Program Prof.-Wychow.
Program Prof.-Wychow. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 28 stycznia 2018 20:55

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej

na lata 2017 -2022

 

WSTĘP

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny przeznaczony jest dla uczniów klas I–VIII Niepublicznej

Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej. Program dostosowany jest do potrzeb rozwojowych

uczniów oraz potrzeb środowiska. Tworzy spójną całość. Opracowany program sporządzony

został w oparciu o aktualne przepisy prawa oświatowego. Tworzenie Szkolnego Programu

Wychowawczo-Profilaktycznego zostało poprzedzone diagnozą potrzeb naszych uczniów,

ich problemów, możliwości oraz uwarunkowań otoczenia. Diagnozę zachowań problemowych

przeprowadzono na podstawie rozmów, obserwacji, ankiet i ewaluacji wśród nauczycieli,

uczniów i rodziców. Na jej podstawie powstał program wychowawczo-profilaktyczny.

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe  DzU z 2017r. poz. 59

z póżniejszymi zmianami


 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia

ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia,

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego

dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017r poz.356)


 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r.

w sprawie wymagań wobec szkół i  placówek(Dz.U z 2017r. poz1611)


 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizowania

i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach, placówkach

(Dz.U z 2017r. poz.1591)


 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie indywidualnego o

bowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

(Dz.U z 2017r. poz.1616)


 • Rozporządzenie MEN z dn. 18.08.2015r. W sprawie zakresu i formy prowadzenia w szkołach i placówkach

systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania

narkomanii, rozwijanie kompetencji informacyjnych dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw, wychowanie do wartości.


 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

( Dz.U. z 2012r. poz. 977 ze zmianami)

 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka;
 • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych;
 • Konwencja o Prawach Dziecka

 

 

Dokumenty wewnątrzszkolne:

 

 • Statut Szkoły

 

Cele i wartości:

 

Uważamy, że szkoła naszych dzieci powinna być im przyjazna i jednocześnie umożliwiać wszechstronny

rozwój osobowy.

Najważniejsze w naszej pracy z dziećmi jest wychowanie dobrego człowieka. Pragniemy także, aby każdy

uczeń mógł osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości.

W pracy wychowawczej największy nacisk kładziemy na stosunki międzyludzkie: tolerancję,

komunikację, tworzenie trwałych więzi, wrażliwość, szacunek dla innych i siebie.

Uważamy, że główny ciężar wychowania spoczywa na rodzinie, ale każda lekcja jest lekcją wychowującą,

a wszyscy nauczyciele są wychowawcami odpowiedzialnymi za realizację szkolnego program

profilaktyczno- wychowawczego. Każdy pracownik szkoły prowadzi działania wychowawcze na terenie szkoły

i kontaktuje się z wychowawcami klas, informując o zaistniałych sytuacjach.

 

CELE PROGRAMU:

 

 • stworzenie warunków bezpiecznego funkcjonowania szkoły,
 • stworzenie warunków powstania szkoły wolnej od zagrożeń,
 • promocja zdrowego stylu życia, kształtowanie właściwych postaw wobec zdrowia fizycznego i psychicznego
 • kształtowanie właściwego zachowania uczniów,
 • utrwalenie postaw i zachowań społecznych warunkujących właściwą komunikacje.
 • mobilizowanie do przestrzegania zasad obowiązujących w szkole
 • zpobieganie nadmiernemu spędzaniu czasu przy komputerze, przestrzeganie przed cyberprzemocą
 • utrwalanie postaw i zachowań społecznych warunkujących prawidłowy rozwój, zmiana obiegowych przekonań na temat nałogów
 • wsparcie  osób niepełnosprawnych

 

Profilaktyka i Wychowanie  w naszej szkole będzie koncentrować się na wzmacnianiu czynników chroniących:

 

 • rozwijanie zainteresowań uczniów oraz przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym (zainteresowanie nauką szkolną),
 • wspomaganie kultury osobistej  i rozwoju moralnego uczniów (respektowanie norm społecznych, poszanowanie wartości i     autorytetów),
 • stwarzanie uczniom możliwości przynależenia do pozytywnych grup rówieśniczych: kół zainteresowań, przedmiotowych, artystycznych, sportowych,
 • wspomaganie rodziców w prawidłowym pełnieniu przez nich funkcji wychowawczych ( więź emocjonalna między dzieckiem a rodzicem),
 • wspieranie rozwoju dziecka młodszego  na 1-szym i kolejnych etapach realizacji obowiązku szkolnego,
 • profilaktyka agresji i przemocy w szkole profilaktykę uzależnień ( zachowania asertywne)
 • wspomaganie rozwoju  i edukacji uczniów niepełnosprawnych.

