiązuje się z powierzonych mu funkcji, np. dyżurnego. Niszczy i nie szanuje mienia własnego, cudzego i szkolnego. Niechętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Nie utrzymuje ładu i porządku w miejscu pracy.

 

3) W ramach oceniania bieżącego nauczyciel obserwuje ucznia. Ewentualne uwagi odnotowuje w zeszycie korespondencji. Na bieżąco nauczyciel ocenia zachowanie ucznia stosując w/w symbole, co odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

 

 

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

 

1) wzorowe;

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

6) naganne.

 

5. Kryteria wystawiania ocen z zachowania:

Oceną wyjściową zachowania jest ocena dobra.

1) wzorowe:

 

a) wzorowo wywiązuje się z obowiązków ucznia, kierując się dobrem społeczności szkolnej,

b) godnie zachowuje się w szkole i poza nią, dbając o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

c) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia edukacyjne, nie opuszcza zajęć bez usprawiedliwienia,

d) z własnej inicjatywy podejmuje działania zmierzające do udzielania pomocy innym,

e) inicjuje i wykonuje prace na rzecz klasy, szkoły i najbliższego otoczenia,

f) w życiu codziennym kieruje się uczciwością, jednocześnie reagując na wszelkie przejawy zła, swoim postępowaniem nie narusza godności innych osób,

g) dba o piękno mowy ojczystej, wykazując jednocześnie umiejętność taktownego uczestnictwa w dyskusji,

h) nie ulega nałogom, stanowiąc swoim przykładem wzorzec pomagający innym w rezygnacji z nich,

i) dba o higienę, estetykę wyglądu oraz estetykę najbliższego otoczenia, stanowiąc dla innych właściwy wzór do naśladowania,

j) przejawia troskę o mienie szkoły;

h) reprezentuje szkołę na zewnątrz, uczestnicząc w różnorodnych formach działań,

i) takich jak np. konkursy, olimpiady, zawody sportowe oraz inne wynikające ze

specyfiki szkoły,

 

 

 

bardzo dobre:

 

a) wywiązuje się z obowiązków ucznia w sposób niebudzący większych zastrzeżeń,

b) nie narusza godności innych osób, wykazując się umiejętnością taktownego uczestnictwa w dyskusji,

c) dba o kulturę słowa,

d) w relacjach z innymi osobami kieruje się uczciwością,

e) rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia,

f) dba o schludny wygląd oraz o porządek w najbliższym otoczeniu,

g) wywiązuje się z zadań powierzonych przez szkołę,

h) uczestniczy w różnorodnych formach działań, takich jak np. konkursy, olimpiady, zawody sportowe oraz inne wynikające ze specyfiki szkoły,

i) stara się przezwyciężać napotykane trudności w nauce;

 

2) dobre:

 

a) wywiązuje się z obowiązków szkolnych w sposób zadowalający,

b) stopień pilności i systematyczności ucznia nie budzi większych zastrzeżeń,

c) stara się kierować dobrem społeczności szkolnej, dbając o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

d) podejmuje, nie zawsze zakończone sukcesem, próby przezwyciężenia trudności w nauce,

e) na miarę możliwości psychofizycznych wywiązuje się z powierzonych zadań,

f) okazuje szacunek innym osobom,

g) w swoim postępowaniu stara się kierować uczciwością, nie naruszając godności innych osób,

h) dba o kulturę słowa;

 

3) poprawne:

 

a) w sposób poprawny wywiązuje się z obowiązków ucznia,

b) postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbając o jej bezpieczeństwo i zdrowie,

c) okazuje szacunek innym osobom, będąc wzorem do naśladowania dla pozostałych członków społeczności uczniowskiej,

d) obowiązki szkolne wykonuje w miarę pilnie i systematycznie,

e) podejmuje próby przezwyciężenia napotykanych trudności w nauce i na miarę swoich możliwości rozwija zainteresowania i uzdolnienia,

f) stara się wywiązywać z zadań powierzonych mu przez szkołę i inne organizacje,

g) bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska,

h) stara się postępować uczciwie, nie naruszając godności innych osób oraz przejawiając troskę o mienie szkoły,

i) dba o schludny wygląd oraz o estetykę otoczenia;

 

4) nieodpowiednie:

 

a) nieodpowiednio wywiązuje się z obowiązków ucznia, łamiąc zasadę pilności i systematyczności,

b) uchybia zasadzie dbałości o kulturę słowa, nie zawsze okazuje szacunek innym osobom,

c) nie przejawia postawy wytrwałości i samodzielności w przezwyciężaniu napotykanych trudności w nauce,

d) nie przejawia troski o mienie szkoły,

e) w swoim postępowaniu dopuszcza się zachowań nieuczciwych z jednoczesnym brakiem woli poprawy,

f) nie wykazuje inicjatywy na forum klasy i społeczności szkolnej,

g) ulega nałogom i nie próbuje z nich rezygnować,

h) nie dba o estetykę otoczenia, nie spełnia wymogu schludnego wyglądu,

i) przejawia lekceważący stosunek do powierzonych mu zadań przez szkołę i inne organizacje;

 

5) naganne:

 

a) nie wywiązuje się z obowiązków ucznia, ustawicznie opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia,

b) nagminnie łamie zasady systematyczności i punktualności uczęszczania na zajęcia edukacyjne,

c) swoim postępowaniem godzi w dobro społeczności uczniowskiej,

d) nie dba o kulturę słowa (używa niecenzuralnych słów),

e) w swoim postępowaniu nie kieruje się uczciwością, nie reaguje na zło i nie okazuje szacunku innym osobom,

f) nie zachowuje się kulturalnie w szkole i poza nią,

g) nie uczestniczy w pracach na rzecz szkoły, klasy i środowiska oraz nie przejawia chęci uczestniczenia w życiu społeczności uczniowskiej,

h) nie przejawia troski o mienie szkoły, uczestniczy w działaniach noszących znamiona wandalizmu,

i) w rażący sposób nie dba o estetykę najbliższego otoczenia, nie spełnia wymogu schludnego wyglądu.

 

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

7. Ocena zachowania ustalana jest przez wychowawcę klasy po konsultacjach z innymi nauczycielami, pracownikami szkoły oraz uczniami. Ustalona ocena jest oceną ostateczną.

