OFERTA SZKOŁY  (2019)

TWEMU DZIECKU ZAPEWNIAMY:
   
• bezpłatną naukę  (bez czesnego),   
• bezpłatny dowóz dzieci do szkoły,   
• opiekę w świetlicy szkolnej,  
• szkolną stołówkę - obiady w formie cateringu w przystępnej cenie,   
• staranną opiekę nauczycieli i specjalistów (logopeda, psycholog, pedagog),   
• wszechstronny rozwój i rzetelną wiedzę,   
• bezpieczeństwo i przyjazną dziecku atmosferę,  
• naukę języków obcych – j.angielski i j.niemiecki,   
• zajęcia wspierające rozwój dziecka i koła zainteresowań,


SZKOŁA OFERUJE:

• realizację programów nauczania i wychowania zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym,
• małą liczebność klas,
• organizację licznych imprez szkolnych i środowiskowych,
• organizację wycieczek edukacyjnych  i krajoznawczych,
• pracownię komputerową z dostępem do szybkiego internetu,
• przestronne klasopracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz dydaktyczny,
• salę gimnastyczną z nowoczesną nawierzchnią sportową,
• bibliotekę szkolną,
• salę zabaw „Radosna szkoła”,
• plac zabaw, boisko zewnętrzne, wielofunkcyjne - mały orlik „Dinuś”,   
• profesjonalny sprzęt sportowy,
• gabinet pielęgniarski,
• mobilną pracownię internetową w ramach projektu „OSE Wyzwanie”.

 

 
 
       

Charakterystyka szkoły 2018/2019
Wpisany przez Administrator   
środa, 06 marca 2019 06:30


Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bzinicy Starej prowadzona jest przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Baki, Kolejka od 2005 r. Organ prowadzący w miarę posiadanych środków finansowych, modernizuje, przeprowadza remonty, i doposaża szkołę. Przedstawiamy spis remontów przeprowadzonych w latach 2005-2019:
 
2005 – remont  toalet na piętrze szkoły (dla dziewcząt  i  personelu) – społecznie przez mieszkańców
2006 – remont  toalet na parterze szkoły(dla chłopców i przedszkolne)-społecznie przez mieszkańców
2006 – malowanie części  sal  lekcyjnych, wymiana wykładzin podłogowych w klasach
2007-2017 – sukcesywna  wymiana okien w budynku szkoły oraz drzwi balkonowych  w miarę dostępnych środków
2008 – 2010 – sukcesywne odświeżanie  i  malowanie sal lekcyjnych i korytarzy,
2010 – remont pomieszczenia do programu „Radosna Szkoła”,
2011 – remont balustrady zewnętrznej z malowaniem, odświeżenie ścian wejścia głównego szkoły
2012 – wymiana drzwi wejścia głównego  do szkoły
2013 – remont i doposażenie biblioteki szkolnej w meble i regały na książki – darowizny  celowe od darczyńców  indywidualnych
2014 – 2016 – remont Sali gimnastycznej - wymiana pokrycia dachu sali, wymiana okien, drzwi Sali      i wejścia bocznego do Sali  oraz wymiana podłogi Sali gimnastycznej – dofinansowanie gminy
2015 – wymiana drzwi wejścia bocznego szkoły od strony placu zabaw,
2016 – docieplenie wełną mineralną sufitu korytarza na piętrze szkoły,
2017 – remont i wymiana balustrad wewnątrz budynku,
2017 - remont  kanalizacji deszczowej wokół posesji szkoły – dofinansowanie gminy
2017 – remont oświetlenia Sali gimnastycznej,
2018 - malowanie Sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, adaptacja pomieszczenia na salę lekcyjną, remont linii elektrycznej pokoju nauczycielskiego, adaptacja miejsca szatni szkolnej,
2019 – docieplenie sufitów sal lekcyjnych wełną mineralną znajdujących się  na piętrze szkoły,
2019 – wstępny remont adaptacyjny pomieszczeń stołówki szkolnej,
 