 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA UCZNIA:

Dążymy do tego, aby absolwent Niepublicznej Szkoły Podstawowej  w Bzinicy Starej był człowiekiem

twórczym, pozytywnie nastawionym do ludzi i świata oraz komunikatywnym.

Ponadto:

 

 • dbał o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych,
 • jego kultura osobista wyrażała się odpowiednim wyglądem i postawą,
 • troszczył się o środowisko przyrodnicze,
 • samodzielnie i odpowiedzialnie korzystał z mediów,
 • sprawnie komunikował się z innymi, wykorzystując różne modele zachowań,
 • konstruktywnie współpracował z grupą,
 • rozumiał wartość rodziny w życiu człowieka,
 • miał poczucie więzi z ojczyzną i regionem oraz świadomość obywatelską
 • był tolerancyjny wobec siebie i innych
 • działał aktywnie na rzecz innych(wolontariat)

 

Droga ucznia i szkoły do przedstawionej powyżej i świadomie kształtowanej sylwetki absolwenta szkoły

jest bardzo indywidualna, a postępy dokonywane są w różnym tempie i z różną skutecznością.

Opis oczekiwanych osiągnięć absolwenta naszej szkoły to pewien ideał, do którego prowadzić powinna

działalność pedagogiczna szkoły.

 

ZADANIA SZKOŁY

 

Szkoła realizuje następujące zadania wychowawczo-profilaktyczne:

 

 • wspomaga pełny i integralny rozwój ucznia;
 • rozwija umiejętności budowania prawidłowych relacji;
 • uczy radzenia sobie z uczuciami i asertywnego wyrażania siebie;
 • rozwija umiejętność współżycia w grupie społecznej i rozwiązywania konfliktów;
 • rozwija samodzielność i odpowiedzialność za siebie i najbliższe otoczenie;
 • zachęca do systematycznej pracy nad sobą;
 • kształtuje postawę braterstwa i wrażliwości na potrzeby innych;
 • uwrażliwia na wartość rodziny i dba o pogłębianie więzi rodzinnych;
 • rozbudza wrażliwość na piękno i różnorodność świata oraz przyrodę;
 • rozwija ciekawość w poznawaniu otaczającego świata i dążeniu do prawdy;
 • kształtuje nawyki zdrowego, aktywnego trybu życia i wypoczynku;
 • zapewnia warunki do działalności twórczej;
 • rozwija poczucie przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej, narodowej
 • uczy tolerancji wobec innych kultur, narodów, wyznań
 • dba o potrzeby niepełnosprawnych

 

ZASADY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z RODZICAMI

 

Pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami dziecka odpowiedzialnymi za jego rozwój są rodzice.

Rodzice współpracują ze Szkołą, tworząc jednolity system oddziaływań wychowawczych.

 

Współpraca odbywa się poprzez:

 

 • spotkania z wychowawcą ucznia, co pozwala rodzicom uzyskać rzetelną informację o funkcjonowaniu

ich dziecka w różnych obszarach życia szkoły oraz o postępach w nauce; spotkania te dają też możliwość

współdecydowania o ścieżce wychowawczo – edukacyjnej ucznia;

 • ogólne zebrania dyrekcji i wychowawcy z rodzicami;
 • pomoc   w rozwiązywaniu ewentualnych wątpliwości czy trudności;
 • indywidualne spotkania z pedagogiem
 • zajęcia rodziców z uczniami mające na celu wzajemne poznanie się, zintegrowanie grupy oraz doświadczenie zabawy z dzieckiem;
 • aktywne uczestnictwo w pozostałej działalności szkoły m.in. w organizowaniu imprez, wycieczek, przedstawień, kół zainteresowań.

 

W trakcie wspólnych zebrań rodzice zapoznają się ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczo-Profilaktycznym,

Planem Parcy Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz Przedmiotowymi Systemami Oceniania.

