ZWO
WSO PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 16 stycznia 2011 13:41

Niepubliczna Szkoła Podstawowa

w  Bzinicy Starej

Bzinica Stara ul K. Miarki 2

Tel. ( 34)   3537535

_____________________________________________________________

WEWNĄTRZSZKOLNY

SYSTEM

OCENIANIA

NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY  PODSTAWOWEJ

W BZINICY STAREJ

Bzinica Stara 2015

 

WEWNĄTRZSZKOLNY  SYSTEM OCENIANIA

w  NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

w  BZINICY STAREJ

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania został opracowane przez Radę Pedagogiczną NSP w Bzinicy Starej przy współudziale uczniów i rodziców.

Jego podstawową właściwością jest rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny.

Szczegółowe rozwiązania obowiązujące w NSP w Bzinicy Starej  są określone następująco:

 

  1. 1. ROZDZIAŁ I

- Przepisy ogólne

  1. 2. ROZDZIAŁ II

- Przepisy szczegółowe:

a)  Wymagania edukacyjne i z zachowania

b)  Ocenianie bieżące , klasyfikacyjne, śródroczne i roczne

c)  Ogólne kryteria stopni

d)  Formy i procedury sprawdzania osiągnięć uczniów

e)  Ocena zachowania uczniów

f)   Informowanie o proponowanych ocenach

g)  Zasady i tryb poprawiania ocen klasyfikacyjnych

h) Procedura egzaminu sprawdzającego

i) Procedura egzaminu klasyfikacyjnego

j)   Procedura egzaminu poprawkowego

k)  Warunki promocji

l)   Warunki ukończenia szkoły

ł)   Sprawdzian klasy VI

  1. 3. ROZDZIAŁ III

- Przepisy końcowe

PODSTAWA   PRAWNA

WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Bzinicy Starej obowiązują wszystkich nauczycieli uczących w tejże szkole od dnia 1 września 2005 r.

Został opracowany na podstawie

1) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych

(Dz. U. Nr 41 z dn. 10 maja 1999r. poz. 413),

2)  art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 19991r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 1996r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126).

 

Nowelizacja WSO w NSP w Bzinicy Starej została dokonana w oparciu

o Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Z 2007r. Nr 83, poz.562; zm: Dz. U. Z 2007 r. Nr 130, poz. 906 )

nazwa)

Kolejna nowelizacja WSO w NSP w Bzinicy Starej została dokonana w oparciu ą

o Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz prowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2010 r.

/nr 156, poz. 1046 )

Rozporządzenie określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów  w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży, w tym szkołach specjalnych oraz w szkołach dla dorosłych.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o specyficznych trudnościach w uczeniu się, należy prze to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej o właściwej sporawości motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo – percepcyjnego.

 

Zmiana kolejna spowodowana jest znowelizowaną Ustawą o Systemie Oświaty ( ustawa z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U.z 2015 r. poz 357) oraz wprowadzeniem Rozporządzenia MEN z dnia 20 czerwca w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania , klasyfikowania promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( DZ. U. z 2004 r. poz. 2572 z późn. zm. )

 

Wewnątrzszkolny System  Oceniania

Rozdział  I

Przepisy ogólne

 

§1.1 Ocenianiu podlegają:


1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia.

 

2.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku do:

ü  wymagań edukacyjnych lub efektów kształcenia określonych  w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania

ü  wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych

 

3.Ocenianie zachowania, polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez uczniów zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły

 

§2.1 Ocenianie szkolne ma na celu:

 

1)      informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

2)      udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,

3)      udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,

4)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

5)      dostarczanie rodzicom ( prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu, szczególnych uzdolnieniach ucznia,

6)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

2.Ocenianie szkolne  obejmuje:

1)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

2)      ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

3)      ocenianie bieżące  i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

4)      przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych

5)      ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania

6)      ustalanie warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

7)      ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu ucznia oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia.

3. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 12 ust. 2

 

Rozdział II

 

Przepisy szczegółowe

 

Wymagania edukacyjne i  zachowania

 

§ 3.1 Wymagania edukacyjne  dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno—terapeutycznym,

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (najpóźniej do 30 września) informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania

2)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

3)      warunkach i trybie uzyskania wyższej, o jeden stopień niż przewidywana rocznej  oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

 

§ 4.1 Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego (najpóźniej do 30             września) informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)      warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania z zachowania

2)      warunkach i trybie uzyskania wyższej o jeden stopień niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

.

 

§ 5.1 Oceny są  jawne dla ucznia i rodziców ( prawnych opiekunów).

 

2.Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę

 

3.Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne, prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniona do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 

§ 6.1 Nauczyciel jest zobowiązany na podst. opinii PPP  lub innej poradni specjalistycznej dostosować  wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia, odchylenia rozwoju , trudności specyficzne w uczeniu się.

 

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowuje się wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia na podstawie tego orzeczenia.

 

§ 7.1 Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

§.8.1 Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

§.9.1 Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii PPP  w tym  poradni specjalistycznej zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego  ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego nowożytnego

 

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego następuje na podstawie tego orzeczenia

 

3. W przypadku w/w zwolnienia zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „ zwolniona”

 

Ocenianie bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne

oraz  końcowe

§ 10.1 Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

 

2. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne, roczne i końcowe  począwszy od klasy czwartej ustala się w stopniach wg następującej skali :

 

stopień celujący – 6              (cel)

stopień bardzo dobry – 5     (bdb)

stopień dobry – 4                  (db)

stopień dostateczny- 3          (dst)

stopień dopuszczający – 2   (dop)

stopień niedostateczny – 1   (ndst)

3. W ocenianiu bieżącym  dopuszcza się możliwość stosowania oceny za aktywność w formie „+” z zapisem w osobnej rubryce.

 

 

§ 11.1 Klasyfikacja  roczna w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej   zachowania.

1a. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom

opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz

wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem

trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 

2. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna  roczna z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych oraz  zachowania jest oceną opisową

1)  oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  są

wystawiane na podstawie zaobserwowanych u dziecka umiejętności oraz wysiłku z

jakim je zdobywa  - oceny wpisuje się  w dzienniku lekcyjnym

 

2)  nauczyciel może wprowadzić  śródroczną oceną opisową ucznia którą sporządza w

„Karcie oceny opisowej” w dwóch egzemplarzach: dla rodziców (prawnych

opiekunów ) i do dokumentacji wychowawcy klasowego ( karta stanowi załącznik

nr 1 do   WSO )

 

3. Sposoby i kryteria oceniania w kl. I-III reguluje przedmiotowy system oceniania opracowany przez nauczycieli nauczania  wczesnoszkolnego, który stanowi załącznik nr 2  do WSO

 

4.Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z religii w klasach  I-III są ocenami w stopniach. jw

 

§ 12.1 Klasyfikacja śródroczna i roczna w klasach  IV-VI  polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania wg skali określonej w WSO.

 

2. Na klasyfikację końcową składają się:

ü  roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio

w klasie programowo najwyższej,

ü  roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła

się odpowiednio w klasach programowo niższych,

ü  roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

 

3. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły danego typu.

 

4. Klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa ucznia w  klasach I -VI z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć z zajęć określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego oraz ustaleniu jednej  śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

5. Oceny bieżące, śródroczne i roczne klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 

6. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego – na zakończenie pierwszego semestru (termin ustala co roku dyrektor szkoły i podaje do wiadomości uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom).

 

§ 13.1 Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na oceną klasyfikacyjną zachowania.

Ogólne kryteria stopni

§ 14.1. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:

 

1. stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

 

1)      posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania

przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia.

2)      biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania  nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasyfikacja

3)      osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych, zawodach

sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu powiatowym lub regionalnym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia

 

2. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 

1)      opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania

przedmiotu w danej klasie,

2)       sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach

 

3. stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

 

1)      nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej

klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej,

2)       poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

 

4. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 

1)      opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej

klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej,

2)      rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim

stopniu trudności

 

5. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 

1)      ma braki w opanowaniu podstawy programowej , ale braki te nie przekreślają

możliwości uzyskanie przez niego podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,

2)      rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim

stopniu trudności,

 

6. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

 

1)      nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową

przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,

2)       nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

 

Formy i procedury sprawdzania osiągnięć uczniów

 

§ 15.1. Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe.