 

§ 67

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania

 

5. Uczeń lub jego rodzic przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej może zwrócić się do dyrektora z wnioskiem o podwyższenie ustalonej rocznej oceny zachowania o jedną ocenę wyżej.

6. Dyrektor na posiedzeniu rady pedagogicznej przedstawia wniosek ucznia lub rodzica o ponowne rozpatrzenie rocznej oceny zachowania.

7. Rada pedagogiczna po wysłuchaniu opinii wychowawcy klasy ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania.

8. Rada pedagogiczne może ocenę podwyższyć, zostawić taką samą, lecz nie może jej obniżyć.

 

§ 68

Zasady oceniania bieżącego

1.Uczeń otrzymuje oceny za:

1) prace klasowe sprawdzające wiadomości i umiejętności ucznia z większej partii materiału nauczania,

2) sprawdziany,

3) kartkówki,

4) pracę na lekcji (indywidualną lub grupową),

5) odpowiedzi ustne,

6) przygotowanie do lekcji,

7) prowadzenie zeszytu,

8) posiadanie potrzebnych przyborów,

9) prace domowe,

10) projekty.

2. Terminy prac klasowych i sprawdzianów nauczyciel przedmiotu podaje uczniom do wiadomości z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Kartkówki przeprowadza się bez uprzedniego poinformowania ucznia. Kartkówki nauczyciel sprawdza, ocenia i informuje o wynikach uczniów na najbliższych zajęciach.

4. W ciągu tygodnia uczeń może mieć najwyżej dwa sprawdziany.

5. Terminy realizacji prac pisemnych ustala nauczyciel w porozumieniu z uczniami.

6. Zmiana terminu, o którym mowa w ust. 5, może nastąpić na uzasadnione życzenie uczniów.

7. Nauczyciel jest zobowiązany sprawdzić i ocenić prace klasowe i sprawdziany oraz poinformować o ich wynikach uczniów w ciągu dwóch tygodni.

8. Jeżeli uczeń opuścił z przyczyn losowych pracę klasową lub sprawdzian to powinien ją napisać w ciągu tygodnia od dnia przyjścia do szkoły.

9. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej lub sprawdzianu w ciągu jednego tygodnia od dnia uzyskania informacji o ocenie, w formie uzgodnionej z nauczycielem.

10. Uczeń w ciągu semestru może raz skorzystać z prawa bycia nieprzygotowanym do lekcji bez podania przyczyny (chęć zgłasza przed lekcją). Z prawa tego nie może skorzystać na

sprawdzianie, kartkówce, lekcji powtórzeniowej.

11. Ewentualne braki w wiadomościach i umiejętnościach koryguje nauczyciel przedmiotu w czasie doraźnych indywidualnych zajęć z uczniami.

12. Prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, prace pisemne są przechowywane przez nauczycieli przedmiotu przez okres jednego roku.

13. Uczniowie otrzymują do wglądu prace pisemne. Po zapoznaniu się z nimi oddają nauczycielowi danego przedmiotu. Wyżej wymienione prace są przechowywane przez nauczyciela i mogą być ponownie udostępnione rodzicom na: konsultacjach, zebraniach ogólnych bądź w wyniku indywidualnych uzgodnień z nauczycielem.

14. Uczeń ma prawo do nieoceniania po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności (jeden tydzień i dłużej) w okresie do trzech dni po przyjściu do szkoły lub w terminie ustalonym indywidualnie z nauczycielem danych zajęć edukacyjnych.

§ 69

1. Oceny bieżące w klasach I–III ustala się w następującej skali:

1) celująco – 6,

2) bardzo dobrze – 5,

3) dobrze – 4,

4) dostatecznie – 3,

5) dopuszczająco – 2,

6) niedostatecznie – 1.

 

2. W klasach I–III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową.

3. Ocena opisowa powinna spełniać następujące funkcje:

1) diagnostyczną – dającą odpowiedź na pytanie, jak daleko w rozwoju jest uczeń względem wymagań stawianych przez nauczyciela;

2) informacyjną – przekazującą informacje, co dziecko zdołało opanować, poznać,

zrozumieć, udoskonalić;

3) korekcyjną – odpowiadającą na pytania, nad czym uczeń musi jeszcze popracować;

4) motywacyjną – zachęcającą ucznia do samorozwoju, dalszego wysiłku, dodającą wiary we własne siły i nadzieję na osiągnięcie sukcesu.

 

4. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne w klasach IV–VIII ustala się według obowiązującej skali ocen:

 

7) stopień celujący – 6;

8) stopień bardzo dobry – 5;

9) stopień dobry – 4;

10) stopień dostateczny – 3;

11) stopień dopuszczający – 2;

12) stopień niedostateczny – 1.

 

5. W przypadku ocen bieżących dopuszcza się stawianie znaku „+”, , „-”co oznacza, że uczeń spełnił wymagania na daną ocenę oraz niektóre wymagania na ocenę wyższą lub niższą.

6. Pozytywnymi ocenami są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 4 pkt 1–5

7. Negatywną oceną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 4 pkt 6.

8. Ustala się następujące ogólne kryteria oceniania:

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy,

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu gminnym, regionalnym, wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;

 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a) opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej,

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;

 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nieprzekraczającym wymagań (podstawowych) zawartych w podstawie programowej,

b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności;

 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a) ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,

b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;

 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,

b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

 

9. Przy ocenianiu prac pisemnych ( sprawdziany,prace klasowe, kartkówki) stosuje się

kryteria procentowe, przeliczone na oceny wg następującej skali:

0% - 30% - ocena niedostateczna,

31% - 50% - ocena dopuszczająca,

51% - 70% - ocena dostateczna,

71% - 90% - ocena dobra,

91% 100% - ocena bardzo dobra,

powyżej 100% ocena celująca.

10. Ocenianie wiadomości i umiejętności z poszczególnych przedmiotów w klasach IV – VIII zawarte jest w PSO (Przedmiotowym Systemie Oceniania).

§ 70

1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

4. Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.

 

 

 

 

§ 71

Egzamin poprawkowy

1. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

4. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

 

1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 

7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

8. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin egzaminu poprawkowego;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 

9. Do protokołu, o którym mowa w ust. 8, dołącza się, odpowiednio, pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.

12. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

 

§ 72

Egzamin klasyfikacyjny

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia, odpowiednio, w okresie lub semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 5, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora.

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

 

1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.

 

1. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.

2. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 7;

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 

1. Do protokołu, o którym mowa w ust. 9, dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

§ 73

Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się nie później jednak niż w terminie dwóch dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej:

 

1) z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie pięciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

7. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

8. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 1, wchodzi:

 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 

9. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wchodzi:

 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2) wychowawca;

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;

4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole.

 

10. Komisja, o której mowa w ust. 3 pkt 2, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie pięciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

11. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 2, sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

 

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

2) imię i nazwisko ucznia;

3) wynik głosowania;

4) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

 

12. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania sprawdzające;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 

13. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 8 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

15. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

16. W ostatnim roku nauki przeprowadzony jest sprawdzian przewidziany w przepisach odrębnych.

17. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego podlegają ewaluacji.

 

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

 

§ 74

1. Zmiany w statucie mogą być wprowadzane przez radę pedagogiczną po uprzednim uzgodnieniu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

2. Decyzja o likwidacji szkoły należy do kompetencji organu prowadzącego szkołę.

3. O decyzji dotyczącej likwidacji szkoły organ prowadzący zobowiązany jest zawiadomić rodziców uczniów, Opolskiego Kuratora Oświaty oraz gminę najpóźniej na 6 miesięcy przed likwidacją, która może mieć miejsce wyłącznie z końcem roku szkolnego.

4. Szkoła może rozpocząć i prowadzić działalność w oparciu o niepełną strukturę klas szkolnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 75

Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: pracowników, uczniów i nauczycieli.

Statut opracowała Komisja Zadaniowa Rady Pedagogicznej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej.

Statut został pozytywnie zaopiniowany przez Radą Rodziców NSP w Bzinicy Starej

Dnia 14 listopada 2017 r.

Statut został pozytywnie zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski NSP w Bzinicy Starej

dnia 2 0 listopada 2017 r.

Statut został pozytywnie zaopiniowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka dnia 20 listopada 2017 r.

 

Statut przyjęto do realizacji Uchwałą Nr. 5 /2017/2018 Rady Pedagogicznej NSP w Bzinicy Starej

Dnia 21 listopada 2017 r.

Niniejszy statut obowiązuje od dnia 22 listopada 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

Postanowienia ogólne 4

Cele i zadania szkoły 5

Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej 7

Organizacja opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym 8

Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej 9

Organy Szkoły 11

Rada Pedagogiczna 13

Rada Rodziców 14

Samorząd Uczniowski 16

Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu. 17

Współdziałanie organów szkoły 18

Organizacja szkoły 20

Biblioteka Szkoły 22

Świetlica szkolna 23

Doradztwo zawodowe 24

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 25

Nauczyciele 25

Wychowawca zespołu klasowego 27

Zakres zadań i obowiązków pedagoga 28

Nauczyciel bibliotekarz 28

Nauczyciel świetlicy 29

Zespoły przedmiotowe 30

Zespół wychowawczy 30

Inni pracownicy szkoły 30

Uczniowie 31

Nagrody i wyróżnienia 34

Kary 34

Przeniesienie do innej szkoły 36

Rozwiązywanie sporów 37

Uzyskiwanie środków finansowych na działalność szkoły 38

Zasady przyjmowania uczniów do szkoły 38

Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów 39

Organizacja klasyfikacji śródrocznej i rocznej 42

Szczegółowe zasady oceniania zachowania 43

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania 47

Zasady oceniania bieżącego 48

Egzamin poprawkowy 51

Egzamin klasyfikacyjny 52

Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: wtorek, 02 stycznia 2018 22:09
 
Plan Pracy Szkoły PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 20 listopada 2017 09:05

Plan pracy Niepublicznej Szkoły Podstawowej w  Bzinicy Starej na rok szkolny 2017/2018


Podstawa prawna:


 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw,
  dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 170 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia
  przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
  i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170 ze zm.)

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.),
   • Statut  Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej,
   • Program Wychowawczo–Profilaktyczny Niepublicznej   Szkoły Podstawowej  w Bzinicy Starej,


Plan opracowany został w oparciu o:


 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018.
 2. Plan nadzoru pedagogicznego opolskiego  kuratora oświaty na rok szkolny 2017/2018.
 3. Programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły
 4. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2016/2017.Główne zadania dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze na rok szkolny 2017/18


1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

2. Podniesienie jakości  edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

4. Wprowadzenie doradztwa zawodowego do szkoły.

5. Wzmocnienie wychowawczej roli szkoły.

6. Podnoszenie jakości edukacji właczającej w szkołach.Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr  4

z dnia 17 września 2017 r..

Spis treści zawartych w planie


 1. I.  Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły.
 2. II. Kalendarium szkolne.

 1. Harmonogram imprez szkolnych.
 2. Harmonogram wycieczek.
 3. Harmonogram konkursów.
 4. Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej. 1. I.   PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY


Zarządzanie i organizacja


Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom

dyrektor szkoły

do końca sierpnia 2017 r.

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły

rada pedagogiczna

do 08 .09.2017r.

Pomoc w opracowaniu wspólnie z Radą Rodziców  programu wychowawczo -  profilaktycznego szkoły.

rada pedagogiczna

do 08.09.2017r.

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego

dyrektor szkoły

do 15.09.2017r.

Opracowanie planów pracy dydaktycznej i wychowawczej

wszyscy nauczyciele

do 31.08. .2017r.