 

Środkiem codziennej  komunikacji z rodzicami jest.:

zeszyt korespondencji klas I- III, dzienniczek ucznia,

plan lekcji; zasady wychowania; kontrakt klasowy; wyniki postępów w nauce; nagrody i pochwały;

korespondencja między rodzicami a nauczycielem.

 

 

 

 

KLUCZOWE ZAŁOŻENIA KONCEPCJI WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEJ

 

Podstawowe założenia koncepcji wychowawczo -profilaktycznej szkoły dotyczą nauczycieli, rodziców i uczniów Szkoły.

 

NAUCZYCIELE

 

a) Nauczyciele okazują dziecku akceptację i szacunek poprzez:

 

 • szacunek dla jego uczuć i potrzeb;
 • akceptację dla trudności i ograniczeń dziecka;
 • unikanie ocen moralnych i diagnoz;
 • dostrzeganie starań i mocnych stron dziecka;
 • obdarzanie zaufaniem, wspieranie samodzielności dziecka;
 • nieużywanie siły i przemocy jako kary;
 • poświęcanie dziecku czasu i uwagi.

 

b) Nauczyciele stawiają dziecku granice, przekazują normy i wymagania poprzez:

 

 • pokazywanie dziecku praw rządzących światem fizycznym i społecznym;
 • wspólne wyznaczanie celów;
 • pozwalanie na poniesienie konsekwencji własnych zachowań przez dziecko;
 • egzekwowanie wymagań.

 

 

RODZICE

 

Szkoła dokłada starań, aby powyższe założenia realizowali również rodzice poprzez:

 

 • pedagogizację rodziców podczas spotkań z rodzicami, organizowanie warsztatów tematycznych dla rodziców;
 • spotkania rodziców z wychowawcą, który zauważa mocne strony ucznia i dobiera metody pracy z nim.
 • spotkania indywidualne z wychowawcą, pedagogiem

 

UCZNIOWIE

 

Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny zakłada realizację w szkole programów, które:

 

 • pomagają w dbaniu o swoje zdrowie i higienę
 • pomagają dziecku budować stabilność emocjonalną;
 • rozwijają optymalne strategie radzenia sobie z nieprzyjemnymi uczuciami;
 • rozwijają umiejętności wypowiadania się, słuchania innych;
 • uczą rozwiązywania problemów i konfliktów;
 • wyposażają ucznia w umiejętności radzenia sobie z trudnościami, ze stratą i zmianą;
 • uczą wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu.
 • uczą tolerancji wobec słabszych i niepełnosprawnych
 • poszanowania innych kultur i wyznań
 • uczą świadomego i umiejętnego korzystanie z komputera, Internetu, TV,

 

 

Nauczyciele, rodzice i uczniowie komunikują się ze sobą z szacunkiem, akceptacją dla wzajemnych uczuć i potrzeb,

z poszanowaniem godności drugiej osoby.

 

MEDOTY REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCO-PROFILAKTYCZNEGO

 

A.  Informacyjne :

 

 • pogadanka podczas lekcji,
 • spotkanie ze specjalistami – psychologiem, pielęgniarką, policjantem,
 • prezentacje filmowe i multimedialne,
 • praca w oparciu o tekst przewodni (książkę),
 • prezentacje teatralne,

 

B.  Edukacyjne :

 

 • realizacja programów edukacyjnych w formie warsztatów,
 • krąg uczuć,
 • rysunki,
 • drama,
 • przedstawienia,
 • burza mózgów,
 • dyskusja,
 • symulacja różnych sytuacji życiowych, np.: rozwiązywanie konfliktu,
 • technika uzupełniania zdań,
 • gry i zabawy dydaktyczne,
 • praca w  grupach
 • uroczystości ,obrzędowość szkolna itp.

 

C.    Działania alternatywne :

 

 • koła zainteresowań,
 • wycieczki, rajdy
 • festyny,
 • zajęcia i zawody sportowe itp.,
 • konkursy szkolne i pozaszkolne

 

D.    Działania interwencyjne :

 

 • interwencja w środowisku domowym ucznia prowadzona przez upoważnione osoby lub instytucje,
 • interwencja w środowisku szkolnym ucznia,
 • pomoc psychologiczna, pedagogiczna( prowadzona przez specjalistę Poradni oraz nauczycieli w szkole i pedagoga szkolnego),
 • terapia specjalistyczna indywidualna, grupowa (prowadzona przez specjalistę w Poradniach).