 

2. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może pisać z całą klasą to powinien to uczynić w terminie uzgodnionym z nauczycielem

 

1) każdy nauczyciel sam reguluje sprawy związane z nieobecnością ucznia na

sprawdzianie pisemnym i poprawiania cząstkowej oceny (maksymalnie do dwóch

tygodni)

2) nie zaliczenie pracy lub sprawdzianu w tym terminie skutkuje oceną niedostateczną

3) oceny ndst ze sprawdzianów można poprawiać tylko raz. Przy poprawie kryteria

ocen nie zmieniają się, a otrzymana ocena jest wpisana do dziennika.

 

3. Osiągnięcia ucznia będą sprawdzane w następujących formach:

 

ü  praca pisemna- sprawdzian – sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu  kilkunastu lekcji (np. cały dział). Przy ustalaniu oceny za sprawdzian, test itp. obowiązuje przedmiotowy system oceniania opracowany przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów .

ü   praca pisemna – kartkówka - sprawdzian wiedzy i umiejętności z ostatnich   trzech lekcji

ü  praca domowa – pisemna lub ustna

ü  odpowiedź przy tablicy sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu bieżącego materiału

ü   aktywny udział w lekcji - tylko oceny pozytywne

 

4. Wysokość ocen musi być zgodna z ustalonymi wcześniej wymaganiami edukacyjnymi.

 

5. Sprawdziany pisemne zapowiadane są tydzień wcześniej:

 

- uczeń zna wymogi sprawdzianu

- punktacja podana jest w dniu sprawdzianu

 

6. W ciągu tygodnia mogą odbyć się maksymalnie trzy sprawdziany.

 

7. Kartkówki mogą odbywać się codziennie i na każdej lekcji (do 10 minut).

 

8. Nauczyciela zapisują ołówkiem w dzienniku termin przewidywanego sprawdzianu jeden tydzień wcześniej. Sprawdzian nie wpisany nie może się odbyć.

 

9. Sprawdzone prace pisemne powinny być poprawione w terminie dwutygodniowym, omówione na lekcji, dane uczniowi do wglądu.

 

10.Kartkówki winny być poprawione i ocenione w terminie jednotygodniowym i dane uczniowi do wglądu.

 

11.Sprawdzone i ocenione prace kontrolne ucznia, jego rodzice (prawni    opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli.

 

12.Sprawdziany pisemne i kartkówki przechowuje nauczyciel jako dokument pracy  ucznia przez rok.

 

13.W swojej dokumentacji dopuszcza się stosowanie przez nauczyciela plusów i minusów, bądź kropek na zasadach określonych przez nauczyciela i zaakceptowanych przez uczniów.

 

14.Oceny ze sprawdzianów wpisujemy do dziennika kolorem czerwonym, z kartkówek zielonym.

 

15.Odpowiedzi ustne są oceniane na bieżąco w oparciu o wymagania edukacyjne.

 

16.Ocena z odpowiedzi jest jawna i na żądanie ucznia musi być uzasadniona.

 

17.Wszystkie oceny muszą być na bieżąco wpisywane do dziennika lekcyjnego.

 

18.W ciągu semestru każdy uczeń powinien otrzymać nie mniej niż 4 oceny cząstkowe z każdego przedmiotu.

 

19.Oceny śródroczne i roczne nie są ustalane jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.

 

20.W ciągu pierwszych 3 dni po feriach, przerwach świątecznych nie przeprowadza się sprawdzianów i lekcji powtórzeniowych.

 

21.Uczeń w ciągu semestru może raz skorzystać z prawa bycia nieprzygotowanym do lekcji bez podania przyczyny (chęć zgłasza przed lekcją).

Z prawa tego nie może skorzystać na zapowiedzianym sprawdzianie, kartkówce, lekcji powtórzeniowej.

 

22.Jeżeli z powodu choroby uczeń był nieobecny w szkole, co najmniej 7 dni, to przez pierwsze trzy dni pobytu w szkole może być na własną prośbę zwolniony pisania razem z klasą sprawdzianów oraz oceniania wiadomości na lekcjach powtórzeniowych.