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego

dyrektor szkoły

cały rok

Awans zawodowy nauczycieli

dyrektor szkoły

cały rok

Promocja szkoły w środowisku lokalnym

wszyscy nauczyciele

cały rokNauczanie


Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Realizacja podstawy programowej

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny
Współpraca z psychologiem, pedagogiem, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych

nauczyciele

cały rok szkolny

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Wypracowywanie systemów motywujących uczniów do nauki

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Badanie wyników nauczania

dyrektor szkoły, nauczyciele

według planu nadzoru

Analiza wyników nauczania

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskane oceny

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli

dyrektor szkoły

raz w miesiącu

Obserwacje lekcji

dyrektor szkoły

według harmonogramu
WychowanieZadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Realizowanie programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły

wszyscy nauczyciele

cały rok

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów

wszyscy nauczyciele

cały rok

Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych oraz wycieczek

wszyscy nauczyciele

cały rok

Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci, z pedagogiem szkolnym, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi

wychowawcy klas

cały rok

Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego

opiekun samorządu

cały rok

Wychowanie ekologiczne, prozdrowotne

nauczyciele

cały rok

Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej i funkcjonowanie w środowisku lokalnym

nauczyciele

cały rok

Edukacja czytelnicza

nauczyciele bibliotekarz

cały rokZadania opiekuńcze

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Organizacja opieki pedagogicznej

dyrektor, wszyscy nauczyciele

cały rok

Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

dyrektor, wszyscy nauczyciele

cały rok

Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

wychowawcy klas

cały rok

Zapewnienie szklanki mleka w szkole

Zapewnienie owoców i warzyw uczniom

dyrektor szkoły,


cały rok
HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH


Tematy uroczystości i imprez

Termin

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/201804.09.17r.

Dyrektor,

E. Piekacz,

S. Dyllong, G. Dubiel, rodzice


Narodowe Czytanie

02.09.17r.

E. Piekacz


Sprzątanie Świata

15-17 września

Grono pedagogiczne


Dzień Chłopaka

29.09.17r.

SU, S. Dyllong


Dzień edukacji Narodowej

Pasowanie Pierwszoklasistów

13.10.17r.

K. Bryś

A. Lenart

rodzice uczniów klasy pierwszej


Dzień Papieski

październik

J. Szyguła


Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia


Wrzesień/

październik

S. Dyllong


Hollewen

listopad

SU, S. Dyllong


Wyjście na cmentarz

październik

SU, S. Dyllong


Narodowe Święto Niepodległości

10.11.17r.

E. Piekacz


Dzień Pluszowego Misia

27.11.17r.

E. Piekacz


Andrzejki

listopad

SU. S. Dyllong


Mikołajki

06.12.17r.

SU. S. Dyllong


Jasełka – uroczystość środowiskowa

grudzień

K. Bryś, A. Lenart, J. Szyguła


Paczka dla samotnych

grudzień

SU. S. Dyllong


Wigilia szkolna

grudzień

Wychowawcy kas


Bal karnawałowy

Styczeń/luty

SU. S. Dyllong


Walentynki

luty

SU. S. DyllongFestiwal Matematyki

luty

S. Dyllong


Dzień Kobiet

marzec

SU. S. Dyllong


Święto Wiosny i Dzień Samorządności

21.03.2018r.

SU


Święto Narodowe 3 Maja i Dzień Flagi

maj

E. Piekacz


Dzień Profilaktyki

maj

K. Gajda

M. Skrabania


Dzień Dziecka- piknik

czerwiec

G. Dubiel, grono pedagogiczne


Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

22.06.2018r.

Dyrektor, wychowawcy klas
HARMONOGRAM KONKURSÓW I WYCIECZEK

Miejsce; klasy

Termin

Osoby odpowiedzialne

Uwagi


Kolejkowo – Gliwice; Dom Chleba Radzionków

klasy I-IV

Ogrodzieniec;

klasy I-VII

 

23.10.2017r.


11-12.06.2018r.

 

A. Lenart


 

E. Piekacz


Teatr Narodowy w Zabrzu

klasy V-VII

listopad

E. Piekacz


Fabryka Czekolady – Częstochowa

klasa I (razem z przedszkolem)

luty

K. BryśKONKURSY


Nazwa konkursu

Termin

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

„Las w poezji”

Zawadzkie

luty

E. Piekacz

A. Lenart


Gminny Konkurs Recytatorski w Dobrodzieniu

kwiecień

E. Piekacz


Konkurs matematyczny

Tabliczka mnożenia – konkurs dla społeczeństwa


MAX matematyczny

Luty/marzec


 


19.10.2017r.

S Dyllong

29 IX 2017 Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

 

Konkurs internetowy

Wiem, co czytam

marzec

E PiekaczPrzegląd Małych Form Teatralnych

marzec

A. Lenart


Mikołajkowe opowieści. Konkurs biblioteczny

grudzień

E. Piekacz


Mistrz matematyki

marzec

S. Dyllong


Spelling competition

kwiecień

M. Stupińska


Najlepsza bryła

Maj/czerwiec

S Dyllond


Jestem zwinny i mądry

czerwiec

K. Bryś


Przegląd Piosenki Leśnej

czerwiec

A Lenart
KALENDARZ

ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych


4 września 2017

2.

Zimowa przerwa świąteczna


23 – 31 grudnia 2017

3.

Ferie zimowe


15-28.01.2018 r.

5.

Wiosenna przerwa świąteczna


29.03.- 03.04.2018r

6.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych


22 czerwiec 2018r.

7.

Zakończenie roku szk. 2016/2017


31 sierpień 2018r.

Semestr I : od  04.09.2017 – 12.01.2018 ( 18 tygodni )

Semestr II ; od 29.01.2018 – 22.06.2018 (19 tygodni)

Dni wolne:

2 i 3 listopad 2017 r.

30 kwietnia 2018 r.

2 i  4 maj 2018 r.

1 czerwiec 2018 r .Terminarz posiedzeń rady pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018

Termin

Forma

Temat

Ier21 sierpnia 2017

Rada pedagogiczna

Przedstawienie przydziału obowiązków, propozycje rad szkoleniowych, opracowanie kalendarza imprez
i uroczystości szkolnych

19 Wrzesień 2017 r.

Rada pedagogiczna

Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, terminarza hospitacji, zatwierdzenie rocznego programu wychowawczo -  profilaktycznego , zatwierdzenie zmian w statucie szkoły, przedstawienie planów pracy świetlicy, pedagoga, lidera WDN, zespołów przedmiotowych, SU

21 listopad 2017 r.

Rada pedagogiczna (śródroczna)

Przedstawienie m.in. uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi oraz oceną naganną lub nieodpowiednią zachowania

9 Styczeń 2018

Rada klasyfikacyjna

Klasyfikacja za I półrocze roku szkolnego, przedstawienie sprawozdań

6 Luty 2018 r.

Rada pedagogiczna (analityczna)

Przedstawienie informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego za I półrocze

Kwiecień 2018 r.

Rada szkoleniowa

Zatwierdzenie arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2018/2019

8 maj 2018 r.