 

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE PROGRAMU

 

 • Dyrektor szkoły,
 • wychowawcy klas,
 • Opiekun Samorządu Uczniowskiego
 • nauczyciele przedmiotów,
 • rodzice,
 • pielęgniarka szkolna
 • pedagog.

 

EWALUACJA PROGRAMU

 

 • obserwacje,
 • wywiad,
 • rozmowy wychowawcze,
 • opinie uczniów i rodziców,
 • analiza dokumentów szkoły (analiza frekwencji i wyników nauczania).
 • przeprowadzanie ankiet

 

SPODZIEWANE EFEKTY

 

 • zmniejszenie liczby nieodpowiednich zachowań  w szkole
 • utrwalenie zachowań asertywnych,
 • wzrost wiedzy uczniów oraz rodziców na temat uzależnień i przeciwdziałania im,
 • dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne,
 • umiejętność organizowania czasu wolnego,
 • świadome i umiejętne korzystanie z komputera, Internetu, TV,
 • prawidłowe reakcje w sytuacji zagrożenia- umiejętność wzywania pomocy, ułożenia w pozycji bocznej i resuscytacji
 • zachowanie higieny osobistej,
 • sukcesy uczniów w szkole,
 • respektowanie zarządzeń szkolnych
 • respektowanie  przyjętych zasad i norm społecznych,
 • świadome i bezpieczne zachowanie w szkole i poza nią

 

Realizacja zagadnień na godzinie z wychowawcą
i na poszczeg
ólnych przedmiotach

 

Treści

Termin

Odpowiedzialni

 

I. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc:

 • poznanie i wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego poruszania się na drodze
 • przepisy bezpieczeństwa w domu, szkole i     miejscu publicznym,
 • pierwsza pomoc w najczęstszych sytuacjach zagrożenia życia: wzywanie pomocy, ułożenie w pozycji bezpiecznej, resuscytacja
 • realizacja ogólnopolskiego programu WOŚP „Ratujemy i uczymy ratować”- zajęcia praktyczne z fantomami
 1. Tworzenie bezpiecznego środowiska szkoły:
 • pełnienie dyżurów przez nauczycieli i kontrole toalet i pomieszczeń szkoły
 • reagowanie na przebywanie na terenie szkoły osoby z zewnątrz
 • zajęcia dotyczące asertywnego zachowania wobec rówieśników i zagrożeń
 • propagowanie właściwego korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego
 • przestrzeganie przed cyberprzemocą i uzależnieniem od internetu
 • realizacja zajęć uświadamiających uczniom niebezpieczeństwo zażywania substancji psychoaktywnych i  zagrożenia wynikajace z ich używania

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

1 x w semestrze

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

Wychowawcy klas I-III,Policja, nauczyciele

 

 

 

Nauczyciele-    Instruktorzy WOŚP:

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele, pedagog

 

II. Zdrowie i wypoczynek:

 • aktywność fizyczna w różnych okresach życia i stanach zdrowia
 • wypoczynek bierny i czynny
 • jak się uczyć efektywnie-  sposoby i metody
 • higiena pracy umysłowej i snu
 • zapobieganie trudnościom w uczeniu się
 • zapoznanie z rolą sportu, wypoczynku i rozwijania zainteresowań

1.Promocja zdrowego trybu życia :

 • prowadzenie gazetki szkolnej promującej zdrowy tryb życia
 • lekcje na temat prawidłowego odżywiania się
 • Dzień Profilaktyki w szkole
 • zawody rajdy wycieczki

2. Działania  sprzyjające zdrowiu :

 • Kontrola higieny osobistej
 • Fluoryzacja zębów
 • Programy zdrowotne:
 • "Trzymaj Formę„
 • Nie pal przy mnie proszę” kl. 1-3
 • „Znajdź właściwe rozwiązanie” kl. 4
 • Szklanka mleka w szkole
 • Owoce i warzywa w szkole

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

II semestr

 

 

 

Na bieżąco

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

Nauczyciele wychowania fizycznego,  nauczyciele przedmiotów, wychowawcy,

pedagog, opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

 

pedagog

 

pedagog

wyznaczeni nauczyciele

 

 

Pielęgniarka    szkolna

 

 

nauczyciele,

pedagog,dyrektor

Wychowawca kl. I-III

 