Zaległy sprawdzian uczeń pisze w terminie ustalonym przez nauczyciela(do 2 tygodni).

 

23.Uczeń klas IV-VI zobowiązany jest posiadać dzienniczek ucznia, a w klasach

I-III zeszyt korespondencji. Rodzice są zobowiązani do podpisywania informacji na bieżąco.

 

24.Nauczyciele poszczególnych przedmiotów umożliwiają uczniom mającym problemy uzupełnianie braków w formie indywidualnej pracy z uczniem i na zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych.

 

Ocena zachowania uczniów

§ 16.1.Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia  w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,

3) dbałość o honor i tradycje szkoły,

4) dbałość o piękno mowy ojczystej,

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7) okazywanie szacunku innym osobom.

 

2.Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV ustala się według skali:

- wzorowe (wz)

- bardzo dobre (bdb)

- dobre (db)

- poprawne (popr)

- nieodpowiednie (ndp)

- naganne (nn)

3.W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

 

4.Śródroczne. roczne i końcowe  oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 

5 Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe , należy uwzględnić wpływ stwierdzonych tych zaburzeń lub dysfunkcji  na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie  indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej  ( publicznej lub niepublicznej ), w tym specjalistycznej.

 

6.Śródroczną,  roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną  zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii pozostałych nauczycieli, uczniów danej klasy i samooceny ucznia ( na tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej).

 

7.Ustalona przez wychowawcę klasy roczna i końcowa  ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.

 

§ 17.1 Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)  oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych

2)  promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły

 

Informowanie o przewidywanych ocenach

 

 

§ 18.1. Na miesiąc przed śródrocznym, rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego śródrocznych lub rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej, rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

 

2.W dzienniku lekcyjnym na stronie przeznaczonej na wpisywanie danego rodzaju zajęć edukacyjnych jedną z kolumn nauczycie oznacza symbolem „P” z przeznaczeniem na wpisanie propozycji ocen klasyfikacyjnych.

 

3.O przewidywanym dla ucznia śródrocznym i rocznym stopniu niedostatecznym należy poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

 

1)  oceny niedostateczne rodzice dokumentują własnym podpisem,

 

2)  jeśli rodzice odmówią podpisu, pismo wychowawcy jest drogą służbową

(poprzez dyrektora szkoły) wysyłane do domu listem poleconym.

 

Zasady i tryb poprawiania oceń klasyfikacyjnych

§ 19.1. Uczniowie mogą zgłaszać każdemu z nauczycieli uczących w oddziale, chęć poprawienia proponowanej oceny klasyfikacyjnej.

 

2.Nauczyciel każdemu z uczniów zgłaszających chęć poprawy proponowanej oceny określa:

 

1)      zakres umiejętności i wiadomości, którymi uczeń powinien się wykazać chcąc

poprawić ocenę

2)      termin, w którym uczeń powinien poddać się dodatkowemu sprawdzianowi

(uczeń może zostać zobowiązany do pisania sprawdzianu przed lub po swoich   zajęciach)

3)      najniższą ocenę ze sprawdzianu, która pozwoli na podwyższenie poprawianej

oceny o jeden stopień

3.Poprawianie proponowanej oceny może także polegać na napisaniu na określoną oceną przewidzianego w planie dla danej klasy sprawdzianu.

 

4.Realizacja działań opisanych w pkt 1-3 wyczerpuje możliwości poprawiania oceny klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej.

 

5.Nauczyciel może nie wyrazić zgody na poprawienie proponowanej oceny klasyfikacyjnej, jeżeli:

1)  uczeń nie poprawia w terminie ocen ndst ze sprawdzianów

2)  uczeń nie zgłasza się do pisania zaległych sprawdzianów

3)  uczeń nie odrabia zadań domowych

 

6. Jeżeli uczeń, dla którego przewidywana ocena jest oceną niedostateczną, lub jego rodzice uważają, że ustalony przez nauczyciela stopień roczny jest za niski mogą odwołać się w tej sprawie do dyrektora szkoły. Dyrektor może zarządzić egzamin sprawdzający, którego zakres odpowiada wymaganiom egzaminacyjnym dla danego stopnia.