Rada pedagogiczna

Przedstawienie m.in. uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi oraz oceną naganną i nieodpowiednią zachowania

18 Czerwca 2018 r.

Rada klasyfikacyjna

Klasyfikacja za rok szkolny, przedstawienie sprawozdań

26 czerwca 2018 r.

Rada pedagogiczna (analityczna)

Przedstawienie informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym


Poprawiony: poniedziałek, 20 listopada 2017 09:35
 
WSO PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 16 stycznia 2011 13:41

Niepubliczna Szkoła Podstawowa

w  Bzinicy Starej

Bzinica Stara ul K. Miarki 2

Tel. ( 34)   3537535

_____________________________________________________________

WEWNĄTRZSZKOLNY

SYSTEM

OCENIANIA

NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY  PODSTAWOWEJ

W BZINICY STAREJ

Bzinica Stara 2015

 

WEWNĄTRZSZKOLNY  SYSTEM OCENIANIA

w  NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

w  BZINICY STAREJ

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania został opracowane przez Radę Pedagogiczną NSP w Bzinicy Starej przy współudziale uczniów i rodziców.

Jego podstawową właściwością jest rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny.

Szczegółowe rozwiązania obowiązujące w NSP w Bzinicy Starej  są określone następująco:

 

 1. 1. ROZDZIAŁ I

- Przepisy ogólne

 1. 2. ROZDZIAŁ II

- Przepisy szczegółowe:

a)  Wymagania edukacyjne i z zachowania

b)  Ocenianie bieżące , klasyfikacyjne, śródroczne i roczne

c)  Ogólne kryteria stopni

d)  Formy i procedury sprawdzania osiągnięć uczniów

e)  Ocena zachowania uczniów

f)   Informowanie o proponowanych ocenach

g)  Zasady i tryb poprawiania ocen klasyfikacyjnych

h) Procedura egzaminu sprawdzającego

i) Procedura egzaminu klasyfikacyjnego

j)   Procedura egzaminu poprawkowego

k)  Warunki promocji

l)   Warunki ukończenia szkoły

ł)   Sprawdzian klasy VI

 1. 3. ROZDZIAŁ III

- Przepisy końcowe

PODSTAWA   PRAWNA

WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Bzinicy Starej obowiązują wszystkich nauczycieli uczących w tejże szkole od dnia 1 września 2005 r.

Został opracowany na podstawie

1) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych

(Dz. U. Nr 41 z dn. 10 maja 1999r. poz. 413),

2)  art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 19991r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 1996r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126).

 

Nowelizacja WSO w NSP w Bzinicy Starej została dokonana w oparciu

o Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Z 2007r. Nr 83, poz.562; zm: Dz. U. Z 2007 r. Nr 130, poz. 906 )

nazwa)

Kolejna nowelizacja WSO w NSP w Bzinicy Starej została dokonana w oparciu ą

o Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz prowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2010 r.

/nr 156, poz. 1046 )

Rozporządzenie określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów  w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży, w tym szkołach specjalnych oraz w szkołach dla dorosłych.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o specyficznych trudnościach w uczeniu się, należy prze to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej o właściwej sporawości motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo – percepcyjnego.

 

Zmiana kolejna spowodowana jest znowelizowaną Ustawą o Systemie Oświaty ( ustawa z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U.z 2015 r. poz 357) oraz wprowadzeniem Rozporządzenia MEN z dnia 20 czerwca w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania , klasyfikowania promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( DZ. U. z 2004 r. poz. 2572 z późn. zm. )

 

Wewnątrzszkolny System  Oceniania

Rozdział  I

Przepisy ogólne

 

§1.1 Ocenianiu podlegają:


1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia.

 

2.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku do:

ü  wymagań edukacyjnych lub efektów kształcenia określonych  w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania

ü  wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych

 

3.Ocenianie zachowania, polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez uczniów zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły

 

§2.1 Ocenianie szkolne ma na celu:

 

1)      informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

2)      udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,

3)      udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,

4)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

5)      dostarczanie rodzicom ( prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu, szczególnych uzdolnieniach ucznia,

6)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

2.Ocenianie szkolne  obejmuje:

1)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

2)      ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

3)      ocenianie bieżące  i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

4)      przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych

5)      ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania

6)      ustalanie warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

7)      ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu ucznia oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia.

3. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 12 ust. 2

 

Rozdział II

 

Przepisy szczegółowe

 

Wymagania edukacyjne i  zachowania

 

§ 3.1 Wymagania edukacyjne  dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno—terapeutycznym,

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (najpóźniej do 30 września) informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania

2)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

3)      warunkach i trybie uzyskania wyższej, o jeden stopień niż przewidywana rocznej  oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

 

§ 4.1 Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego (najpóźniej do 30             września) informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)      warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania z zachowania

2)      warunkach i trybie uzyskania wyższej o jeden stopień niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

.

 

§ 5.1 Oceny są  jawne dla ucznia i rodziców ( prawnych opiekunów).

 

2.Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę

 

3.Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne, prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniona do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 

§ 6.1 Nauczyciel jest zobowiązany na podst. opinii PPP  lub innej poradni specjalistycznej dostosować  wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia, odchylenia rozwoju , trudności specyficzne w uczeniu się.

 

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowuje się wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia na podstawie tego orzeczenia.

 

§ 7.1 Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

§.8.1 Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

§.9.1 Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii PPP  w tym  poradni specjalistycznej zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego  ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego nowożytnego

 

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego następuje na podstawie tego orzeczenia

 

3. W przypadku w/w zwolnienia zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „ zwolniona”

 

Ocenianie bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne

oraz  końcowe

§ 10.1 Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

 

2. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne, roczne i końcowe  począwszy od klasy czwartej ustala się w stopniach wg następującej skali :

 

stopień celujący – 6              (cel)

stopień bardzo dobry – 5     (bdb)

stopień dobry – 4                  (db)

stopień dostateczny- 3          (dst)

stopień dopuszczający – 2   (dop)

stopień niedostateczny – 1   (ndst)

3. W ocenianiu bieżącym  dopuszcza się możliwość stosowania oceny za aktywność w formie „+” z zapisem w osobnej rubryce.

 

 

§ 11.1 Klasyfikacja  roczna w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej   zachowania.