Szkoła została przyjęta przez stowarzyszenie w chwili likwidacji jej przez gminę  i do dnia dzisiejszego funkcjonuje , zapewniając tym samym edukację dzieciom z naszych wiosek. Ogółem w  Bzinicy Starej, Bzinicy Nowej,  Bąkach  i Kolejce zamieszkuje około 800 mieszkańców. Szkoła jest równocześnie ośrodkiem kultury dla 4 sąsiadujących wiosek. Oddalona jest  od większych aglomeracji miejskich około 40 km. Prawie 50% uczniów  jest wychowywanych przez matki, ponieważ ojcowie pracują za granicą.  Położenie szkoły  nie stanowi problemu z dotarciem do niej uczniów. Jest to pełna niepubliczna szkoła 8-klasowa o uprawnieniach szkoły publicznej, w której uczy się 41 uczniów. Uczniowie uczą się dodatkowego języka mniejszości narodowej – niemieckiego.  Od początku istnienia placówki grono pedagogiczne nastawione jest na indywidualizowanie procesu nauczania dostosowanego do możliwości i potrzeb każdego ucznia. Aby to było możliwe tworzymy małe klasy. Obecnie liczebność uczniów w klasach wynosi od 3 do 9 uczniów. Każdy wychowawca klasy jest wsparciem m.in. w wyznaczaniu celów, tworzeniu planów pokonywania trudności czy rozwiązywania problemów na które napotykają uczniowie , także budowaniu umiejętności cieszenia się z osiąganych sukcesów.  Naszą szkołę cechują działania nowatorskie i nieustanny rozwój, dotyczący nie tylko procesu dydaktycznego, ale również obszaru wychowawczego ,w tym kształtowanie postaw dzieci i młodzieży. Uczniowie mają do dyspozycji 9 sal  lekcyjnych oraz świetlicę szkolną.
Stowarzyszenie zatrudnia dyrektora, a dyrektor nauczycieli. Obecnie w szkole pracuje 8 nauczycieli pełnozatrudnionych, 9  specjalistów dojeżdża z innych szkół. Kadra jest odpowiednio wykształcona , otwarta na nowości, nauczyciele realizują wiele ciekawych i ambitnych  projektów. Oto list projektów, w których nasza szkoła oraz Stowarzyszenie biorą udział:
2009 – 2014 – Edukacja Finansowa, ABC Przedsiębiorczości – warsztaty dla mieszkańców wsi Bzinica Stara i okolic, dofinansowanie z Fundacji Wspomagania Wsi i Narodowego Banku Polskiego – sala      w szkole
2010 – 2012 – „Partnerstwo Stowarzyszeń Rozwoju Wsi” – doposażenie biura dla SRW w szkole
2011 – Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna Szkoła”
2013 – „Pożyteczne wakacje-pokaż co masz na strychu, wystawa staroci”- 10 dni zajęć wakacyjnych
2014 -  „RAZEM! Rozwój - Aktywność - Zapał - Emocje - Międzypokoleniowo”-projekt realizowany przez PIASTUN – Fundację na Rzecz Dzieci i Młodzieży w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – warsztaty i gry planszowe oraz wyjazd wspólny babć i dziadków z wnukami do Pokrzywnej  by spędzić wspólnie czas – uczestnicy z szkoły i Bzinicy Starej,
2014-2015 – „Utworzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Bzinica Stara” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013
2016 – „Pozytywnie zakręceni” – dofinansowany z FIO, realizowany przez grupę nieformalną „Trzy Liderki” (J.Kopyto, I.Maśniak, K.Przybyła) na terenie wsi i szkoły – rezultat wypracowana ulotka Quest pt. „Śladami historii Starej i Nowej Bzinicy” i szereg zajęć dla dzieci i dorosłych,
2017 – „Wspólne działanie to dla Nas wyzwanie” – dofinansowany  z „Centrum dla Rodziny”, projekt integrujący rodziny, zajęcia warsztatowe na terenie szkoły i wsi,
2017 – Rządowy program rozwijania szkolnej  infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli   w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 -  „Aktywna Tablica”- zakup monitora interaktywnego, zakup komputerów do pracowni informatycznej, szybkie połączenie internetowe,
2017-2018 – „Utworzenie boiska sportowego wielofunkcyjnego”  „Dinuś”, ogólnodostępnego przy szkole podstawowej w Bzinicy Starej
 
Szkoła zapewnia uczniom pomoc pedagoga, logopedy, pielęgniarki . Nauczyciele  organizują z uczniami  uroczystości dla środowiska lokalnego, oraz biorą udział w uroczystościach gminnych , zapewniając w ten sposób  potrzeby społeczności lokalnej co sprzyja kształtowaniu pozytywnego wizerunku szkoły. Kadrę pedagogiczną tworzą osoby skoncentrowane na potrzebach każdego z uczniów, stale rozwijające swoje kompetencje zawodowe w trosce o wysoką jakość pracy z uczniami. Szkoła podejmuje wiele inicjatyw wspólnie ze stowarzyszeniem.
W ubiegłym roku szkolnym Opolskie Kuratorium Oświaty przeprowadziło w naszej szkole ewaluację. Wnioski przedstawione w raporcie potwierdzają, iż „dzięki wsparciu jakie uczniowie otrzymują od nauczycieli oraz indywidualizacji procesu edukacji, uczniowie potrafią radzić sobie z trudnościami edukacyjnymi, społecznymi i emocjonalnymi”.   Wyniki nt. poziomu spełniania wymagań państwa w obszarze  „ Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji” są zamieszczone na stronie http:// www.seo2.npseo.pl
Bieżące informacje z życia szkoły umieszczane są na faccebooku. https://www.facebook.com/NSP-Bzinica-Stara-351054428661633/
Naszym celem jest dalszy rozwój szkoły poprzez permanentne doskonalenie umiejętności kadry.