Nauczyciel uczący danego przedmiotu przygotowuje dla każdego ucznia 3 zestawy zagadnień dotyczących całego okresu czasu, za który wystawił kwestionowany stopień. Uczeń losuje jeden zestaw.

 

Procedura egzaminu sprawdzającego

 

 

§ 20.1  Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

 

2. Zastrzeżenia, o których mowa wyżej , zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

3 W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

ü  w przypadku rocznej,  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych –

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną

ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

ü  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

4 . Ustalona przez komisję  roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

 

5. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

 

7. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, zgłaszającego zastrzeżenia , przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

 

8. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9. Stopień trudności pytań(zadań praktycznych, ćwiczeń) musi odpowiadać kryterium stopnia, o który ubiega się uczeń.

 

10.Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) proponuje egzaminujący, a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkami.

 

11.Komisja na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego może:

a)  podwyższyć stopień o jeden w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu

b)  pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela w wypadku negatywnego

wyniku egzaminu

12. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.  Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

 

13. W skład komisji powołanej przez dyrektora szkoły , wchodzą:

ü  dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

ü   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

ü   nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 

14. Nauczyciel prowadzący zajęcia, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

15. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania sprawdzające;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 

16. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

 

17. Protokół   stanowi załączniki do arkusza ocen ucznia.

 

18. W skład komisji ustalającej ocenę  zachowania wchodzą:

ü  1)dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

ü   wychowawca oddziału;

ü   nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

ü   pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

ü  psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

ü  przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

ü   przedstawiciel rady rodziców.

 

19. Komisja  ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

20. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

2) termin posiedzenia komisji;

3) imię i nazwisko ucznia;

4) wynik głosowania;

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

 

21. Protokół  stanowi załączniki do arkusza ocen ucznia.

Procedura egzaminu klasyfikacyjnego

 

§ 20.1 Uczeń może ni  być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak  jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

2.Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 

4.Egzamin klasyfikacyjny zdaje także uczeń, który realizuje indywidualny tok lub program  nauczania oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą tylko z obowiązkowych zajęć edukacyjnych

 

5.Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły po uzgodnieniu go z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), lecz nie potniej niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych..

 

6.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły

 

7.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, zaś  z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych,  zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

8.W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie).

 

9.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja w skład której wchodzą :

ü  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;

ü  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 

10.Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

w szczególności:

ü  nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

ü   imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

ü  termin egzaminu klasyfikacyjnego;

ü  termin egzaminu klasyfikacyjnego,

ü  imię i nazwisko ucznia,

ü  zadania egzaminacyjne

ü  ustaloną ocenę egzaminacyjną.

 

11. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

12. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ nieklasyfikowany” albo „ nieklasyfikowana”.

 

13.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.

 

14.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

 

 

Procedura egzaminu poprawkowego

§ 21.1 Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji  rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

 

2..Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych,  zajęć komputerowych oraz  wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

3.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych . Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

4.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

W skład komisji wchodzą:

ü  dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako

przewodniczący komisji

ü  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący

ü   nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako

członek komisji.

 

5. Nauczyciel prowadzący zajęcia , może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

5.Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 

ü  nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

ü  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; ,

ü  termin egzaminu poprawkowego ,

ü  imię i nazwisko ucznia;

ü  zadania egzaminacyjne;

ü  ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

ü

6. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień.

 

7.Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły (nie później niż do końca września)

 

8.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust.9

 

9.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu  edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 

Warunki promocji

 

 

§ 23.1 Uczeń klasy I-III otrzymuje w każdym roku szkolnym  promocję do klasy programowo wyższej.

 

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy klasy  po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców

ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.

 

3. Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia  i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch lat.

 

4. Począwszy od kl. IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz z zajęć języka mniejszości narodowej określonych w szkolnym planie nauczania otrzymał  roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.

