Procedury PPP
Procedury PPP PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 28 stycznia 2018 17:47

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami.

(Dz.U. z 2004r, Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

- Rozporz_dzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

- Rozporz_dzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniaj_ce rozporz_dzenie sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkoBach i placówkach.

- Rozporz_dzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoBy placówki dokumentacji przebiegu nauczania, dziaBalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

- Rozporz_dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia wychowania i opieki dla dzieci młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

- Statut szkoBy.

§1

 

1.Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły, uwzględniając potrzeby placówki.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole polega na:

1) rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;

2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole

3) Objęcia opieką psychopedagogiczną ucznia z:

a) niepełnosprawnością,

b) niedostosowanego społecznie,

c) zagrożonego niedostosowaniem społecznym,

d) zaburzeniem zachowania lub emocji,

e)szczególnymi uzdolnieniami,

f) specyficznymi trudności w uczeniu się,

g) deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowej,

h) chorobą przewlekłą,

i) sytuacjami kryzysowymi lub traumatycznymi,

j) niepowodzeniami edukacyjnymi,

k) trudnościami wynikającymi z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,

sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,

l) trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego,

w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą,

m) innymi potrzebami .

3) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych

oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.

3. Pomocy psychologiczno -pedagogicznej udzielają:

1) nauczyciele;

2)wychowawcy;

3) specjaliści (pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi, terapeuci pedagogiczni, psycholodzy i inni);

we współpracy z

4) rodzicami uczniów;

5) poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

6) placówkami doskonalenia nauczycieli;

7) innymi szkołami;

8) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci
i młodzieży.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

1) ucznia;

2) rodziców ucznia;

3) dyrektora szkoły;

4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;

6) poradni;

7) asystenta edukacji romskiej;

8) pracownika socjalnego;

9) asystenta rodziny;

10) kuratora sądowego;

11) organizacji pozarządowej, oraz innej instytucji lub podmiotu działającego na rzecz rodziny, dzieci
i młodzieży.

 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana:

a) w trakcie bieżącej pracy z uczniem

b) przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów

c) oraz w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających

kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;

7) warsztatów;

8) porad i konsultacji.

6. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest udziela na

a) w trakcie bieżącej pracy ze uczniem

b) przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów

 

7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie:

1) porad, konsultacji;

2) warsztatów i szkoleń.

§2

 

1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia:

1) organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy;

2) liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów, czas trwania – 45 min.

2. Rozwijające umiejętności uczenia się

1) organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się;

2) czas trwania – 45 min.

2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

1) organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych

wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego;

2) liczba uczestników zajęć wynosi 8 uczniów, czas trwania – 45 min.

3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

1) organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi w tym specyficznymi trudnościami
w uczeniu się;

2) liczba uczestników wynosi do 5 uczniów, czas trwania – 45 min.

4. Zajęcia logopedyczne

1) organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych;

2) liczba uczestników zajęć wynosi do 4 uczniów, czas trwania – 45 min.

5. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

1) organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym;

2) liczba uczestników do 10 uczniów, jeśli jest to uzasadnione potrzebami uczniów może być powyżej 10,

czas trwania – 45 min.

6. Inne o charakterze terapeutycznym

1) organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu
w szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły;

2) liczba uczestników do 10 uczniów, czas trwania – 45 min

7. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu

1) organizuje się w celu uzupełnienia działania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego;

8. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia

dydaktyczno – wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą

nauczyciele, wychowawcy i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

 

9. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści.

 

§3

 

1.Nauczyciele lub specjaliści, niezwłocznie po stwierdzeniu, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną udzielają

tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem  informują o tym wychowawcę klasy.

2. Wychowawca klasy

1) informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia  pomocą psychologiczno – pedagogiczną

w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem oraz w ramach zintegrowanych działań zespołu;

2) w razie potrzeby wychowawca we współpracy z nauczycielami  lub specjalistami planuje i koordynuje

pomoc psychologiczno - pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem

3) wychowawca lub pedagog szkolny  stwierdza, że konieczne jest objęcie ucznia dodatkową pomocą

psychologiczno-pedagogiczną w jednej (lub kilku) z form określonych w rozporządzeniu. Wychowawca przekazuje taką informację dyrektorowi.

3. Dyrektor

1) ustala formy udzielania pomocy, okres ich udzielania, wymiar godzin, w których będą realizowane

2) przekazuje  niezwłocznie rodzicowi informacje o ustalonych formach pomocy, okresie udzielania, wymiarze godzin.

 

§4

 

1.W przypadku ucznia  posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowaniem,

koordynowaniem, udzielaniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole zajmuje się zespół.

2.W skład zespołu wchodzą: nauczyciele, wychowawcy, pedagog oraz inni specjaliści prowadzący zajęcia
z uczniem.

3. Koordynatorem zespołu jest wychowawca lub pedagog szkolny.

4. Szczegółowe zadania zespołu:

1) analiza orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) opracowanie INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO TERAPEUTYCZNEGO

a)do dnia 30 września dla uczniów klas pierwszych,

b) 30 dni od daty wpływu dokumentu,

3)dokonanie OCENY EFEKTYWNOŚCI i OKRESOWEJ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA  udzielanej pomocy

a) 14 dni po klasyfikacji śródrocznej,

b) 14 dni po klasyfikacji rocznej.

5. W spotkaniach zespołu, opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych

ocen ma prawo uczestniczyć opiekun prawny ucznia.

6.Dyrektor szkoły informuje opiekuna prawnego ucznia za pośrednictwem dzienniczka ucznia o:

1) terminach spotkań zespołu;

2) sposobie przekazania kopii IPET oraz wielospecjalistycznych ocen.

7.Dla ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie o potrzebie

nauczania indywidualnego zespół opracowuje KARTĘ WSPARCIA

§5

 

1. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną informuje się rodziców ucznia.

2. O ustalonym  dla ucznia, okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin,

w których poszczególne formy będą realizowane dyrektor szkoły informuje (pisemnie)

za pośrednictwem dzienniczka ucznia: rodziców wg wzoru określonego

§6

 

Dokumentacja udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dokumentacja badań i innych czynności

uzupełniających dla każdego ucznia gromadzona jest przez wychowawcę klasy i przekazywana pedagogowi szkolnemu w wyznaczonym terminie.

 

Wchodzi w życie z dniem  14 września 2017 r .  zarządzeniem Dyrektora Szkoły.

 

 

 


Informacje

Zaloguj sięArchiwum