Plan Pracy Szkoły
Plan Pracy Szkoły PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 20 listopada 2017 09:05

Plan pracy Niepublicznej Szkoły Podstawowej w  Bzinicy Starej na rok szkolny 2017/2018


Podstawa prawna:


 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw,
  dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 170 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia
  przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
  i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170 ze zm.)

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.),
   • Statut  Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej,
   • Program Wychowawczo–Profilaktyczny Niepublicznej   Szkoły Podstawowej  w Bzinicy Starej,


Plan opracowany został w oparciu o:


 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018.
 2. Plan nadzoru pedagogicznego opolskiego  kuratora oświaty na rok szkolny 2017/2018.
 3. Programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły
 4. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2016/2017.Główne zadania dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze na rok szkolny 2017/18


1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

2. Podniesienie jakości  edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

4. Wprowadzenie doradztwa zawodowego do szkoły.

5. Wzmocnienie wychowawczej roli szkoły.

6. Podnoszenie jakości edukacji właczającej w szkołach.Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr  4

z dnia 17 września 2017 r..

Spis treści zawartych w planie


 1. I.  Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły.
 2. II. Kalendarium szkolne.

 1. Harmonogram imprez szkolnych.
 2. Harmonogram wycieczek.
 3. Harmonogram konkursów.
 4. Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej. 1. I.   PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY


Zarządzanie i organizacja


Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom

dyrektor szkoły

do końca sierpnia 2017 r.

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły

rada pedagogiczna

do 08 .09.2017r.

Pomoc w opracowaniu wspólnie z Radą Rodziców  programu wychowawczo -  profilaktycznego szkoły.

rada pedagogiczna

do 08.09.2017r.

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego

dyrektor szkoły

do 15.09.2017r.

Opracowanie planów pracy dydaktycznej i wychowawczej

wszyscy nauczyciele

do 31.08. .2017r.

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego

dyrektor szkoły

cały rok

Awans zawodowy nauczycieli

dyrektor szkoły

cały rok

Promocja szkoły w środowisku lokalnym

wszyscy nauczyciele

cały rokNauczanie


Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Realizacja podstawy programowej

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny
Współpraca z psychologiem, pedagogiem, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych

nauczyciele

cały rok szkolny

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Wypracowywanie systemów motywujących uczniów do nauki

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Badanie wyników nauczania

dyrektor szkoły, nauczyciele

według planu nadzoru

Analiza wyników nauczania

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskane oceny

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli

dyrektor szkoły

raz w miesiącu

Obserwacje lekcji

dyrektor szkoły

według harmonogramu
WychowanieZadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Realizowanie programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły

wszyscy nauczyciele

cały rok

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów

wszyscy nauczyciele

cały rok

Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych oraz wycieczek

wszyscy nauczyciele

cały rok

Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci, z pedagogiem szkolnym, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi

wychowawcy klas

cały rok

Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego

opiekun samorządu

cały rok

Wychowanie ekologiczne, prozdrowotne

nauczyciele

cały rok

Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej i funkcjonowanie w środowisku lokalnym

nauczyciele

cały rok

Edukacja czytelnicza

nauczyciele bibliotekarz

cały rokZadania opiekuńcze

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Organizacja opieki pedagogicznej

dyrektor, wszyscy nauczyciele

cały rok

Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

dyrektor, wszyscy nauczyciele

cały rok

Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

wychowawcy klas

cały rok

Zapewnienie szklanki mleka w szkole

Zapewnienie owoców i warzyw uczniom

dyrektor szkoły,


cały rok
HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH


Tematy uroczystości i imprez

Termin

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/201804.09.17r.

Dyrektor,

E. Piekacz,

S. Dyllong, G. Dubiel, rodzice


Narodowe Czytanie

02.09.17r.

E. Piekacz


Sprzątanie Świata

15-17 września

Grono pedagogiczne


Dzień Chłopaka

29.09.17r.

SU, S. Dyllong


Dzień edukacji Narodowej

Pasowanie Pierwszoklasistów

13.10.17r.

K. Bryś

A. Lenart

rodzice uczniów klasy pierwszej


Dzień Papieski

październik

J. Szyguła


Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia


Wrzesień/

październik

S. Dyllong


Hollewen

listopad

SU, S. Dyllong


Wyjście na cmentarz

październik

SU, S. Dyllong


Narodowe Święto Niepodległości

10.11.17r.

E. Piekacz


Dzień Pluszowego Misia

27.11.17r.

E. Piekacz


Andrzejki

listopad

SU. S. Dyllong


Mikołajki

06.12.17r.