 

 

5. Począwszy od kl. IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo  dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

6. Uczniowi , który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne religię lub etykę do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

 

7. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

 

8. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

 

9. Uczeń szkoły podstawowej, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który odpowiednio w szkole podstawowej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej  oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

 

10. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej,  powtarza odpowiednio klasę

 

11. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

 

 

Warunki ukończenia szkoły

 

 

§ 24.1 Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli:

 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne,

 

2)  przystąpił  do sprawdzianu

 

2. Uczeń klasy VI kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem jeżeli  w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną  zachowania.

 

3, Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen  wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

 

4. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen  wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

 

5. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu.

 

6. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozytywnie  zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

 

7. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

8. Uczeń szkoły,  który nie spełnił warunku, o którym mowa w  § 24.1, powtarza ostatnią

klasę szkoły

 

Sprawdzian klasy VI

 

§ 25.1 W klasie szóstej  sprawdzian przeprowadza się na podstawie wymagań określonych

w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza , w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.

 

2.  Sprawdzian przeprowadza się:

1) w terminie głównym – w kwietniu

2) w terminie dodatkowym – w czerwcu

 

3. Sprawdzian składa się z dwóch części i obejmuje:

 

1) w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym;

 

2) w części drugiej – wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego.

 

4. Obie części sprawdzianu są przeprowadzane jednego dnia.

 

1) część pierwsza trwa 80 minut

2) część druga 45 minut

3) dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego  ze względu na niepełnosprawności sprzężone czas trwania sprawdzianu może być  wydłużony o 30 min.

 

5. Do części drugiej sprawdzianu uczeń przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

6.W celu zorganizowania sprawdzianu w szkole, dyrektor komisji okręgowej powołuje przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, upoważniając go do powołania pozostałych członków tego zespołu.

Przewodniczącym zespołu może być dyrektor szkoły lub wskazany przez niego nauczyciel zatrudniony w szkole.

Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego czuwa nad sprawną organizacją sprawdzianu w szkole, dostosowując  się do procedur określonych prze okręgową komisję egzaminacyjną.

 

7. Uczniowie z dysfunkcjami mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do ich dysfunkcji, na podstawie opinii  poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej  poradni specjalistycznej. Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w  którym odbywa się sprawdzian.

 

8. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do sprawdzianu.

9. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w pkt.5 może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub jego części  na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

 

10. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych: nie przystąpił do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu  w terminie głównym albo przerwał daną część sprawdzianu, przystępuje do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu w terminie dodatkowym, w szkole, której jest uczniem.

 

11. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.

 

12.Wyniki sprawdzianu są przedstawiane w procentach

 

13. Wyniki sprawdzianu  ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne oraz

elektronicznego odczytu karty odpowiedzi – w przypadku wykorzystania do sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych.

 

14. Wyniki sprawdzianu obejmują:

1) wynik z części pierwszej, z wyszczególnieniem wyniku z języka polskiego i wyniku z matematyki;

2) wynik z części drugiej.

15, Wyniki sprawdzianu  są ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.

 

16. Wyniki sprawdzianu nie wpływają na ukończenie szkoły.

 

17.  Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom :

 

1) zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu  wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, wraz ze świadectwem ukończenia szkoły.

Rozdział III

Przepisy końcowe

§ 25.1 Wychowawcę i nauczycieli obowiązuje tajemnica dotycząca ocen uczniów wobec osób postronnych.

 

2. Na początku roku szkolnego wychowawcy klas zobowiązani są do zapoznania z WSO uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów)

 

3. WSO  zatwierdza Rada Pedagogiczna stosowną uchwałą .

 

4. Przyjęte w/w zasady WSO  mogą zostać zmienione w trakcie roku szkolnego

 

5.Załączniki do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania  stanowią następujące dokumenty:

1)   zbiór wymagań edukacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych

2)   kryteria oceniania zachowania

3)   przedmiotowy system oceniania w kl. I-III

 

6. Wewnątrzszkolny System  Oceniania wraz z załącznikami są  dostępne  do wglądu w gabinecie dyrektora, pokoju nauczycielskim.

 

7. Wewnątrzszkolny System   Oceniania wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę

Pedagogiczną.

 

 

 

 

 

Poprawiony: niedziela, 27 września 2015 13:47
 


Informacje

Zaloguj sięArchiwum