1a. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom

opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz

wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem

trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 

2. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna  roczna z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych oraz  zachowania jest oceną opisową

1)  oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  są

wystawiane na podstawie zaobserwowanych u dziecka umiejętności oraz wysiłku z

jakim je zdobywa  - oceny wpisuje się  w dzienniku lekcyjnym

 

2)  nauczyciel może wprowadzić  śródroczną oceną opisową ucznia którą sporządza w

„Karcie oceny opisowej” w dwóch egzemplarzach: dla rodziców (prawnych

opiekunów ) i do dokumentacji wychowawcy klasowego ( karta stanowi załącznik

nr 1 do   WSO )

 

3. Sposoby i kryteria oceniania w kl. I-III reguluje przedmiotowy system oceniania opracowany przez nauczycieli nauczania  wczesnoszkolnego, który stanowi załącznik nr 2  do WSO

 

4.Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z religii w klasach  I-III są ocenami w stopniach. jw

 

§ 12.1 Klasyfikacja śródroczna i roczna w klasach  IV-VI  polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania wg skali określonej w WSO.

 

2. Na klasyfikację końcową składają się:

ü  roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio

w klasie programowo najwyższej,

ü  roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła

się odpowiednio w klasach programowo niższych,

ü  roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

 

3. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły danego typu.

 

4. Klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa ucznia w  klasach I -VI z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć z zajęć określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego oraz ustaleniu jednej  śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

5. Oceny bieżące, śródroczne i roczne klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 

6. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego – na zakończenie pierwszego semestru (termin ustala co roku dyrektor szkoły i podaje do wiadomości uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom).

 

§ 13.1 Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na oceną klasyfikacyjną zachowania.

Ogólne kryteria stopni

§ 14.1. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:

 

1. stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

 

1)      posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania

przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia.

2)      biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania  nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasyfikacja

3)      osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych, zawodach

sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu powiatowym lub regionalnym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia

 

2. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 

1)      opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania

przedmiotu w danej klasie,

2)       sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach

 

3. stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

 

1)      nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej

klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej,

2)       poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

 

4. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 

1)      opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej

klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej,

2)      rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim

stopniu trudności

 

5. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 

1)      ma braki w opanowaniu podstawy programowej , ale braki te nie przekreślają

możliwości uzyskanie przez niego podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,

2)      rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim

stopniu trudności,

 

6. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

 

1)      nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową

przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,

2)       nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

 

Formy i procedury sprawdzania osiągnięć uczniów

 

§ 15.1. Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe.

 

2. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może pisać z całą klasą to powinien to uczynić w terminie uzgodnionym z nauczycielem

 

1) każdy nauczyciel sam reguluje sprawy związane z nieobecnością ucznia na

sprawdzianie pisemnym i poprawiania cząstkowej oceny (maksymalnie do dwóch

tygodni)

2) nie zaliczenie pracy lub sprawdzianu w tym terminie skutkuje oceną niedostateczną

3) oceny ndst ze sprawdzianów można poprawiać tylko raz. Przy poprawie kryteria

ocen nie zmieniają się, a otrzymana ocena jest wpisana do dziennika.

 

3. Osiągnięcia ucznia będą sprawdzane w następujących formach:

 

ü  praca pisemna- sprawdzian – sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu  kilkunastu lekcji (np. cały dział). Przy ustalaniu oceny za sprawdzian, test itp. obowiązuje przedmiotowy system oceniania opracowany przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów .

ü   praca pisemna – kartkówka - sprawdzian wiedzy i umiejętności z ostatnich   trzech lekcji

ü  praca domowa – pisemna lub ustna

ü  odpowiedź przy tablicy sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu bieżącego materiału

ü   aktywny udział w lekcji - tylko oceny pozytywne

 

4. Wysokość ocen musi być zgodna z ustalonymi wcześniej wymaganiami edukacyjnymi.

 

5. Sprawdziany pisemne zapowiadane są tydzień wcześniej:

 

- uczeń zna wymogi sprawdzianu

- punktacja podana jest w dniu sprawdzianu

 

6. W ciągu tygodnia mogą odbyć się maksymalnie trzy sprawdziany.

 

7. Kartkówki mogą odbywać się codziennie i na każdej lekcji (do 10 minut).

 

8. Nauczyciela zapisują ołówkiem w dzienniku termin przewidywanego sprawdzianu jeden tydzień wcześniej. Sprawdzian nie wpisany nie może się odbyć.

 

9. Sprawdzone prace pisemne powinny być poprawione w terminie dwutygodniowym, omówione na lekcji, dane uczniowi do wglądu.

 

10.Kartkówki winny być poprawione i ocenione w terminie jednotygodniowym i dane uczniowi do wglądu.

 

11.Sprawdzone i ocenione prace kontrolne ucznia, jego rodzice (prawni    opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli.

 

12.Sprawdziany pisemne i kartkówki przechowuje nauczyciel jako dokument pracy  ucznia przez rok.

 

13.W swojej dokumentacji dopuszcza się stosowanie przez nauczyciela plusów i minusów, bądź kropek na zasadach określonych przez nauczyciela i zaakceptowanych przez uczniów.

 

14.Oceny ze sprawdzianów wpisujemy do dziennika kolorem czerwonym, z kartkówek zielonym.

 

15.Odpowiedzi ustne są oceniane na bieżąco w oparciu o wymagania edukacyjne.

 

16.Ocena z odpowiedzi jest jawna i na żądanie ucznia musi być uzasadniona.

 

17.Wszystkie oceny muszą być na bieżąco wpisywane do dziennika lekcyjnego.

 

18.W ciągu semestru każdy uczeń powinien otrzymać nie mniej niż 4 oceny cząstkowe z każdego przedmiotu.

 

19.Oceny śródroczne i roczne nie są ustalane jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.

 

20.W ciągu pierwszych 3 dni po feriach, przerwach świątecznych nie przeprowadza się sprawdzianów i lekcji powtórzeniowych.

 

21.Uczeń w ciągu semestru może raz skorzystać z prawa bycia nieprzygotowanym do lekcji bez podania przyczyny (chęć zgłasza przed lekcją).

Z prawa tego nie może skorzystać na zapowiedzianym sprawdzianie, kartkówce, lekcji powtórzeniowej.