 

 

 

 

III Poznanie środowiska rodzinego w którym przebywa uczeń:

 • wywiad  z rodzicami klas pierwszych
 • diagnoza umiejętności dla uczniów klas I-III na początku roku szkolnego i na zakończenie
 • indywidualne rozmowy z rodzicami, uczniami
 • współpraca z OPS Dobrodzień i PPP Olesno
 • wywiady środowiskowe z rodzicami
 • informowanie rodziców o dostępnych formach pomocy w szkole i poza nią
 • ścisła współpraca z Radą Rodziców
 • obecność rodziców na zebraniach

1. Pedagogizacja rodziców:

 • prowadzenie regularnych spotkań z rodzicami mających na celu poinformowania o wynikach edukacyjnych i zachowaniu dziecka
 • przygotowanie pogadanek i broszurek dla rodziców dotyczących zachowań ryzykownych dzieci, a także konsekwencji tych zachowań

 

 

 

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku szkolnego

 

1x w rok

 

 

 

Wychowawcy, pedagog, nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

wychowawcy, pedagog szkolny

 

IV.   Kształtowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby i poczucia wartości:

 • sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • akceptacja i tolerancja,
 • dawanie i przyjmowanie wsparcia,
 • asertywność, pozytywne emocje,
 • umiejętność współpracy i radzenia sobie z porażką i stresem,
 • panowanie nad negatywnymi emocjami
 • wyrabianie umiejętności dobrego kontaktu między uczniami i nauczycielami, -kształtowanie prawidłowych relacji: nauczyciel - uczeń, uczeń - nauczyciel
 • zachęcanie do otwartości w stosunku osób niepełnosprawnych i słabszych
 • Wychowanie do wartości i życia w rodzinie

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

Wychowawcy klas, wszyscy nauczyciele

psycholog, pedagog opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

 

Praca wychowawcza wszystkich nauczycieli

 

 

 

Nauczyciel religii

 

V. Kultura osobista i kultura słowa:

 • propagowanie kulturalnych sposobów komunikowania się,
 • używanie słów grzecznościowych
 • walka z wulgaryzmami
 • szacunek wobec nauczycieli, rodziców i rówieśników
 • rozpowszechnianie informacji o szkole w środowisku lokalnym  poprzez informacje na stronie internetowej
 • współpraca na linii szkoła- Stowarzyszenie, Samorząd lokalny, Policja, PPP Olesno i itp.

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele, pedagog pracownicy szkoły, rodzice, opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

VI. Respektowanie zarządzeń szkolnych , przyjętych  zasad i norm właściwego zachowania oraz poszanowania wartości:

 • Natychmiastowe i konsekwentne reagowanie na niewłaściwe zachowania uczniów w szkole i poza nią (praca nad dyscypliną)
 • Rzetelne pełnienie dyżurów przez nauczycieli
 • Omawianie  przypadków niewłaściwego zachowania
 • Uświadamianie skutków niewłaściwego zachowania w świetle prawa szkolnego i karnego
 • Wypracowanie jasnych reguł, norm postępowania w grupie klasowej i szkolnej, utrwalanie zasad  społecznych  i mobilizowanie do ich przestrzegania - zasady usprawiedliwiania nieobecności
 • Postępowanie zgodnie ze Statutem Szkoły, WSO, wymaganiami edukacyjnymi, Programem Wychowawczo-Profilaktycznym, konsekwentne stosowanie systemu nagród i kar
  • Przypominanie statutowych praw i obowiązków ucznia/ zawsze w połączeniu/
  • · Zapoznanie z regulaminami pracowni
  • · Udział uczniów w uroczystych apelach
  • Organizowanie zajęć wzmacniających pozytywne zachowanie uczniów- spotkania z psychologiem,

 

Systematycznie przez cały rok

 

 

 

wg planu dyżurów

 

Na bieżnco

 

 

Na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

Wg potrzeb

 

1 x w roku

 

 

cały rok

 

 

1x w roku

 

 

Wszyscy pracownicy szkoły, rodzice, dyrektor

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy,

opiekun Samorządu

Uczniowskiego,  pedagog szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

dyrektor, pedagog

 

 

zaproszony gość - psycholog

 