SU. S. Dyllong


Jasełka – uroczystość środowiskowa

grudzień

K. Bryś, A. Lenart, J. Szyguła


Paczka dla samotnych

grudzień

SU. S. Dyllong


Wigilia szkolna

grudzień

Wychowawcy kas


Bal karnawałowy

Styczeń/luty

SU. S. Dyllong


Walentynki

luty

SU. S. DyllongFestiwal Matematyki

luty

S. Dyllong


Dzień Kobiet

marzec

SU. S. Dyllong


Święto Wiosny i Dzień Samorządności

21.03.2018r.

SU


Święto Narodowe 3 Maja i Dzień Flagi

maj

E. Piekacz


Dzień Profilaktyki

maj

K. Gajda

M. Skrabania


Dzień Dziecka- piknik

czerwiec

G. Dubiel, grono pedagogiczne


Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

22.06.2018r.

Dyrektor, wychowawcy klas
HARMONOGRAM KONKURSÓW I WYCIECZEK

Miejsce; klasy

Termin

Osoby odpowiedzialne

Uwagi


Kolejkowo – Gliwice; Dom Chleba Radzionków

klasy I-IV

Ogrodzieniec;

klasy I-VII

 

23.10.2017r.


11-12.06.2018r.

 

A. Lenart


 

E. Piekacz


Teatr Narodowy w Zabrzu

klasy V-VII

listopad

E. Piekacz


Fabryka Czekolady – Częstochowa

klasa I (razem z przedszkolem)

luty

K. BryśKONKURSY


Nazwa konkursu

Termin

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

„Las w poezji”

Zawadzkie

luty

E. Piekacz

A. Lenart


Gminny Konkurs Recytatorski w Dobrodzieniu

kwiecień

E. Piekacz


Konkurs matematyczny

Tabliczka mnożenia – konkurs dla społeczeństwa


MAX matematyczny

Luty/marzec


 


19.10.2017r.

S Dyllong

29 IX 2017 Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

 

Konkurs internetowy

Wiem, co czytam

marzec

E PiekaczPrzegląd Małych Form Teatralnych

marzec

A. Lenart


Mikołajkowe opowieści. Konkurs biblioteczny

grudzień

E. Piekacz


Mistrz matematyki

marzec

S. Dyllong


Spelling competition

kwiecień

M. Stupińska


Najlepsza bryła

Maj/czerwiec

S Dyllond


Jestem zwinny i mądry

czerwiec

K. Bryś


Przegląd Piosenki Leśnej

czerwiec

A Lenart
KALENDARZ

ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych


4 września 2017

2.

Zimowa przerwa świąteczna


23 – 31 grudnia 2017

3.

Ferie zimowe


15-28.01.2018 r.

5.

Wiosenna przerwa świąteczna


29.03.- 03.04.2018r

6.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych


22 czerwiec 2018r.

7.

Zakończenie roku szk. 2016/2017


31 sierpień 2018r.

Semestr I : od  04.09.2017 – 12.01.2018 ( 18 tygodni )

Semestr II ; od 29.01.2018 – 22.06.2018 (19 tygodni)

Dni wolne:

2 i 3 listopad 2017 r.

30 kwietnia 2018 r.

2 i  4 maj 2018 r.

1 czerwiec 2018 r .Terminarz posiedzeń rady pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018

Termin

Forma

Temat

Ier21 sierpnia 2017

Rada pedagogiczna

Przedstawienie przydziału obowiązków, propozycje rad szkoleniowych, opracowanie kalendarza imprez
i uroczystości szkolnych

19 Wrzesień 2017 r.

Rada pedagogiczna

Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, terminarza hospitacji, zatwierdzenie rocznego programu wychowawczo -  profilaktycznego , zatwierdzenie zmian w statucie szkoły, przedstawienie planów pracy świetlicy, pedagoga, lidera WDN, zespołów przedmiotowych, SU

21 listopad 2017 r.

Rada pedagogiczna (śródroczna)

Przedstawienie m.in. uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi oraz oceną naganną lub nieodpowiednią zachowania

9 Styczeń 2018

Rada klasyfikacyjna

Klasyfikacja za I półrocze roku szkolnego, przedstawienie sprawozdań

6 Luty 2018 r.

Rada pedagogiczna (analityczna)

Przedstawienie informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego za I półrocze

Kwiecień 2018 r.

Rada szkoleniowa

Zatwierdzenie arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2018/2019

8 maj 2018 r.

Rada pedagogiczna

Przedstawienie m.in. uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi oraz oceną naganną i nieodpowiednią zachowania

18 Czerwca 2018 r.

Rada klasyfikacyjna

Klasyfikacja za rok szkolny, przedstawienie sprawozdań

26 czerwca 2018 r.

Rada pedagogiczna (analityczna)

Przedstawienie informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym


Poprawiony: poniedziałek, 20 listopada 2017 09:35
 


Informacje

Zaloguj sięArchiwum