 

22.Jeżeli z powodu choroby uczeń był nieobecny w szkole, co najmniej 7 dni, to przez pierwsze trzy dni pobytu w szkole może być na własną prośbę zwolniony pisania razem z klasą sprawdzianów oraz oceniania wiadomości na lekcjach powtórzeniowych.

Zaległy sprawdzian uczeń pisze w terminie ustalonym przez nauczyciela(do 2 tygodni).

 

23.Uczeń klas IV-VI zobowiązany jest posiadać dzienniczek ucznia, a w klasach

I-III zeszyt korespondencji. Rodzice są zobowiązani do podpisywania informacji na bieżąco.

 

24.Nauczyciele poszczególnych przedmiotów umożliwiają uczniom mającym problemy uzupełnianie braków w formie indywidualnej pracy z uczniem i na zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych.

 

Ocena zachowania uczniów

§ 16.1.Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia  w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,

3) dbałość o honor i tradycje szkoły,

4) dbałość o piękno mowy ojczystej,

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7) okazywanie szacunku innym osobom.

 

2.Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV ustala się według skali:

- wzorowe (wz)

- bardzo dobre (bdb)

- dobre (db)

- poprawne (popr)

- nieodpowiednie (ndp)

- naganne (nn)

3.W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

 

4.Śródroczne. roczne i końcowe  oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 

5 Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe , należy uwzględnić wpływ stwierdzonych tych zaburzeń lub dysfunkcji  na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie  indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej  ( publicznej lub niepublicznej ), w tym specjalistycznej.

 

6.Śródroczną,  roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną  zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii pozostałych nauczycieli, uczniów danej klasy i samooceny ucznia ( na tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej).

 

7.Ustalona przez wychowawcę klasy roczna i końcowa  ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.

 

§ 17.1 Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)  oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych

2)  promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły

 

Informowanie o przewidywanych ocenach

 

 

§ 18.1. Na miesiąc przed śródrocznym, rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego śródrocznych lub rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej, rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

 

2.W dzienniku lekcyjnym na stronie przeznaczonej na wpisywanie danego rodzaju zajęć edukacyjnych jedną z kolumn nauczycie oznacza symbolem „P” z przeznaczeniem na wpisanie propozycji ocen klasyfikacyjnych.

 

3.O przewidywanym dla ucznia śródrocznym i rocznym stopniu niedostatecznym należy poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

 

1)  oceny niedostateczne rodzice dokumentują własnym podpisem,

 

2)  jeśli rodzice odmówią podpisu, pismo wychowawcy jest drogą służbową

(poprzez dyrektora szkoły) wysyłane do domu listem poleconym.

 

Zasady i tryb poprawiania oceń klasyfikacyjnych

§ 19.1. Uczniowie mogą zgłaszać każdemu z nauczycieli uczących w oddziale, chęć poprawienia proponowanej oceny klasyfikacyjnej.

 

2.Nauczyciel każdemu z uczniów zgłaszających chęć poprawy proponowanej oceny określa:

 

1)      zakres umiejętności i wiadomości, którymi uczeń powinien się wykazać chcąc

poprawić ocenę

2)      termin, w którym uczeń powinien poddać się dodatkowemu sprawdzianowi

(uczeń może zostać zobowiązany do pisania sprawdzianu przed lub po swoich   zajęciach)

3)      najniższą ocenę ze sprawdzianu, która pozwoli na podwyższenie poprawianej

oceny o jeden stopień

3.Poprawianie proponowanej oceny może także polegać na napisaniu na określoną oceną przewidzianego w planie dla danej klasy sprawdzianu.

 

4.Realizacja działań opisanych w pkt 1-3 wyczerpuje możliwości poprawiania oceny klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej.

 

5.Nauczyciel może nie wyrazić zgody na poprawienie proponowanej oceny klasyfikacyjnej, jeżeli:

1)  uczeń nie poprawia w terminie ocen ndst ze sprawdzianów

2)  uczeń nie zgłasza się do pisania zaległych sprawdzianów

3)  uczeń nie odrabia zadań domowych

 

6. Jeżeli uczeń, dla którego przewidywana ocena jest oceną niedostateczną, lub jego rodzice uważają, że ustalony przez nauczyciela stopień roczny jest za niski mogą odwołać się w tej sprawie do dyrektora szkoły. Dyrektor może zarządzić egzamin sprawdzający, którego zakres odpowiada wymaganiom egzaminacyjnym dla danego stopnia.

Nauczyciel uczący danego przedmiotu przygotowuje dla każdego ucznia 3 zestawy zagadnień dotyczących całego okresu czasu, za który wystawił kwestionowany stopień. Uczeń losuje jeden zestaw.

 

Procedura egzaminu sprawdzającego

 

 

§ 20.1  Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

 

2. Zastrzeżenia, o których mowa wyżej , zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

3 W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

ü  w przypadku rocznej,  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych –

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną

ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

ü  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

4 . Ustalona przez komisję  roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

 

5. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

 

7. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, zgłaszającego zastrzeżenia , przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

 

8. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9. Stopień trudności pytań(zadań praktycznych, ćwiczeń) musi odpowiadać kryterium stopnia, o który ubiega się uczeń.

 

10.Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) proponuje egzaminujący, a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkami.

 

11.Komisja na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego może:

a)  podwyższyć stopień o jeden w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu

b)  pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela w wypadku negatywnego

wyniku egzaminu

12. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.  Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

 

13. W skład komisji powołanej przez dyrektora szkoły , wchodzą:

ü  dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

ü   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

ü   nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 

14. Nauczyciel prowadzący zajęcia, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

15. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania sprawdzające;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 

16. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

 

17. Protokół   stanowi załączniki do arkusza ocen ucznia.

 

18. W skład komisji ustalającej ocenę  zachowania wchodzą:

ü  1)dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

ü   wychowawca oddziału;

ü   nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

ü   pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

ü  psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

ü  przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

ü   przedstawiciel rady rodziców.