VII. Wspomaganie rozwoju ucznia:

 • zindywidualizowane wspomaganie rozwoju ucznia(rozmowy indywidualne, indywidualizacja pracy podczas zajęć, współpraca z pedagogiem

 

 • diagnozowanie potrzeb i umiejętności ucznia

 

 • kształtowanie dystansu wobec przekazów medialnych i wyrabianie krytycyzmu wobec treści informacji medialnej
 • wyrabianie nawyku samodzielnej pracy i myślenia, prowadzenie dyskusji na temat przeczytanego tekstu, obejrzanej sztuki

 

 • dostosowanie wymagań do możliwości dziecka i wskazań PPP

 

 

 • dostosowanie warunków w szkole do możliwości psychofizycznych ucznia niepełnosprawnego
 • praca z uczniem zdolnym
 • wspieranie zdolności i pasji uczniów
 • umożliwianie uczniom udział w zajęciach pozalekcyjnych i konkursach
 • prowadzenie ciekawych zajęć metodami aktywizującymi
 • praca z uczniem słabym na zajęciach wyrównawczych

 

 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele, wychowawcy ,pedagog

w

 

VIII.Integrownie społeczności szkolnej:

 • zajęcia integrujące klasę- organizacja imprez klasowych i szkolnych, wycieczki, rajdy, imprezy, spektakle i wyjscia do kina
 • zajęcia z pedagogiem
 • motywowanie do efektywnej pracy w samorządach klasowych,
 • współpraca z Samorządem Szkolnym
 • tworzenie imprez szkolnych według pomysłów uczniów
 • budowanie relacji koleżeńskich i integrowanie społeczności

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

Według potrzeb

 

 

 

Pedagog, wychowawcy, nauczyciele

 

 

 

Opiekun samorząd uczniowskiego

 

IX. Kształtowanie postaw bezinteresownej pomocy:

 • organizacja wolontariatu w szkole

i angażowanie uczniów do czynnego udziału

 • promowanie uczniów zaangażowanych w wolontariat pochwały, wpisy w dziennikach, uwzględnianie w ocenie z zachowania
 • rozbudzanie i rozwijanie zdolności twórczych uczniów

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

Opiekun samorządu uczniowskiego

 

X. Rozwijanie postaw proekologicznych

podczas zajęć, w tym zajęć w terenie:

 • zbieranie surowców wtórnych
 • budzenie szacunku do przyrody
 • wyrabianie refleksyjnego stosunku do przyrody
 • uzmysławianie uczniom zagrożeń płynących z zanieczyszczeń środowiska i ich skutków
 • przygotowanie do konkursów i przeglądów o tematyce przyrodniczo-leśnej

 

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

Nauczyciele

Wychowawcy, nauczyciel biologii

 

 

 

 

XI. Utrwalenie szacunku do godła, państwa polskiego, symboli narodowych

 • propagowanie szacunku do innych kultur
 • uczestnictwo w obchodach świąt państwowych i ważnych dla kraju rocznic
 • prezentacja sylwetek wielkich Polaków
 • poznanie własnego regionu i jego charakterystycznych miejsc
 • udział w konkursach o tematyce historycznej
 • kształtowanie własnej tożsamości regionalnej
 • angażowanie się w funkcjonowanie własnego środowiska i otwarcie na inne społeczności i kultury
 • udział w wycieczkach do miejsc ważnych w historii państwa polskiego

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

wychowawcy, nauczyciel historii, biologii

 

XII. Szkolenie się nauczycieli w zakresie umiejętności wychowawczych:

 • Rady szkoleniowe
 • konsultacje, warsztaty metodyczne

 

 

według potrzeb

 

dyrektor

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Koordynator działań profilaktycznych

 

 

Wszystkie wymienione zadania realizowane będą w ramach podstawowych zadań szkoły.

Zagadnienia programowe mogą ulegać modyfikacji lub poszerzeniu o zadania wynikające z bieżących potrzeb szkoły.

 

 

Program na rok szkolny 2017/2018 został przedstawiony na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu …………… i zatwierdzony do realizacji Uchwałą Rady Rodziców nr …………… oraz Radzie Pedagogicznej w dniu …………… i zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej

nr     …………….

 

Przewodniczący Rady Rodziców: ……………………………………………

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej: …………………………………………………

 

 

 

Poprawiony: niedziela, 28 stycznia 2018 21:15
 


Informacje

Zaloguj sięArchiwum