 

19. Komisja  ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

20. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

2) termin posiedzenia komisji;

3) imię i nazwisko ucznia;

4) wynik głosowania;

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

 

21. Protokół  stanowi załączniki do arkusza ocen ucznia.

Procedura egzaminu klasyfikacyjnego

 

§ 20.1 Uczeń może ni  być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak  jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

2.Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 

4.Egzamin klasyfikacyjny zdaje także uczeń, który realizuje indywidualny tok lub program  nauczania oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą tylko z obowiązkowych zajęć edukacyjnych

 

5.Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły po uzgodnieniu go z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), lecz nie potniej niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych..

 

6.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły

 

7.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, zaś  z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych,  zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

8.W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie).

 

9.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja w skład której wchodzą :

ü  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;

ü  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 

10.Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

w szczególności:

ü  nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

ü   imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

ü  termin egzaminu klasyfikacyjnego;

ü  termin egzaminu klasyfikacyjnego,

ü  imię i nazwisko ucznia,

ü  zadania egzaminacyjne

ü  ustaloną ocenę egzaminacyjną.

 

11. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

12. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ nieklasyfikowany” albo „ nieklasyfikowana”.

 

13.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.

 

14.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

 

 

Procedura egzaminu poprawkowego

§ 21.1 Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji  rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

 

2..Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych,  zajęć komputerowych oraz  wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

3.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych . Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

4.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

W skład komisji wchodzą:

ü  dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako

przewodniczący komisji

ü  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący

ü   nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako

członek komisji.

 

5. Nauczyciel prowadzący zajęcia , może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

5.Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 

ü  nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

ü  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; ,

ü  termin egzaminu poprawkowego ,

ü  imię i nazwisko ucznia;

ü  zadania egzaminacyjne;

ü  ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

ü

6. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień.

 

7.Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły (nie później niż do końca września)

 

8.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust.9

 

9.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu  edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 

Warunki promocji

 

 

§ 23.1 Uczeń klasy I-III otrzymuje w każdym roku szkolnym  promocję do klasy programowo wyższej.

 

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy klasy  po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców

ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.

 

3. Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia  i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch lat.

 

4. Począwszy od kl. IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz z zajęć języka mniejszości narodowej określonych w szkolnym planie nauczania otrzymał  roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.

 

 

5. Począwszy od kl. IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo  dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

6. Uczniowi , który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne religię lub etykę do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

 

7. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

 

8. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

 

9. Uczeń szkoły podstawowej, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który odpowiednio w szkole podstawowej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej  oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

 

10. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej,  powtarza odpowiednio klasę

 

11. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

 

 

Warunki ukończenia szkoły

 

 

§ 24.1 Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli:

 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne,

 

2)  przystąpił  do sprawdzianu

 

2. Uczeń klasy VI kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem jeżeli  w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną  zachowania.

 

3, Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen  wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

 

4. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen  wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

 

5. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu.

 

6. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozytywnie  zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

 

7. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

8. Uczeń szkoły,  który nie spełnił warunku, o którym mowa w  § 24.1, powtarza ostatnią

klasę szkoły

 

Sprawdzian klasy VI

 

§ 25.1 W klasie szóstej  sprawdzian przeprowadza się na podstawie wymagań określonych

w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza , w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.

 

2.  Sprawdzian przeprowadza się:

1) w terminie głównym – w kwietniu

2) w terminie dodatkowym – w czerwcu

 

3. Sprawdzian składa się z dwóch części i obejmuje:

 

1) w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym;

 

2) w części drugiej – wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego.

 

4. Obie części sprawdzianu są przeprowadzane jednego dnia.

 

1) część pierwsza trwa 80 minut

2) część druga 45 minut

3) dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego  ze względu na niepełnosprawności sprzężone czas trwania sprawdzianu może być  wydłużony o 30 min.

 

5. Do części drugiej sprawdzianu uczeń przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

6.W celu zorganizowania sprawdzianu w szkole, dyrektor komisji okręgowej powołuje przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, upoważniając go do powołania pozostałych członków tego zespołu.

Przewodniczącym zespołu może być dyrektor szkoły lub wskazany przez niego nauczyciel zatrudniony w szkole.

Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego czuwa nad sprawną organizacją sprawdzianu w szkole, dostosowując  się do procedur określonych prze okręgową komisję egzaminacyjną.

 

7. Uczniowie z dysfunkcjami mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do ich dysfunkcji, na podstawie opinii  poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej  poradni specjalistycznej. Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w  którym odbywa się sprawdzian.

 

8. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do sprawdzianu.

9. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w pkt.5 może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub jego części  na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

 

10. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych: nie przystąpił do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu  w terminie głównym albo przerwał daną część sprawdzianu, przystępuje do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu w terminie dodatkowym, w szkole, której jest uczniem.

 

11. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.

 

12.Wyniki sprawdzianu są przedstawiane w procentach

 

13. Wyniki sprawdzianu  ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne oraz

elektronicznego odczytu karty odpowiedzi – w przypadku wykorzystania do sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych.

 

14. Wyniki sprawdzianu obejmują:

1) wynik z części pierwszej, z wyszczególnieniem wyniku z języka polskiego i wyniku z matematyki;

2) wynik z części drugiej.

15, Wyniki sprawdzianu  są ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.

 

16. Wyniki sprawdzianu nie wpływają na ukończenie szkoły.

 

17.  Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom :

 

1) zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu  wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, wraz ze świadectwem ukończenia szkoły.

Rozdział III

Przepisy końcowe

§ 25.1 Wychowawcę i nauczycieli obowiązuje tajemnica dotycząca ocen uczniów wobec osób postronnych.

 

2. Na początku roku szkolnego wychowawcy klas zobowiązani są do zapoznania z WSO uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów)

 

3. WSO  zatwierdza Rada Pedagogiczna stosowną uchwałą .

 

4. Przyjęte w/w zasady WSO  mogą zostać zmienione w trakcie roku szkolnego

 

5.Załączniki do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania  stanowią następujące dokumenty:

1)   zbiór wymagań edukacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych

2)   kryteria oceniania zachowania

3)   przedmiotowy system oceniania w kl. I-III

 

6. Wewnątrzszkolny System  Oceniania wraz z załącznikami są  dostępne  do wglądu w gabinecie dyrektora, pokoju nauczycielskim.

 

7. Wewnątrzszkolny System   Oceniania wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę

Pedagogiczną.

 

 

 

 

 

Poprawiony: niedziela, 27 września 2015 13:47
 


Informacje

Zaloguj sięArchiwum